Oddelek za azijske študije

Oddelek za azijske študije

Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji

Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji: vpetost slovenskega prostora v globalno izmenjavo predmetov in idej z Vzhodno Azijo (št. J7-9429)

Financiranje: ARRS
Vodja projekta: izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik
Obdobje: 1.7.2018 - 30.06.2021

Partnerske raziskovalne organizacije:

Slovenski etnografski muzej
Znanstveno raziskovalno središče Koper

Ostale sodelujoče raziskovalne organizacije:

Narodni muzej Slovenije
Pokrajinski muzej Celje
Pomorski muzej Sergeja Mašera, Piran

Projekt bo prvič celostno in sistematično obravnaval šest zbirk vzhodnoazijskega porekla, ki se nahajajo v različnih slovenskih muzejih: Skuškova zbirka (Slovenski etnografski muzej), Zbirka Alme Karlin (Pokrajinski muzej Celje), Zbirka predmetov iz Azije in Južne Amerike (Pokrajinski muzej Celje), Zbirka vzhodnoazijske keramike (Narodni muzej Slovenije), Zbirka Ivana Koršiča (Pomorski muzej Sergeja Mašera, Piran) ter fotografski album Viljema Pečarja (Slovenski etnografski muzej).

Projekt je zasnovan kot odgovor na izziv lociranja zgodovine zbiranja vzhodnoazijskih predmetov in njihovih kulturnih konotacij v globalen kontekst, pri čemer izhaja iz paradoksne predpostavke o povezavi oziroma nepovezavi med materialnostjo in kulturno konotacijo. Projekt bo skozi obravnavo vzhodnoazijskih zbirk in ostalega gradiva, ki se nahaja v slovenskih muzejih, raziskal in rekonstruiral medkulturne stike med slovenskim in vzhodnoazijskim prostorom. Pri tem bo kritično prevrednotil kulturno pogojenost t.i. vzhodnoazijskih predmetov v globalni zgodovini zbirateljstva ter relevantno prispeval k prevrednotenju obstoječih muzejskih taksonomij. S tem bo posredno vplival tudi na drugačno dojemanje binarnih odnosov vzhoda in zahoda, še posebej v odnosu do evrocentričnih okvirjev in kolonialnih kategorij zbirateljskih praks ter prikazal izmenjavo predmetov v večplastni časovni in prostorski konotaciji. Poleg tega bo raziskava posredno osvetlila tudi specifični položaj slovenskega prostora v zgodovini evro-azijskih zbirateljskih povezav. Iz zgodovine nastajanja zbirk, kuriozitetnih, popotniških, misijonarskih, protokolarnih in drugih, namreč lahko razberemo tudi periferni značaj slovenskega prostora glede na centre predkolonialnih, kolonialnih in postkolonialnih razmerij moči. V kontekstu interpretacij Foucaultove oz. Saidove linije bi takšen poseben položaj lahko pomenil tudi, da produkcija vednosti orientalističnega tipa nastaja v kompleksnejših pogojih in zato dobiva drugačne značilnosti, kar bomo poskušali na teoretski ravni raziskati s preučevanjem zgodovine reprezentacij Vzhodne Azije v slovenskih zbirkah.

Raziskava se bo prvič v celoti usmerila na specifike slovenskega kulturnega in družbeno-političnega okolja in tako odprla nove raziskovalne možnosti v dosedaj zanemarjeni obravnavi odnosa nekdanjih evropskih imperialnih periferij do vzhodnoazijske dediščine in s tem prevrednotila evrocentrične okvirje in kolonialne kategorije zbirateljskih praks. V sklopu projekta bodo temeljite študije zbirk vzhodnoazijskega porekla iz slovenskih muzejev izhajale tudi iz uveljavljenih teorij o interpretativni naravi predmetov, ki se vzpostavi v vzajemnem in soodvisnem odnosu z ljudmi. Pri tem bodo nedvomno zapolnile vrzeli v globalni zgodovini evropskega zbirateljstva, kar bo nadalje nedvomno prispevalo k prevrednotenju uveljavljenih in prevladujočih tendenc v evropski zgodovini zbirateljstva »vzhodnoazijskih predmetov«.

(English below)

Projekt bo prvič celostno in sistematično obravnaval šest zbirk vzhodnoazijskega porekla, ki se nahajajo v različnih slovenskih muzejih: Skuškova zbirka (Slovenski etnografski muzej), Zbirka Alme Karlin (Pokrajinski muzej Celje), Zbirka predmetov iz Azije in Južne Amerike (Pokrajinski muzej Celje), Zbirka vzhodnoazijske keramike (Narodni muzej Slovenije), Zbirka Ivana Koršiča (Pomorski muzej Sergeja Mašera, Piran) ter fotografski album Viljema Pečarja (Slovenski etnografski muzej).

Projekt je zasnovan kot odgovor na izziv lociranja zgodovine zbiranja vzhodnoazijskih predmetov in njihovih kulturnih konotacij v globalen kontekst, pri čemer izhaja iz paradoksne predpostavke o povezavi oziroma nepovezavi med materialnostjo in kulturno konotacijo. Projekt bo skozi obravnavo vzhodnoazijskih zbirk in ostalega gradiva, ki se nahaja v slovenskih muzejih, raziskal in rekonstruiral medkulturne stike med slovenskim in vzhodnoazijskim prostorom. Pri tem bo kritično prevrednotil kulturno pogojenost t.i. vzhodnoazijskih predmetov v globalni zgodovini zbirateljstva ter relevantno prispeval k prevrednotenju obstoječih muzejskih taksonomij. S tem bo posredno vplival tudi na drugačno dojemanje binarnih odnosov vzhoda in zahoda, še posebej v odnosu do evrocentričnih okvirjev in kolonialnih kategorij zbirateljskih praks ter prikazal izmenjavo predmetov v večplastni časovni in prostorski konotaciji. Poleg tega bo raziskava posredno osvetlila tudi specifični položaj slovenskega prostora v zgodovini evro-azijskih zbirateljskih povezav. Iz zgodovine nastajanja zbirk, kuriozitetnih, popotniških, misijonarskih, protokolarnih in drugih, namreč lahko razberemo tudi periferni značaj slovenskega prostora glede na centre predkolonialnih, kolonialnih in postkolonialnih razmerij moči. V kontekstu interpretacij Foucaultove oz. Saidove linije bi takšen poseben položaj lahko pomenil tudi, da produkcija vednosti orientalističnega tipa nastaja v kompleksnejših pogojih in zato dobiva drugačne značilnosti, kar bomo poskušali na teoretski ravni raziskati s preučevanjem zgodovine reprezentacij Vzhodne Azije v slovenskih zbirkah.

