Diplomsko delo z zagovorom

Diplomsko delo z zagovorom

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Diplomsko delo v obsegu vsaj 20 standardnih tipkanih strani (v enodisciplinarnem programu) oz. vsaj 10 strani (v dvodisciplinarnem programu) se izdela pod mentorstvom izbranega učitelja. Delo mora vsebovati uvod, delovno hipotezo, pregled teoretičnih izhodišč, gradivo in metode za analizo, interpretacijo rezultatov, sklep, navedbo uporabljene literature in povzetek v slovenščini in japonščini. Glede na istočasno izvajane predmete, se vsebine diplomskih del navezujejo na manj zahtevna vprašanja iz japonskega jezikoslovja, literature, zgodovine in družboslovja.
Pri diplomskih delih študentov dvodisciplinarnega programa se zahteva nekoliko manjša stopnja poglobljenosti kot pri enodisciplinarnem.
Študent pozitivno ocenjeno diplomsko delo predstavi in zagovarja v japonskem jeziku v diplomskem seminarju.

Študijska literatura, ki se veže na izbrane teme diplomskih del. / Literature related to topics chosen for graduation work.