Oddelek za azijske študije

Oddelek za azijske študije

Dokončanje študija programov 2. stopnje na Oddelku za azijske študije

Dokončanje študija programov 2. stopnje na Oddelku za azijske študije

Dokončanje študija programov 2. stopnje na Oddelku za azijske študije poteka v skladu s Pravilnikom o magistrskem delu in zaključku študija na programih druge stopnje (v nadaljevanju Pravilnik). Poleg splošnih določil se upoštevajo še določila Oddelka za azijske študije, ki so navedena v nadaljevanju. 

Podrobnejše informacije glede 4. člena Pravilnika:

Datumi zagovora magistrskega dela se določijo na začetku študijskega leta. V letošnjem študijskem letu so razpisani naslednji datumi:

Japonologija:

3. september 2024
10. september 2024

Sinologija:

20. junij 2024
13. september 2024

Pojasnilo glede 6. člena Pravilnika:

Študent/ka prijavi izbrano temo magistrskega dela v skladu z vpisanim študijskim programom in v soglasju z mentorjem/ico najkasneje do pričetka četrtega semestra študija, če namerava študij zaključiti do konca tekočega akademskega leta.

Primer:
Prijava je oddana do začetka letnega semestra. → Študij je mogoče dokončati do konca tekočega akademskega leta.
Prijava je oddana po začetku letnega semestra. → Študij je mogoče dokončati v naslednjem akademskem letu.

Oddelčna določila glede 13. člena Pravilnika:

Magistrsko delo za sinologijo naj obsega 4 avtorske pole (AP) in mora biti izdelano v skladu s tehničnimi navodili oddelka (1 AP je 30.000 znakov s presledki). Obvezna je uporaba priložene Wordove predloge (izvorno mesto datoteke: sinološka oglasna deska).

Magistrsko delo za japonologijo naj obsega 4 AP (1 AP je 30.000 znakov s presledki) in mora biti izdelano v skladu s tehničnimi navodili oddelka. Obvezna je uporaba Wordove predloge, ki je dostopna v e-učilnici Magistrskega seminarja.

Pojasnilo glede 15. člena Pravilnika:

Zaradi določil iz 15. člena Pravilnika in morebitnih popravkov se mora oddaja elektronske oblike magistrskega dela v pregled podobnosti vsebine pričeti najkasneje 30 dni pred predvidenim datumom zagovora magistrskega dela. 

Oddelčna določila glede 16. člena Pravilnika:

V skladu s fakultetnim Pravilnikom študent ali študentka iz ekoloških vzgibov namesto spiralno vezanih tiskanih izvodov odda magistrsko delo v elektronski obliki.

Oddelčna določila glede 20. člena Pravilnika:

a) Japonologija

Na zagovoru kandidat/ka ustno predstavi svoje magistrsko delo v japonščini (20 minut). Predstavitev naj jasno opredeli temo, namen in strukturo naloge ter glavne povzetke in zaključke. Branje vnaprej pripravljenega govora ni dovoljeno. Kriteriji ocenjevanja zagovora so a) predstavitev, b) prosti govor v japonščini in c) vsebina odgovorov. Po predstavitvi dela komisija zastavi svoja vprašanja v zvezi z magistrsko nalogo v japonščini ali slovenščini. Kandidat/ka ima na svojo željo za pripravo odgovorov na voljo do 15 minut odmora.

b) Sinologija

Na zagovoru kandidat/ka ustno predstavi svoje magistrsko delo v kitajščini (15-20 minut). Predstavitev naj jasno opredeli temo, namen in strukturo naloge ter glavne povzetke in zaključke. Branje vnaprej pripravljenega govora ni dovoljeno. Kriteriji ocenjevanja zagovora so a) predstavitev, b) prosti govor v kitajščini in c) vsebina odgovorov. Po predstavitvi dela komisija zastavi svoja vprašanja. Mentor/ica in člani komisije zastavijo vprašanja v zvezi z magistrsko nalogo v kitajščini, kandidat/ka odgovarja v kitajščini. Kandidat/ka ima na svojo željo za pripravo odgovorov na voljo do 15 minut odmora.

Zagovoru magistrskega dela sledi zaključni izpit.

Zaključni izpit za vpisane v študijskih letih 2013/14, 2014/15 in 2015/16 obsega snov magistrskega študijskega programa s področij politike, ekonomije, kulture ter miselnosti v naslednjem obsegu:

  • dve vprašanji iz politike in ekonomije,
  • dve vprašanji iz izbranih poglavij iz kitajske filozofije,
  • dve vprašanji iz izbranih poglavij iz kitajske literature,
  • dve vprašanji iz izbranih poglavij iz kitajske umetnosti.

Zaključni izpit za vpisane od 2016/17 dalje obsega snov magistrskega študija s področij politike in ekonomije, zgodovine, kulture in miselnosti. Poleg tega mora študent/ka izkazati poznavanje in razumevanje tradicionalnih vsebin, ki so predpogoj za vpis na drugo stopnjo.

Izpit je sestavljen iz po enega vprašanja iz vsakega od naslednjih sklopov:

  • filozofija,
  • zgodovina,
  • umetnost,
  • literatura,
  • politika in ekonomija.

Celotni zagovor magistrskega dela in zaključni izpit lahko traja največ 90 minut.

Po končanem zagovoru komisija podpiše zapisnik o zagovoru magistrskega dela, iz katerega so razvidne naslednje ocene:
- ocena magistrskega dela (dikcija v VIS-u: »Ocena dipl. dela)
- ocena zagovora (dikcija v VIS-u: »Ocena zagovora«)
- ocena zaključnega izpita (dikcija v VIS-u: »Ocena dipl. izpita«) (velja le za sinologijo)

Oceno magistrskega dela dodeli mentor/ica, oceno zagovora magistrskega dela dodelijo ostali člani komisije, oceno zaključnega izpita dodelijo izpraševalci.

Končna ocena zaključnega izpita na sinologiji temelji na povprečni oceni vprašanj iz filozofije, zgodovine in literature.

Zapisnik vsebuje tudi vprašanja, ki so jih kandidatu/ki na zagovoru zastavili člani komisije.

Sodelavke in sodelavci oddelka