Oddelek za azijske študije

Oddelek za azijske študije

Študij v tujini Oddelka za azijske študije

Obvestilo o možnosti podaljšanja statusa iz upravičenih razlogov

Konec decembra 2018 je na predlog Oddelka za azijske študije senat Filozofske fakultete sprejel in dopolnil naslednji sklep v Merilih za reševanje študentskih prošenj (Oddaja prošenj, Podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov).

Pravico do podaljšanja statusa imajo tudi študentke in študenti dvopredmetnih in enopredmetnih študijskih programov, ki so bile na študijski izmenjavi, če se jim po izmenjavi prizna minimalno vsaj 10 KT (dvopredmetni študijski programi) oz. 20 KT (enopredmetni študijski programi). To je mogoče le v primerih, kadar gre za:

  • jezikovno izpopolnjevanje (za študentke jezikovno-kulturoloških programov, na katere se vpišejo brez predhodnega formalno pridobljenega jezikovnega znanja); ali

  • študijske izmenjave, pri katerih zaradi neusklajenosti študijskih programov in sistema študija (sistem ECTS, študijski programi izven sistema EU itd.) ni mogoče priznati vseh opravljenih obveznosti.

V obeh primerih morajo študentke in študenti pred odhodom v soglasju z oddelkom izdelati študijski načrt, iz katerega je razvidno, katere obveznosti mora študentka ali študent opraviti v tujini, in v tujini opraviti vse dogovorjene obveznosti, kar dokazuje s potrdilom tuje univerze o opravljenih obveznostih in s predhodno potrjenim študijskim načrtom. Za študij v LR Kitajski ali na Tajvanu odda načrt na obrazcu študijski načrt, za študij na Japonskem ali v Koreji pa odda načrt na obrazcu, ki je dostopen tudi na strani Mednarodne pisarne FF: Študijski sporazum FF oziroma Študijski sporazum FF - dvodisciplinarni.

Pogoji za tovrstno podaljšanje statusa so:

  • Priznanih vsaj 10 KT (dvopredmetni programi) oz. 20 KT (enopredmetni programi) po povratku.

  • Pred odhodom je potrebno dobiti soglasje oddelka in izdelati študijski načrt, iz katerega je razvidno, katere obveznosti mora opraviti in kaj se bo po povratku priznalo. Okvirni študijski načrt mora biti potrjen najmanj mesec dni pred odhodom v tujino. En mesec po prihodu na študij v tujino pa mora študentka oziroma študent na oddelek poslati dokončen študijski načrt, ki ga pregledata in potrdita predstojnica oziroma predstojnik oddelka ter koordinatorka oziroma koordinator za študijske izmenjave na posamezni katedri, drugače podaljšanje statusa ne bo možno.

  • V tujini je treba opraviti vse zahtevane obveznosti in koordinatorki izmenjave na svoji katedri prinesti dokazila o opravljenih obveznostih in predhodno potrjen študijski načrt. Nato se pripravi Potrdilo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti in se priznane opravljene obveznosti vpiše v VIS.

V primeru, da študent oziroma študentka tega ne uredi pred odhodom na študijsko izpopolnjevanje v tujino, podaljšanje statusa ne bo možno.

Oddelek AŠ študijske izmenjave na FB

 

Sodelavke in sodelavci oddelka