Raziskava se bo prvič v celoti usmerila na specifike slovenskega kulturnega in družbeno-političnega okolja in tako odprla nove raziskovalne možnosti v dosedaj zanemarjeni obravnavi odnosa nekdanjih evropskih imperialnih periferij do vzhodnoazijske dediščine in s tem prevrednotila evrocentrične okvirje in kolonialne kategorije zbirateljskih praks. V sklopu projekta bodo temeljite študije zbirk vzhodnoazijskega porekla iz slovenskih muzejev izhajale tudi iz uveljavljenih teorij o interpretativni naravi predmetov, ki se vzpostavi v vzajemnem in soodvisnem odnosu z ljudmi. Pri tem bodo nedvomno zapolnile vrzeli v globalni zgodovini evropskega zbirateljstva, kar bo nadalje nedvomno prispevalo k prevrednotenju uveljavljenih in prevladujočih tendenc v evropski zgodovini zbirateljstva »vzhodnoazijskih predmetov«.

Faze projekta in njihova realizacija

Organizacija dela bo potekala po skupinah in posameznih področjih določenih glede na tip in naravo predmeta (pohištvo in oprema, keramika in porcelan, kipi in religiozni predmeti, slike in grafike, tekstil in oblačilna kultura, albumi in fotografija, razglednice, knjige, predmeti vsakdanje rabe, numizmatika, glasbeni instrumenti, orožje in vojaška oprema, prirodoslovni predmeti), hkrati pa bodo organizirane skupne nacionalne in mednarodne delavnice z namenom celostne obravnave zbirk in njihovega prevrednotenja v kontekstu zbirateljske zgodovine in umestitve slovenskega prostora v globalno izmenjavo predmetov in idej z Vzhodno Azijo. Projektna skupina se bo redno (mesečno) sestajala na evalvacijskih sestankih, namenjenih refleksiji opravljenega dela in zasnovi nadaljnjega dela. Delo je zasnovano v treh sklopih, ki se deloma v izvedbenih fazah prepletajo.

Prvi sklop (tehnični del):

Popis, identifikacija in kategorizacija vseh obravnavanih vzhodnoazijskih predmetov v omenjenih slovenskih zbirkah. Pri tem bo treba določiti fizične lastnosti predmetov (mere, material, oblika, barva, posebnosti, poškodbe), izvor, datacijo, namen in uporabo ter identificirati vse morebitne zapise v pismenkah. To bo nadalje omogočilo tudi izdelavo podatkovne baze, ki bo ustrezala specifični naravi vzhodnoazijskih zbirk iz slovenskih muzejev ter omogočila širši in strokovni javnosti doma in v tujini dostop do tovrstnega gradiva.

Drugi sklop (teoretični del):

Teoretična analiza in ovrednotenje posameznih tipov predmetov in celotnih zbirk v odnosu do podobnih predmetov in zbirk v pretekli Avstro-ogrski monarhiji in ostalem evropskem območje. Fokus raziskave bo usmerjen na tri-stopenjsko analizo:

1.) material in njegov izvor ter produkcija izdelave predmeta; namen in uporaba predmeta v primarnem ambientu in njegova interakcija z ljudmi;

2.) prenos v tuje okolje ter rekonstrukcija diahrone in sinhrone zgodovine muzejskih reprezentacij Vzhodne Azije v slovenskem prostoru. S sinhronim pristopom bomo posamezni predmet lahko umestili v zbirko, v katero sodi oziroma je sodil in to zbirko umestili v kontekst, v katerem je nastala, naj si gre za kuriozitetno, popotniško, protokolarno, misijonarsko ali kakšno drugo obliko zbirateljstva, in s tem v vlogo, ki sta jo zbirka in predmet v njej imela v svojem času. Z diahrone perspektive pa bomo lahko sledili »življenju« nekega muzejskega predmeta od njegovega izvora skozi zgodovino zbirk, v katere je bil umeščen, do današnjih dni.

3.) Ovrednotenje posameznih predmetov, posameznih tipov predmetov ter celotnih zbirk v odnosu do podobnih zbirk v okoliških državah, ki so bili del Avstro-ogrske monarhije, ter v ostalih evropskih državah. S tem bomo posredno vplival tudi na drugačno dojemanje binarnih odnosov vzhoda in zahoda, še posebej v odnosu do evrocentričnih okvirjev in kolonialnih kategorij zbirateljskih praks ter prikazali izmenjavo predmetov v večplastni časovni in prostorski konotaciji.

 Tretji sklop (prikaz rezultatov):

1.) Priprava objave rezultatov v obliki znanstvenih člankov, monografije, zbornika in katalogov.

2.) Priprava načrtovanih razstav.

East Asian Collections in Slovenia: Inclusion of Slovenia in the Global Exchanges of Objects and Ideas with East Asia

Project Description

Within the scope of the project, we intend to carry out the very first comprehensive and systematic inventory, identification, categorization, analysis and digitization of six East Asian  collections held by various Slovenian museums: the Skušek Collection (Slovene Ethnographic Museum), the Alma Karlin Collection (Celje Regional Museum), the Collection of Asian and South American Objects (Celje Regional Museum), the Collection of East Asian Ceramics (National Museum of Slovenia), the Ivan Koršič Collection (“Sergej Mašera” Maritime Museum, Piran) and the photographic album of Viljem Pečar (Slovene Ethnographic Museum).

The project is conceived as a response to the challenge of situating the history of the collecting of East Asian objects and of their cultural implications, in the global context, deriving from the paradoxical assumption of the (dis)connection between materiality and cultural connotation. The project will research and reconstruct the intercultural connections between the Slovenian and East Asian territories through the consideration of East Asian collections and other materials located at Slovenian museums. It will critically re-examine the cultural conditionality of the so-called East Asian artefacts in the global history of collecting, thereby contributing significantly to the re-evaluation of existing museum taxonomies.I n doing so, it will indirectly influence the perception of the East–West binary, especially in relation to the Eurocentric frameworks and colonial categories of collecting practices. Accordingly, it will show the exchange of objects in the light of its multifaceted temporal and spatial connotations. In addition, the research will indirectly shed light on the specific position of the Slovenian territory within the history of Euro–Asian connections in terms of collecting practices. Looking at the history of collecting, whether various collections of curiosities and objects collected by travellers and missionaries, diplomatic gifts or other kinds of assemblages, we can come to understand the peripheral character of the Slovenian territory in relation to the centres of pre-colonial, colonial and post-colonial power relations. Within the context of Foucault's interpretations and Said's line of thought this position could even imply that the production of orientalist perceptions and knowledge is formed in very complex circumstances and therefore acquires specific characteristics. These implications will be researched theoretically by examining the history of representing East Asia in Slovenian collections.

This will be the very first research to focus entirely on the specifics of the Slovenian cultural and socio-political environment, thus opening up new research opportunities in the hitherto neglected and unreserached relationship between the former European imperial peripheries and East Asian heritage. It will further enable a re-evaluation of the Eurocentric frameworks and colonial categories of collecting practices. Within the project we will conduct thorough studies of collections of East Asian origin from Slovenian museums. A large part of the studies will be based on the established theories explaining the interpretative nature of objects as formed in a mutual and interdependent relationship with people. As such, the research will beyond doubt fill in the gaps in the global history of European collecting practices, which will further contribute to the re-evaluation of established prevalent tendencies in the European history of collecting "East Asian objects".

Project Stages and Their Realization

The work will be organized in groups and by separate fields determined by the type and nature of objects (furniture and accessories, ceramics and porcelain, sculptures and religious objects, paintings and graphics, textiles and clothing culture, albums and photographs, postcards, books, everyday objects, numismatics, musical instruments, weapons and military equipment, natural sciences). At the same time, a number of workshops both at national and international level will be organized in order to comprehensively examine and re-evaluate various collections in the context of colleting history and placing the Slovenian territory within the global exchange of objects and ideas with East Asia. The project team will meet regularly (every month) at evaluation meetings intended to reflect upon the already accomplished tasks and to plan further work to be done. The project is conceptualized in three parts or stages, the implementation of which will partly overlap.

Stage One (Technical Part):

At this stage, the inventory, identification and categorization of all the East Asian objects in the above mentioned Slovenian collections will be carried out. These procedures will require us to determine the physical characteristics of these objects (dimensions, material, shape, colour, special characteristics, damage), place and date of their origin, their intended purpose and use, as well as to identify any inscriptions that the items might bear. The research will further enable the creation of a database best suited to the specific nature of East Asian collections from Slovenian museums. Moreover, it will facilitate access to these materials for both the general public and expert community at home and abroad.

Stage Two (Theoretical Part):

The theoretical part will include a theoretical analysis and evaluation of individual types of objects and entire collections in relation to similar objects and collections in the former Austro-Hungarian Monarchy and other European areas. The focus will be placed on a three-stage analysis:

1.) The material, origin and production of each object; the intended purpose and use of the object in its primary environment as well as its social implications.

2.) The transfer of the object to a foreign environment and the reconstruction of diachronous and synchronous history of museum representations of East Asia in Slovenian environment. The synchronous approach will allow us to locate each individual object within the collection to which it belongs or to which it originally belonged. Further, each collection will be placed in the context in which it was formed, whether it be a curiosity, travel, protocol, missionary or some other type of assemblage. This will in turn reveal the role the entire collection as well as the individual object played at a particular time. The diachronic perspective will enable us to trace the "life" of each museum object from its origin and through the history of collections in which it was contained, all the way to the present day.

3.) The evaluation of individual objects, types of objects and entire collections.

This will be carried out in relation to similar collections in the surrounding countries which used to be part of the Austro-Hungarian Monarchy and other European countries as well. In doing so, we hope to indirectly influence the perception of the East–West binary, particularly in relation to certain Eurocentric frameworks and colonial categories of collecting practices, thereby showing the exchange of objects in the light of its multifaceted temporal and spatial connotations.

Stage Three (Presentation of Results):

The third phase will include the publication of results in the form of scientific articles, monographs, proceedings and catalogues.

Along with these publications, we will also plan and prepare exhibitions.

Bibliographic References: SICRIS

Faculty of Arts, University of Ljubljana (UL FF)

Slovene Ethnographic Museum (SEM)

Science and Research Centre Koper (ZRS Koper)

Slovenian Research Agency (ARRS)

The research project is (co)funded by the Slovenian Research Agency (ARRS).

Projektna skupina (1. 7. 2018 – 31. 12. 2018):

 • Mag. Ralf Čeplak Mencin (Slovenski etnografski muzej)
 • Asist. dr. Klara Hrvatin (Oddelek za azijske študije, FF UL)
 • Doc. dr. Kang Byoong Yoong (Oddelek za azijske študije, FF UL)
 • Izr. prof. dr. Helena Motoh (Znanstveno raziskovalno središče Koper)
 • Lekt. dr. Tea Sernelj (Oddelek za azijske študije, FF UL)
 • Izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar (Oddelek za azijske študije, FF UL)
 • Barbara Trnovec (Pokrajinski muzej Celje, Filozofska fakulteta)
 • Izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik (Oddelek za azijske študije, FF UL)
 • Asist. dr. Maja Veselič (Oddelek za azijske študije, FF UL)
 • Doc. dr. Nataša Visočnik Gerželj (Oddelek za azijske študije, FF UL)

Projektna skupina (1. 1. 2019 – 30. 06. 2021):

 • Asist. Tina Berdajs (mlada raziskovalka, Oddelek za azijske študije, FF UL)
 • Mag. Ralf Čeplak Mencin (Slovenski etnografski muzej)
 • Asist. dr. Klara Hrvatin (Oddelek za azijske študije, FF UL)
 • Izr. prof. dr. Helena Motoh (Znanstveno raziskovalno središče Koper)
 • Izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar (Oddelek za azijske študije, FF UL)
 • Barbara Trnovec (Pokrajinski muzej Celje, Filozofska fakulteta)
 • Izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik (Oddelek za azijske študije, FF UL)
 • Asist. dr. Maja Veselič (Oddelek za azijske študije, FF UL)
 • Doc. dr. Nataša Visočnik Gerželj (Oddelek za azijske študije, FF UL)
 • Asist. Mina Grčar (doktorska študentka, Oddelek za azijske študije, FF UL, od avgusta 2019 naprej)

 Sestava projektne skupine

Bibliografske reference najdete tukaj.

Dogodki v okviru projekta

TVSLO 1, 8. novembra 2020

V okviru projekta VAZ smo v sodelovanju z RTV SLO pripravili tudi igrano-dokumentarni film režiserke Alme Lapajna z naslovom Nebesni zmaj, ki bo predvajan v nedeljo, 8. 11. 2020, ob 21.40 na TVSLO 1.

Film prikaže izjemno zgodbo Ivana Skuška ml. (1877–1947), ki se je iz avstro-ogrskega mornariškega častnika prelevil v strastnega zbiratelja kitajskih in japonskih predmetov. Ob izbruhu 1. svetovne vojne leta 1914 se je znašel v konfinaciji v Pekingu, kjer je spoznal tudi svojo bodočo ženo, Japonko Tsuneko Kondō Kawase (poročeno Marijo Skušek). V času skoraj šestletnega bivanja v Pekingu je nakupil številne vzhodnoazijske predmete z mislijo na odprtje lastnega muzeja po vrnitvi v domovino. Njegovo obsežno zbirko hrani Slovenski etnografski muzej, prikazana pa je tudi na novi spletni strani VAZ.

Pri ustvarjanju filma so sodelovali Oddelek za azijske študije v okviru projekta Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji, Slovenski etnografski muzej in Muzej novejše zgodovine Celje.

IG >
FB >

 

A documentary feature film The Celestial Dragon

TVSLO 1, 8 November 2020

 

In cooperation with RTV Slovenia, the VAZ project prepared a documentary feature film directed by Alma Lapajne, The Celestial Dragon, which will be screened on TV SLO 1 on Sunday, 8 November 2020, at 9.40pm.

The documentary depicts the remarkable story of Ivan Skušek Jr. (1877–1947), an Austro-Hungarian naval officer who transformed into a passionate collector of Chinese and Japanese objects. At the outbreak of World War I in 1914, he found himself in confinement in Beijing, where he met a Japanese woman, (his future wife) Tsuneko Kondō Kawase (married Marija Skušek). During his nearly six-year stay in Beijing, he purchased a considerable number of East Asian objects, all with the aim of setting up his own museum after returning home. His extensive collection is kept by the Slovene Ethnographic Museum, while it can now also be viewed on the new VAZ website.

The film was produced with the participation of the Department of Asian Studies which carries out the East Asian Collections in Slovenia project, the Slovene Ethnographic Museum, and the Celje Museum of Recent History.

IG >
FB >

 

Pokrajinski muzej Celja, 12. oktobra 2020

Znanstvena monografija Neskončno potovanje Alme M. Karlin: življenje, delo, zapuščina ponuja globok, celovit in večplasten vpogled v življenje, delo in zapuščino znamenite Celjanke. Prinaša številna nova spoznanja, ki so rezultat avtoričinega inovativnega raziskovalnega pristopa; temeljijo na besedilih Alme M. Karlin, številnih novoodkritih dokumentih v Sloveniji in Nemčiji ter na pričevanjih ljudi, zlasti tistih, ki so jo osebno poznali.

Knjigo je predstavila avtorica Barbara Trnovec, antropologinja, kustosinja in skrbnica Zbirke Alme Karlin v Pokrajinskem muzeju Celje. Na dogodku sta sodelovali tudi dr. Nataša Vampelj Suhadolnik, vodja projekta VAZ, in Mateja Ajdnik Korošec, prevajalka monografije v nemški jezik.  

Predstavitev knjige je avtorica prvič pospremila s projekcijo diapozitivov, s katerimi je velika popotnica predavala po vrnitvi s poti okrog sveta.

 

The presentation of the scientific monograph The Endless Journey of Alma M. Karlin: Her Life, Work and Legacy, authored by Barbara Trnovec

Celje Regional Museum

The presentation of the scientific monograph on Alma M. Karlin, authored by Barbara Trnovec, took place on 12 October 2020 in the Barbara Hall of the Celje Regional Museum.

The monograph, The Endless Journey of Alma M. Karlin: Her Life, Work and Legacy, offers a deep, comprehensive and multifaceted insight into the life, work and legacy of the famous female traveller from Celje. It sets forth a new, manifold appreciation of her, brought about by the author’s innovative research approach. The latter was based on the examination of writings by Alma M. Karlin, numerous newly discovered documents in Slovenia and Germany, and on oral accounts by various individuals, especially those who knew her in person.

The book was presented by its author, Barbara Trnovec, anthropologist, curator and the custodian of the Alma Karlin Collection at the Celje Regional Museum. The event was also attended by dr. Nataša Vampelj Suhadolnik, the VAZ project leader, and Mateja Ajdnik Korošec, who translated the monograph into German.

The presentation of the book was accompanied with a projection of slides which the author showed to the public for the first time. The slides were used by the renowned traveller during the lectures she gave after returning from her journey around the world.

Virtualni dogodek, 8. oktobra 2020

Spletno stran VAZ – Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji je Oddelek za azijske študije FF UL uradno predstavil na virtualnem dogodku v četrtek, 8. 10. 2020, ob 13.00 uri.

Spletna stran VAZ s podatkovno bazo vzhodnoazijskih predmetov iz različnih slovenskih muzejev in institucij prvič na nacionalni ravni povezuje raznolike predmete vzhodnoazijskega porekla in omogoča dostopnost teh predmetov širši javnosti. Virtualno obuja v življenje vrsto zanimivih in navdihujočih predmetov, njihove zgodbe in zgodbe njihovih lastnikov, ki so se iz najrazličnejših vzrokov v zadnjih dveh stoletjih podali v Vzhodno Azijo oziroma na kakršenkoli drugačen način pridobili te predmete.

Spletna stran VAZ uporabniku omogoča prijazno uporabo in analitični ter sintetični pregled gradiva za namene raziskovanja, izobraževanja ter informiranja tako strokovne kot splošne javnosti. Vsi zainteresirani bodo od zdaj naprej lahko na enem mestu dostopali do podatkov, fotografij in drugega materiala o vzhodnoazijskih zbirkah, ki jih hranijo naslednji muzeji:

 • Slovenski etnografski muzej: Zbirka Ivana Skuška ml. (največja zbirka kitajskih predmetov v Sloveniji)
 • Pokrajinski muzej Celje: Zbirka Alme Karlin in Zbirka predmetov iz Azije in Južne Amerike,
 • Narodni muzej Slovenije: Zbirka vzhodnoazijske keramike,
 • Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran: Zbirka Ivana Koršiča.

VAZ Website - East Asian Collections in Slovenia

Online event, 8 October 2020

The VAZ website - East Asian Collections in Slovenia  was officially presented at an online event hosted by the Department of Asian Studies of the Faculty of Arts, University of Ljubljana, on Thursday, 8 October 2020, at 1 pm.

With a large database of East Asian material from Slovenian museums and institutions, the VAZ website connects various objects of East Asian origin on the national level and makes them accessible to the general public for the first time. Using virtual methods, it breathes new life into a number of interesting and inspiring objects, as well as reveals their stories and the identities of their owners, who, over the course of the past two centuries, either travelled to East Asia themselves for a reason or acquired them in other ways.

The VAZ website is user-friendly, and enables analytical and synthetical reviews of the material for the purposes of research, education and informing both experts and the general public. All interested parties can now easily access data, photographs and other material on East Asian collections from the following museums:

 • The Slovene Ethnographic Museum: the Ivan Skušek Jr. Collection (the largest collection of Chinese objects in Slovenia),
 • The Celje Regional Museum: the Alma Karlin Collection and the Collection of Asian and South American Objects,
 • The National Museum of Slovenia: the Collection of East Asian Ceramics,
 • The "Sergej Mašera" Maritime Museum Piran: the Ivan Koršič Collection.

 

Torek, 3. marec 2020 ob 14:30 v Modri sobi FF.

Oddelek za azijske študije in projektna skupina Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji vabijo na pogovor Azija me je povsem uročila – razstava vzhodnoazijskih predmetov iz zbirke Alme M. Karlin (PMC), ki bo v torek, 3. marca 2020 ob 14:30 v Modri sobi FF.

Jeseni 2019 je minilo 130 let od rojstva in 100 let od pričetka svetovnega potovanja velike popotnice, Celjanke Alme M. Karlin (1889-1950). Dve leti, ki jih je med svojo sicer 8-letno potjo preživela v Vzhodni Aziji, predstavljata najsrečnejše obdobje njenega potovanja. Ob obeh obletnicah so zato v Pokrajinskem muzeju Celje (PMC) v sodelovanju z Oddelkom za azijske študije FF na ogled postavili občasno razstavo vzhodnoazijskih predmetov iz njene zbirke.

O pripravi razstave, zgodbah predmetov in dogodivščinah Alme Karlin na Japonskem, v Koreji, na Kitajskem ter Tajvanu se bodo pogovarjale vodja raziskovalnega projekta Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji dr. Nataša Vampelj Suhadolnik ter članice projektne skupine Tina Berdajs, dr. Klara Hrvatin, dr. Helena Motoh, dr. Nataša Visočnik in dr. Maja Veselič.

Prisrčno vabljeni tudi na ogled razstave, ki bo v Pokrajinskem muzeju Celje odprta še do konca maja 2020. Avtorica razstave je kustosinja Barbara Trnovec.

19. 11. 2019, Pokrajinski muzej Celje

Ob 130-letnici rojstva Alme M. Karlin in 100-letnici njenega odhoda na pot okrog sveta je projektna skupina v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje pripravila občasno razstavo Azija me je povsem uročila (avtorica Barbara Trnovec), ki je na ogled v Pokrajinskem muzeju Celje (16. 10. 2019 – 30. 9. 2020). Razstavljenih je več kot 100 vzhodnoazijskih predmetov in 500 razglednic iz zbirke Alme Karlin, ki so bili celostno obdelani in analizirani v okviru projekta. Ob razstavi smo izdali tudi slikovno izjemno bogat in dragocen katalog razstave, v katerem je prvič tako celovito predstavljena katera od zbirk vzhodnoazijskih predmetov v Sloveniji.

V sklopu spremljajočih dogodkov razstave je projektna skupina VAZ v sodelovanju z muzejem v torek, 19. 11. 2019, v Pokrajinskem muzeju Celje organizirala poseben večer, posvečen svetovljanski Celjanki in namenjen obiskovalcem vseh generacij. Dogodek je otvorila delavnica origamija pod vodstvom japonologa Vida Lovinčiča, sledila pa je okrogla miza o nastanku kataloga razstave, tematikah, neločljivo povezanih z Almino zapuščino, in predmetih, ki jih je prinesla s potovanj. Na okrogli mizi so spregovorile avtorica razstave Barbara Trnovec in članice projekta, ki so sodelovale pri pripravi razstave in kataloga (Chikako Shigemori Bučar, Nataša Vampelj Suhadolnik, Maja Veselič in Nataša Visočnik Gerželj). Pod vodstvom avtorice razstave so se obiskovalci po končani okrogli mizi lahko podali še na voden ogled razstave, ki je zaokrožil celoten dogodek.

Narava njenega potovanja Almo Karlin uvršča med največje popotnike vseh časov. Iz rodnega Celja se je odpravila novembra leta 1919, nakar jo je pot ponesla v Južno, Srednjo in Severno Ameriko, od tam pa na Japonsko, v Korejo, na Kitajsko, Tajvan in HongKong. Od tam se je podala še na Filipine, Avstralijo in Novo Zelandijo, Fiji, Novo Gvinejo in še vrsto drugih otokov, Malezijo, Tajsko in Mjanmar. Nazadnje se je mudila v Indiji, od koder se je decembra 1927 vrnila domov v Celje. Potovala je sama in neprekinjeno osem let ter se po poti preživljala z lastnim delom, pri čemer je odločno in neustrašno kljubovala različnim življenjskim tegobam in stiskam. Obdobje, ko je bivala v Aziji, predvsem na Kitajskem, Japonskem in Tajvanu, in kateremu je posvečena tudi razstava, pa je bilo, kot se je sama izrazila, najsrečnejši čas njenega življenja. Novembrski torkov večer smo tako preživeli ob spominu na to pomembno poglavje iz življenja izjemne popotnice in pisateljice – svetovljanke, ki je s svojo odprtostjo, pogumom in neusahljivo željo po znanju že v tistem času uspela premostiti takšne in drugačne razdalje med svojim domačim, slovenskim prostorom in daljnimi kraji Vzhodne Azije.

Accompanying event to the exhibition Asia Utterly Bewitched Me: anorigami workshop, a round table and a guided tour of the exhibition

19 November 2019, Regional Museum Celje

Ob 130-letnici rojstva Alme M. Karlin in 100-letnici njenega odhoda na pot okrog sveta je projektna skupina v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje pripravila občasno razstavo Azija me je povsem uročila (avtorica Barbara Trnovec), ki je na ogled v Pokrajinskem muzeju Celje (16. 10. 2019 – 30. 9. 2020). Razstavljenih je več kot 100 vzhodnoazijskih predmetov in 500 razglednic iz zbirke Alme Karlin, ki so bili celostno obdelani in analizirani v okviru projekta. Ob razstavi smo izdali tudi slikovno izjemno bogat in dragocen katalog razstave, v katerem je prvič tako celovito predstavljena katera od zbirk vzhodnoazijskih predmetov v Sloveniji.

In cooperation with the museum, the VAZ project team organized a special accompanying event to the exhibition on 19 November 2019. The event, dedicated to the cosmopolitan writer from Celje, took place at the Celje Regional Museum and was intended for visitors of all ages. It was opened with an origami workshop, led by the Japonologist Vid Lovinčič, which was followed by a round table discussion on the making of the exhibition catalogue. The discussion touched upon the topics inextricably linked to Alma's legacy and the objects she brought from her travels. The speakers were the members of the project team who contributed to both the exhibition and the catalogue (Chikako Shigemori Bučar, Nataša Vampelj Suhadolnik, Maja Veselič in Nataša Visočnik Gerželj), and the author of the exhibition, the museum curator Barbara Trnovec. After the round table, she took the visitors on a guided tour of the exhibition, which rounded off the event.

The nature of her journey places Alma Karlin among the greatest travellers of all time. She left her hometown of Celje in November 1919. Her journey first took her to South, Central and North America, then to Japan, Korea, China, Taiwan and Hong Kong. Afterwards, she visited the Philippines, Australia and New Zealand, Fiji, New Guinea and a number of other islands, Malaysia, Thailand and Myanmar. By the end of her journey, she spent some time in India before returning to Celje in December 1927. She travelled alone and continuously for eight years, working hard to make a living and support herself along the way, resolutely and fearlessly defying various hardships and challenges. The period during which she lived in Asia, especially in China, Japan and Taiwan, and to which the exhibition is dedicated, was, in her own words, the happiest time of her life. We spent the Tuesday evening in late November remembering this important chapter in the life of the exceptional traveller and writer – a cosmopolitan whose open mind, courage and inexhaustible thirst for knowledge enabled her to bridge distances of all kinds between her Slovene home environment and faraway places in East Asia.

19–22 September 2019 

Venue: Slovene Ethnographic Museum (SEM)

The symposium is conceived as a response to the challenge of situating the history of the collecting of Chinese and other East Asian objects and of their cultural connotations in the global context. The collections of Central and Eastern European regions and the interconnection of such collections at the periphery with the major collections in larger centres are the focus of the symposium. This could further shed light on the understanding of the orientalist discourses in areas that were not part of the former colonial centres.

Keynote Speakers

We invited two keynote speakers.

Stacey Pierson is a Senior Lecturer at the Department of Art and Archaeology at the School of Oriental and African Studies, University of London. Her areas of specialization include ceramic history (China) and the history of collecting and display. Her most recent publication, Private Collecting, Exhibitions and the Shaping of Art History in London: the Burlington Fine Arts Club, was published in 2017. In her keynote speech, entitled Collecting China: a Comparative study of approaches to collecting and its interpretation in China and Europe, 1500-1900, she will present the collecting history in a wider context by comparing the collecting and the interpretation of Chinese objects in Europe and China during the period 1500-1900, i.e. the time when the material was collected simultaneously in both locations.

Hans Bjarne Thomsen is a Professor and Chair for East Asian Art History at the Institute of Art History at the University of Zurich as well as the Secretary of European Association for Asian Art and Archaeology. His primary academic focus lies on research into Western museum collections of East Asian art with an emphasis on determining the provenance of the objects and describing the routes of transfer. His area of specialization further includes topics such as artistic exchange and knowledge transfer between cultures as well as inter-cultural appropriations and adaptations of art. He also takes special interest in collaborative arts and the relationship between words and images. In his keynote speech, entitled Collapsing Walls: Rethinking East Asian Art Collections in Europehe will suggest ways of rethinking European unity in terms of global art and future research into collections of Chinese and East Asian art.

Symposium Programme

Link to the full symposium program: Symposium programme

Link to the book of abstracts: Book of abstracts

Link to the symposium flyer and poster: Flyer, Poster

Workshops

The symposium programme will include workshops on four different themes. They will be led by renowned experts in the field:

 • Katherine Anne Paul:

Buddhist and Other Religious Statues at the Slovene Ethnographic Museum (venue: Exhibition building of SEM)

Friday, 20 September, 15:00–17:00

 • Helen Wang:

Chinese Numismatic Collection of the Slovene Ethnographic Museum (venue: Administration building of SEM)

Saturday, 21 September, 17:30–19:00

 • Stacey Pierson and Sabrina Rastelli:

East Asian Ceramics and Porcelain at the National Museum of Slovenia (venue: National Museum of Slovenia)

Sunday, 22 September, 11:30–13:30

 • Richard van Alphen and Chou Wei-chiang:

Database, Digitalisation and Visualisation of Chinese Collections (venue: Administration building of SEM)

Sunday, 22 September, 15:00–17:00

 

Registration

The registration will open on Thursday, 19 September, at 13:00 at the Slovene Ethnographic Museum (Administration building).

No conference fee.

Venue

Slovene Ethnographic Museum (SEM), Administration building

Metelkova ulica 2, 1000 Ljubljana

Acknowledgement

The symposium is financially supported by the Taiwanese Chiang Ching-kuo Foundation (CCK) for scholarly exchange and the Slovenian Research Agency (ARRS). It is organized as part of the project East Asian Collections in Slovenia: Inclusion of Slovenia in the Global Exchanges of Objects and Ideas with East Asia (2018-2021) (no. J7-9429), funded by the Slovenian Research Agency.

Organizers

The symposium is jointly organized by the following institutions:

Contacts

Chief Organizers: 

Azija me je povsem uročila, Pokrajinski muzej Celje, do 31. 5. 2019

Ob 130-letnici rojstva Alme M. Karlin in 100-letnici njenega odhoda na pot okrog sveta je projektna skupina v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje pripravila občasno razstavo Azija me je povsem uročila (avtorica Barbara Trnovec), ki je na ogled v Pokrajinskem muzeju Celje (16. 10. 2019 – 30. 9. 2020). Razstavljenih je več kot 100 vzhodnoazijskih predmetov in 500 razglednic iz zbirke Alme Karlin, ki so bili celostno obdelani in analizirani v okviru projekta. Ob razstavi smo izdali tudi slikovno izjemno bogat in dragocen katalog razstave, v katerem je prvič tako celovito predstavljena katera od zbirk vzhodnoazijskih predmetov v Sloveniji. Katalog v tematskih sklopih rekonstruira percepcijo vzhodnoazijske kulture skozi oči celjanske popotnice, prikaže zbiralno politiko Alme Karlin in analizira posamezne skupine predmetov v odnosu do različnih vidikov vzhodnoazijske kulture (japonske lakirane predmete, japonske lesoreze, pahljače, kitajski in japonski tekstil, miniaturne predmete ter vzhodnoazijske razglednice).

Asia Utterly Bewitched Me

On the occasion of the 130th anniversary of Alma M. Karlin's birth and the 100th anniversary of her departure on the journey around the world, the project team prepared a temporary exhibition in cooperation with the Celje Regional Museum. The exhibition, called Asia Utterly Bewitched Me and authored by Barbara Trnovec, can be viewed at the Celje Regional Museum (16 October 2019–30 September2020). It contains over 100 East Asian objects and 500 postcards from the Alma Karlin Collection, all of which have been thoroughly researched and analysed within the scope of the project. We also published an outstanding, pictorially rich and extremely valuable catalogue which accompanies the exhibition. It provides the very first comprehensive presentation of any collection of East Asian objects in Slovenia. Divided into several thematic sections, the exhibition catalogue reconstructs the perception of East Asian culture through the eyes of this famous traveller from Celje, presents Alma Karlin's collecting agenda, and analyses individual types of her collectibles in relation to various aspects of East Asian culture (Japanese lacquered objects, Japanese woodblock prints, fans, Chinese and Japanese textiles, miniature objects and East Asian postcards).

Slovenski etnografski muzej, 29. marec 2019

Eden glavnihciljev projekta VAZ je raziskati in analizirati vzhodnoazijske zbirke iz različnih slovenskih muzejev ter jih predstaviti strokovni in širši javnosti. Pri tem smo nemalokrat soočeni z izzivom, kako na kar najbolj pregleden in učinkovit način predstaviti širok nabor predmetov. Z namenom iskanja inovativnih rešitev smo se povezali z Inštitutom za arhitekturo in medije (IAM) pri Tehniški Univerzi v Grazu, natančneje s projektno skupino, ki se ukvarja z digitalizacijo kulturne dediščine.

V petek, 29. marca 2019, smo se člani projekta VAZ z vodjema njihove projektne skupine prvič dobili v okviru delavnice na temo podatkovnih baz in digitalizacije vzhodnoazijskih predmetov v muzejskih zbirkah. Delavnica je potekala v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja.

Program so z uvodnimi nagovori otvorili dr. Tanja Roženbergar, direktorica Slovenskega etnografskega muzeja, dr. Nataša Vampelj Suhadolnik, predstojnica Oddelka za azijske študije, Univerza v Ljubljani, in mag. Ralf Čeplak Mencin, kustos v Slovenskem etnografskem muzeju.

Sledili sta predstavitvi, ki sta ju pripravili projektni skupini. Najprej sta svoj projekt in njihove metode digitalizacije materialne kulturne dediščine predstavila dr. Gerald Kozicz in dr. Albert Wiltsche s Tehniške univerze v Grazu. Za njima je dr. Helena Motoh predstavila projekt VAZ in načrte za vzpostavitev podatkovne baze vzhodnoazijskih zbirk v Sloveniji. Po predstavitvah in kratkem odmoru za kavo smo delavnico konstruktivno zaključili z diskusijo na temo vsebine obeh predavanj. Tekom slednje smo začrtali nadaljnji potek sodelovanja s projektno skupino iz Graza in se dogovorili za ponovno srečanje in še eno delavnico v začetku leta 2020.

Workshop: "Databases and Digitization of East Asian Objects in Museum Collections"

Slovene Ethnographic Museum, 29 March 2019

One of the main goals of the VAZ (East Asian Collections) project is to research and analyse East Asian collections from various Slovenian museums and bring them to both expert and the general public. In doing so, we often face the challenge of how to present such a wide range of objects in a comprehensive and effective way. In order to find inventive solutions to this problem, we established a cooperation with the Institute of Architecture and Media (IAM) at the Technical University from Graz, more precisely with a project team focused on the digitization of cultural heritage.

On Friday, 29 March 2019, the members of the VAZ project met theirproject leaders for the first time. The meeting was conducted in the form of a workshopon databases and digitization of East Asian objects in museum collections. The workshop took place at the Slovene Ethnographic Museum, in cooperation with which it was organized.

The event started with the opening remarks by Dr. Tanja Roženbergar, Director of the Slovenian Ethnographic Museum, Dr. Nataša Vampelj Suhadolnik, Head of the Department of Asian Studies, University of Ljubljana, and Mag. Ralf Čeplak Mencin, Curator at the Slovenian Ethnographic Museum.

These introductory speeches were followed by presentations by both project teams. Dr.Gerald Kozicz and Dr. Albert Wiltsche from the Technical University Graz presented their project and their methods of digitization of material cultural heritage.Dr. Helena Motoh then presented the VAZ project and our plans to organize a database of East Asian collections in Slovenia.After the presentations and a short coffee break, we concluded the workshop with a fruitful discussion on the content of both presentations. During the discussion, we also outlined the course of further cooperationwith the project team from Graz and agreed on another meeting and a workshop early in 2020.

Pokrajinski muzej Celje, 28. 03. 2019

V četrtek, 28. marca 2019, je projektna skupina VAZ (Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji) v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje (PMC) organizirala mednarodno delavnico na temo specifik zbirk japonskih predmetov. Delavnica je potekala v prostorih Pokrajinskega muzeja Celje, vodila pa sta jo priznana strokovnjaka na omenjenem področju, prof. dr. Hans Bjarne Thomsen in dr. Patricia Frick.

Prof. dr. Hans Bjarne Thomsen je predstojnik Oddelka za vzhodnoazijsko umetnost na Inštitutu za umetnostno zgodovino na Univerzi Zürich in strokovnjak za japonsko umetnost, še posebej japonske grafike in slikarstvo. Dr. Patricia Frick je kustosinja v Muzeju lakaste umetnosti v Münstru in strokovnjakinja za vzhodnoazijske lakirane predmete.

V okviru delavnice sta strokovnjaka z udeleženci obravnavala različne problematike, povezane z zbirkami japonskih predmetov. Po uvodnem pozdravu g. Staneta Rozmana, direktorja Pokrajinskega muzeja Celje, smo v prijetnem vzdušju prešli na konstruktivno obravnavo izbranih predmetov, ki sta jo strokovnjaka izvedla na podlagi izbranih predmetov iz zbirk PMC. Delavnica je bila razdeljena na tri vsebinske sklope: obravnava japonskih lakiranih predmetov, obravnava japonskih lesorezev (grafik ukiyo-e) in obravnava pahljač. Poleg treh večjih vsebinskih sklopov smo v okviru delavnice obravnavali tudi ostale posamezne predmete vzhodnoazijske porekla.

Pdf vabila

International workshop: "Specifics of Japanese Collections"

Celje Regional Museum, 28 March 2019

On Thursday, 28 March 2019, the VAZ (East Asian Collections in Slovenia) project group organized an international workshop on the specifics of Japanese collections in cooperation with the Celje Regional Museum. The workshop, which took place at the Celje Regional Museum, was conducted under the guidance of tworenowned experts in the field, Prof. Dr. Hans Bjarne Thomsen and Dr. Patricia Frick.

Prof. dr. Hans Bjarne Thomsen is Head of the Department of East Asian Art at the Institute of Art History, University of Zürich, and an expert in Japanese art, especially Japanese woodblock prints and painting. Dr. Patricia Frick is a curator at the Museum of Lacquer Art inMünster and an expert on East Asian lacquerware.

Within the scope of the workshop, the two experts and the participants discussed various aspects related to collections of Japanese objects. Theopening speech by Mr. Stane Rozman, Director of the Celje Regional Museum, was followed by afruitful and pleasant discussion, based on the analysis of selected objects from the Celje Regional Museum collections. The workshop, which was divided into three sections and lasted until late in the afternoon: Japanese lacquer art objects, Japanese woodblock prints (ukiyo-e) and fans. In addition to the above mentioned objects, the workshop also addressed other individual objects of East Asian origin.

Pdf invitation

Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.