Govorilne ure

Govorilne ure v letnem semestru 2021/2022 bodo ob petkih od 13. do 14.30 ure.
V petek, 15. 10., govorilne ure zaradi nujnih obveznosti odpadejo.

Kabinet

23

Oddelek za prevajalstvo

prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

Red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar je na Filozofski fakulteti študirala A- slovenski jezik s književnostjo, A-francoski jezik s književnostjo (diploma aprila 1992). Od januarja do junija 1993 se je izpopolnjevala na Univerzi Marc Bloch v Strasbourgu. Magistrski študij iz slovenskega jezikoslovja je opravila kot mlada raziskovalka na Pedagoškem inštitutu UL in ga leta 1997 zaključila z magistrskim delom Zgradba pogajalske komunikacije. Od leta  1997 do 1999 je bila kot mlada raziskovalka zaposlena na Oddelku za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, od aprila 1999 do junija 2000 pa kot asistentka za slovenski jezik na Pedagoški fakulteti UL. Julija 2000 je doktorirala iz francoskega jezikoslovja z nalogo Skladenjski in pragmatični povezovalci v francoskih utemeljevalnih besedilih (mentor prof. dr. Vladimir Pogačnik). Od oktobra 2001 je redno zaposlena kot visokošolska učiteljica za francoski jezik in prevajanje na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, najprej kot docentka, od leta 2006 kot izredna profesorica in od leta 2012 kot redna profesorica. Mentorirala je pet uspešno zaključenih doktoratov, en znanstveni magisterij, čez 30 magistrskih in specialističnih nalog ter več kot 80 diplomskih del. Je (so)avtorica 3 univerzitetnih učbenikov, 3 monografij in več kot 30 člankov in poglavij v monografiji. (Bibliografija https://bib.cobiss.net/biblioweb/biblio/si/slv/cris/13358)

Od leta 2002 do 2004 je bila nosilka postdoktorskega projekta Kontrastivna analiza diskurzivnih strategij v francoščini in slovenščini, sodelovala je tudi v projektih Zasnova na korpusu temelječih slovarskih in slovničnih opisov slovenskega jezika (2004-2006) in Slovenščina na daljavo (2001-2004), Slovensko prevodoslovje – viri in raziskave (2009-2010). Od leta 2004 sodeluje v programski skupini Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave pod vodstvom prof. dr. Vojka Gorjanca. Vodila in sodelovala  je v  več bilateralnih projetkih Proteus s prof. dr. Patriceom Pognanom (2010-2011,  2012-2013, 2018-2018, 2018-2019). (SICRIS https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=sea…)

V letu 2002 je delovala kot vabljeni profesor na Univerzi Toulona in Vara, februarja 2003 pa na City University of Hong Kong. Predavala je na Univerzi Paris XII v Créteilu pri Parizu, v na univerzi Marc Bloch v Strasbourgu, na Aristotelovi univerzi v Solunu ipd. V študijskem letu 2007/2008 je bila gostujoča profesorica za slovenščino na INALCO-ju (Institut national des langues et civilisations orientales) v Parizu in vodja sekcije za slovenski jezik Od leta 2002 do 2006 je bila namestnica predstojnice Oddelka za prevajalstvo in koordinatorica podiplomskega specialističnega študija konferenčnega tolmačenja, od 2002 do 2013 tudi vodja katedre za francoski jezik. Od oktobra 2019 do oktobra 2021 je bila predstojnica Oddelka za prevajalstvo. Trenutno je dekanja FIlozofske fakultete.

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Le vocabulaire de guerre dans la traduction des Bienveillantes de J. Littell vers le slovène : entre la tradition et innovation. V: PERKO, Gregor (ur.), GOUDAILLIER, Jean-Pierre (ur.). Comment parle-t-on de la guerre en termes populaires/argotiques ? = Kako se v pogovornem/argojevskem jeziku govori o vojni?. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Presses scientifiques de la Faculté des lettres, 2018. Letn. 58, str. 103-118. Linguistica, 58. ISBN 978-961-06-0164-7. ISSN 0024-3922. https://revije.ff.uni-lj.si/linguistica, DOI: 10.4312/linguistica.58.1.103-118. [COBISS.SI-ID 69178978], [Scopus do 1. 4. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Nedoločniške skladenjske strukture v francoščini in slovenščini in njihovo prevajanje. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 63, št. 2/3, str. [213]-236, 278, tabele. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 68842850], [SNIP]

SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Exploration des corpus littéraires à des fins linguistiques et traductionnels : exemple du connecteur 'mais' en français et de ses variantes traductionnelles en slovène. Intralinea online translation journal. Dec. 2017, special issue. ISSN 1827-000X. http://www.intralinea.org/specials/article/2259. [COBISS.SI-ID 65816162], [SNIP]

SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. La phrase emphatique et ses équivalents en slovène. Vestnik za tuje jezike. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 7, št. 1, str. 155-165, ilustr. ISSN 1855-8453. DOI: 10.4312/vestnik.7.155-165. [COBISS.SI-ID 59327842]

SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. À propos des deux traductions de la Couronne des sonnets de France Prešeren vers le français. Linguistica. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 53, št. 1, str. 103-117. ISSN 0024-3922. [COBISS.SI-ID 51944546]

SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Les marqueurs discursifs "mais" et "alors" en tant qu'indicateurs du degré de l'oralité dans les discours officiels, les débats télévisés et les dialogues littéraires. Linguistica. [Tiskana izd.]. 2012, 52, str. 225-237. ISSN 0024-3922. [COBISS.SI-ID 50783586]

SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Le gérondif et le participe présent et leur évolution vers la grammaticalisation : étude contrastive du slovène et du français. Linguistica. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 51, str. 333-348. ISSN 0024-3922. [COBISS.SI-ID 47687266]

8. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. La préparation des corpus parallèles et comparables - nouvelles bases pour la traduction entre le français et le slovène. Les cahiers du GEPE. 2010, no. 2, [13] str. ISSN 2105-0368. http://www.cahiersdugepe.fr/index1654.php. [COBISS.SI-ID 44243810]

9. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Francoske televizijske debate - načini ustnega argumentiranja v primerjavi s klasičnimi pisnimi shemami. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. jesen 2008, letn. 19, št. 3/4, str. 131-155. ISSN 1581-6036. [COBISS.SI-ID 38196578]

10. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Vloga povezovalcev v govorjenem diskurzu. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. maj-avg. 2007, letn. 52, št. 3/4, str. [21]-32. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 35076706]

11. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Mais - inverseur d'orientation argumentative : mais justement?. V: VILKOU-POUSTOVAÏA, Irina (ur.). L'exception entre les théories linguistiques et l'expérience. Gap; Paris: Ophrys, 2005. Str. [146]-150. Faits de langues, no 25, Linguistique. ISBN 2-7080-1104-9. ISSN 1244-5460. [COBISS.SI-ID 29989730]

12. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Diskurzivni pristop k problemu določnosti v slovenščini. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. sep.-okt. 2004, letn. 49, št. 5, str. [35]-44. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 27734114]

13. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Le rôle syntaxique et pragmatique des connecteurs dans le discours argumentatif français. Linguistica. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 42, str. 89-110. ISSN 0024-3922. [COBISS.SI-ID 20597090]

14. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Les connecteurs en combinaison avec les marqueurs modaux : l'exemple du français et du slovène. Linguistica. [Tiskana izd.]. 2000, 40, 2, str. 273-282. ISSN 0024-3922. [COBISS.SI-ID 14983778]

15. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Le rôle des topoï dans la négociation conversationnelle. Linguistica. [Tiskana izd.]. 1999, let. 39, št. 1, str. 123-136. ISSN 0024-3922. [COBISS.SI-ID 11755874]

16. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Analiza pogajalskega sporazumevanja. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. apr. 1997/98, let. 43, št. 5, str. 195-210. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 6637154]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

64. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Intégration des emprunts dans le vocabulaire de la cuisine slovène : leurs origines et leur avenir. V: BASTIAN, Sabine (ur.), FELTEN, Uta (ur.), GOUDAILLIER, Jean-Pierre (ur.). Cultures et mots de la table : comment parle-t-on de la nourriture et de la cuisine en termes académiques, littéraires et populaires / argotiques ?. Berlin [etc.]: P. Lang, 2019. Str. 215-226. Sprache - Kultur - Gesellschaft, 21. ISBN 978-3-631-78562-1. ISSN 2195-3678. [COBISS.SI-ID 70375778]

65. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Les normes en traduction, les normes en langue dans tous leurs états. V: SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (ur.), GRUNTAR JERMOL, Ada (ur.). Norms in language, norms in translation = Normes en langue, normes en traduction = Sprach- und Übersetzungsnormen. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 18-31. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. ISBN 978-961-06-0175-3. ISSN 2335-335X. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/167/263/4223-1. [COBISS.SI-ID 69900898]

66. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Translation as language enrichment : example of Francophone and Postcolonial authors in Slovene translations. V: GRUNTAR JERMOL, Ada (ur.), SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (ur.), KUČIŠ, Vlasta (ur.). Translation and/und Migration = Prevajanje in migracije. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 180-194. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. ISBN 978-961-06-0180-7. ISSN 2335-335X. [COBISS.SI-ID 69879394]
financer: ARRS, Programi, P6-0215, SI

67. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Literarno ustvarjanje in prevajanje literature kot dialog med kulturami : primer transkulturnega pisatelja Amina Maaloufa. V: KUČIŠ, Vlasta (ur.). Transkulturalität im mehrsprachigen Dialog = Transcultural communication in multilingual dialogue. Hamburg: Dr. Kovač, 2018. Str. 331-347. Translatologie (Hamburg), Bd. 17. ISBN 978-3-8300-9837-9. ISSN 1869-5655. [COBISS.SI-ID 66679650]

68. POGNAN, Patrice, SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor. Des corpus aux bases de données en langue slovène - des chaînes de traitement informatique pour la préparation d'application (lexiques et dictionnaires, grammaires, manuels, analyse automatique) : PHC Proteus 26947 TD (2012-2013) - projet bilatéral franco-slovène. V: POTOLIA, Anthippi (ur.), JAMBOROVÁ, Diana (ur.). Enseignement/apprentissage des langues et pratiques numériques émergentes. Paris: Archives contemporaines, 2016. Str. 41-54, ilustr. ISBN 978-2-81300-141-2. [COBISS.SI-ID 60905058]

69. PERKO, Gregor, SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Tvornost tujih in prevzetih glagolskih predpon v slovenščini. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.), et al. Toporišičeva obdobja. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Str. 173-180. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 35. ISBN 978-961-237-866-0. ISSN 1408-211X. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/PerkoSchBre.pdf. [COBISS.SI-ID 62638178]

70. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Povedkovo določilo in povedkov prilastek - res dve različni skladenjski funkciji?. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.), et al. Toporišičeva obdobja. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Str. 255-262. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 35. ISBN 978-961-237-866-0. ISSN 1408-211X. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/Schlamberger.pdf. [COBISS.SI-ID 62638690]

71. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Normes en langue - normes en traduction : quels enjeux pour la formation des traducteurs?. V: MEDHAT-LECOCQ, Héba (ur.), NEGGA, Delombera (ur.), SZENDE, Tamás (ur.). Traduction et apprentissage des langues : entre médiation et remédiation. Paris: Éditions des archives contemporaines, 2016. Str. 117-124. ISBN 978-2-81300-100-9, ISBN 2-81300-100-7. [COBISS.SI-ID 60738402]

72. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Ordre des mots en français et en slovène : entre la position grammaticale fixe et structure informationelle. V: SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (ur.), et al. Contrastive analysis in discourse studies and translation = Analyse contrastive de discours et traduction = Kontrastive Diskurzanalyse und Translation. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 132-149. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. ISBN 978-961-237-804-2. ISSN 2335-335X. [COBISS.SI-ID 59551586]

73. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Besedne vrste v tradicionalni slovnici med gramatikalizacijo in leksikalizacijo. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 663-670. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 34. ISBN 978-961-237-787-8, ISBN 978-961-237-788-5. ISSN 1408-211X. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp34/zbornik%202/Schlamberger.pdf. [COBISS.SI-ID 59000162]

74. ZUPANČIČ, Metka, SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Le tramway de Claude Simon : les enseignements d'une expérience pédagogique. V: CRÉAC'H, Martine (ur.), JULIEN, Anne-Yvonne (ur.). Traduire Claude Simon. Rennes: Presses universitaire de Rennes, 2015. No. 10, str. 79-92. Cahiers Claude Simon, No. 10. ISBN 978-2-7535-3999-0. ISSN 1774-9425. [COBISS.SI-ID 57503330]

75. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Glagolski vid v slovenščini in francoščini - koliko različnih oblik ima lahko ista vsebina. V: PISANSKI PETERLIN, Agnes (ur.), SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (ur.). Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2014. Str. 100-119. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. ISBN 978-961-237-710-6. ISSN 2335-335X. [COBISS.SI-ID 56472674]

76. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Primerjava slovenskih prevodnih variant povezovalca mais v francosko-slovenskem vzporednem korpusu. V: VINTAR, Špela (ur.). Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. Str. 120-142. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. ISBN 978-961-237-565-2. [COBISS.SI-ID 51658338]

77. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Les marqueurs de l'oral en français et en slovène et la justification de leur utilisation en interprétation. V: PAVELIN LEŠIĆ, Bogdanka (ur.). Francontraste.2, La francophonie comme vecteur du transculturel. Mons: CIPA, cop. 2011. Str. 255-262. ISBN 978-2-87325-064-5. [COBISS.SI-ID 47520098]

78. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Slovenski členki v luči Ducrotove integrirane pragmatike. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. Str. 405-411, ilustr. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30. ISBN 978-961-237-461-7. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Schlamberger.pdf. [COBISS.SI-ID 47262306]

79. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Les normes en traduction contre les normes en langue : le cas du slovène. V: GRASS, Thierry (ur.). Traduction des normes et normes de traduction dans l'espace européen : institutions et entreprises. Strasbourg: Université de Strasbourg, 2011. Str. 111-122. Scolia, 25. ISBN 978-2-35410-038-4, ISBN 2-35410-038-8. ISSN 1253-9708. [COBISS.SI-ID 47350882]

80. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Des théories pragmatiques aux spécificités culturalles entre le français et le slovène. V: ALAO, George (ur.). Implicites, stéréotypes, imaginaires : La composante culturelle en langue étrangère. Paris: Éditions des archives contemporaines, 2010. Str. 105-114. ISBN 978-2-8130-0023-1. [COBISS.SI-ID 42979938]

81. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Oblikovanje slovensko-francoskega korpusa primerljivih in vzporednih besedil. V: MIKOLIČ, Vesna (ur.). Jezikovni korpusi v medkulturni komunikaciji. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009. Str. 89-104. Knjižnica Annales Majora. ISBN 978-961-6732-12-3. [COBISS.SI-ID 42029410]

82. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. L'émergence du slovène en tant que langue officielle de l'Europe. V: SZENDE, Tamás (ur.). Politiques linguistiques, apprentissage des langues et francophonie en Europe centrale et orientale : les défis de la diversité. Paris: Éditions des archives contemporaines, 2009. Str. 161-167. ISBN 978-2-8130-0003-3. [COBISS.SI-ID 40774754]

83. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Metodološki postopki v kontrastivnih raziskavah. V: KOCIJANČIČ-POKORN, Nike (ur.). Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. Str. 132-144. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. ISBN 978-961-237-336-8. [COBISS.SI-ID 41633378]

84. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. The connection between topoi and connectives in French political discourse. V: EEMEREN, F. H. van (ur.), WILLIAMS, David Cratis (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.). Understanding argumentation : work in progress. Amsterdam: Sic Sat, 2008. Str. 205-212. ISBN 978-90-5170-902-5. [COBISS.SI-ID 38192738]

85. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Le sousentendu et l'implicite dans la langue en tant que probleme de la linguistique et de la traductologie - l'exemple du slovene et du français. V: DAROVEC, Darko (ur.), ČOK, Lucija (ur.). Bližina drugosti = The close otherness. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006. Str. 147-158. Knjižnica Annales Majora. ISBN 961-6033-75-1, ISBN 978-961-6033-75-6. [COBISS.SI-ID 35952226]

86. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Politična besedila kot tip besedil in postopki prevajanja stalnih formul. V: KOCIJANČIČ-POKORN, Nike (ur.), PRUNČ, Erich (ur.), RICCARDI, Alessandra (ur.). Beyond equivalence = Jenseits de Äquivalenz = Oltre l`equivalenza = Onkraj ekvivalence. Graz: Institut für Theoretische und Angewandte Translationswisenschaft, 2005. Str. [121]-135. Graz translation studies, 9. ISBN 3-901540-14-8. [COBISS.SI-ID 31297890]

87. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Nekatere skladenjske značilnosti prevodov iz francoščine v slovenščino : lekcija iz kontrastivne slovnice. V: MIKOLIČ, Vesna (ur.), MARC BRATINA, Karin (ur.). Slovenščina in njeni uporabniki v luči evropske integracije. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2005. Str. 261-268, 302. Knjižnica Annales Majora. ISBN 961-6033-66-2. [COBISS.SI-ID 989139]

88. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, LOGAR, Nataša, DOBNIK, Nadja, MARKIČ, Jasmina, MARC BRATINA, Karin. Prevajanje in tolmačenje strokovnih besedil v Sloveniji in Evropski uniji. V: MIKOLIČ, Vesna (ur.), MARC BRATINA, Karin (ur.). Slovenščina in njeni uporabniki v luči evropske integracije. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2005. Str. 269-283, 302-303. Knjižnica Annales Majora. ISBN 961-6033-66-2. [COBISS.SI-ID 985043]

89. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Analysis of a business negotiation. V: YNGVE, Victor H. (ur.), WASIK, Zdzisław (ur.). Hard-science linguistics. London; New York: Continuum, 2004. Str. [142]-173. ISBN 0-8264-6114-X. [COBISS.SI-ID 26198370]

2.01 Znanstvena monografija

104. ÁDÁM, Anikó, KOCIJANČIČ-POKORN, Nike, SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, et al., CHALVIN, Antoine (urednik). Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane : des origines á 1989. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2019. 433 str., zvd. Interférences. ISBN 978-2-7535-7611-7. [COBISS.SI-ID 69381986]

105. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor, POGNAN, Patrice. Les bases de la morphologie du slovène pour locuteurs francophones. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015-. Zv. <1->, ilustr., zvd. ISBN 978-961-237-741-0. [COBISS.SI-ID 279078656]

106. ŽAGAR, Igor Ž., SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Argumentacija v jeziku. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009. 230 str. Digitalna knjižnica, Dissertationes, 4. ISBN 978-961-270-010-2. ISSN 1855-9638. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=45. [COBISS.SI-ID 247374080]

107. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Povezovalci v francoščini : od teoretičnih izhodišč do analize v diskurzu. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za prevajalstvo, 2009. 334 str. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. ISBN 978-961-237-304-7. [COBISS.SI-ID 246921472]

108. KUNST-GNAMUŠ, Olga, NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca, SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Posrednost in argumentacija v govoru F(p) - T(r) : zgradba stavka med informacijo, argumentacijo in konverzacijo. 1. natis. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Center za diskurzivne študije, 1997. Zbirka Diskurzivne študije. ISBN 961-6086-03-0. [COBISS.SI-ID 65200384]

 

2.02 Strokovna monografija

109. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, HERRITY, Peter, PETRIC LASNIK, Ivana. Harrap's Parler le Slovène en voyage. Edinburgh: Harrap, 2009. 191 str., [1] zganjen zvd. ISBN 978-0-24-550811-0. [COBISS.SI-ID 40384610]

110. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, POGAČNIK, Vladimir, PERKO, Gregor. Parlons slovène. Paris: L' Harmattan, cop. 2005. 325 str., 1 zvd. Parlons... ISBN 2-7475-9474-2. [COBISS.SI-ID 30815586]

111. FERBEŽAR, Ina, KNEZ, Mihaela, MARKOVIČ, Andreja, PIRIH SVETINA, Nataša, SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, STABEJ, Marko, TIVADAR, Hotimir, ZEMLJARIČ MIKLAVČIČ, Jana. Sporazumevalni prag za slovenščino 2004. 1. natis. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, 2004. 279 str., ilustr. ISBN 961-237-085-0. [COBISS.SI-ID 214196224]

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

112. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, MEZEG, Adriana, mtk1809,mtk18Perko,ohk2018seprom,ziff2018pre,ulbb6. La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français. 2. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 272 str., preglednice. ISBN 978-961-06-0105-0. [COBISS.SI-ID 296398336]

113. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor, MEZEG, Adriana. La syntaxe du français - approche contrastive. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0099-2. [COBISS.SI-ID 296064512]

114. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor, MEZEG, Adriana. La syntaxe du français - approche contrastive. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-237-598-0. [COBISS.SI-ID 268520960]

115. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor. La morphosyntaxe non-verbale. 2. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za prevajalstvo in Oddelek za romanske jezike in književnosti, 2011. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-237-241-5. [COBISS.SI-ID 256050688]

116. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, MEZEG, Adriana. La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 239 str. ISBN 978-961-237-382-5. [COBISS.SI-ID 252933888]

117. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor. La morphosyntaxe non-verbale. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za prevajalstvo in Oddelek za romanske jezike in književnosti, 2008. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-237-241-5. [COBISS.SI-ID 239640576]

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu