Zgodovina jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku

Zgodovina jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Žiga, izr. prof. dr. Jerše Sašo

Širjenje Osmanskega v prostor jugovzhodne in srednje Evrope v 15. in 16. stoletju; odnosi med Turki, Habsburško monarhijo in Beneško republiko od konca 15. do konca 18. stoletja; islamizacija; osmanska uprava; turški fevdalizem; položaj vazalnih kneževin; etnične migracije v prostoru jugovzhodne Evrope in njihove trajne posledice; prepletanje političnih gospodarskih družbenih verskih in kulturnih vzorcev; vzroki za periferizacijo in perifernost jugovzhodne Evrope glede na evropska razvojna središča; politična in gospodarska kriza Osmanske države; razpad osmanskega fevdalnega sistema (čiftlučenje); vloga pravoslavne cerkve v Osmanski državi in v okviru habsburške monarhije; vojaški, politični, in gospodarski vzpon habsburške monarhije; pridobitev ogrske in hrvaške krone s strani Habsburžanov; uveljavljanje absolutizma in odpori proti njemu na Ogrskem in Hrvaškem; srbske dežele v 16. in 17. stoletju; vzpostavitev vojaškega ravnotežja med habsburškimi deželami in Osmansko državo; avstrijsko – turške vojne; nastanek , razvoj in notranja ureditev Vojne krajine; beneško-turške vojne; Benetke v Dalmaciji in na Peloponezu; politični in gospodarski položaja Dubrovnika in njegov kulturni pomen od 15. do začetka 19. stoletja; vznik politične misli na Balkanu; nastanek Vzhodnega vprašanja; pogled na Osmanski imperij in oblikovanje podobe o Turkih v Habsburški monarhiji in v zahodni Evropi.

Temeljna dela
Ignacij Voje, Nemirni Balkan (Zgodovinski pregled od 16. do 18. stoletja). Ljubljana, 1984, str. 181–275.
D 5692

Jozef Matuz, Osmansko carstvo. Zagreb, 1992, str. 24-130.
D 5556

Razprave (Kopije na voljo v knjižnici)

- Maria Todorova, Imaginarij Balkana. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo, 2001, str. 51–73 (C 5466)
- Anderson Perry, Rodovniki absolutistične države. Ljubljana, 1992 (7. poglavje Islamske dežele), str. 390–424
- Branislav Đjurđjev, Odnos izmedju ohridske arhiepiskopije i srpske crkve od padca Smedereva (1459) do obnovljenja pećke patriaršije (1557). V: Radovi Akademije nauka BiH 38. Sarajevo, 1970, str. 185–209
- Hazim Šabanović, Upravna podjela jugoslovanskih zemalja pod turskom upravom do Karlovačkog mira 1699. Godišnjak društva istoričara BiH, zv. IV, Sarajevo 1952, str. 171–204
- Ignacij Voje, Slovenica-Balcanica. Slovenska matica. Ljubljana, 2005, str. 229–277 (D 4218/55)
- Vasko Simoniti. Fanfare nasilja. Historične konstante na tleh bivše Jugoslavije in neupoštevanje le-teh pri oblikovanju multinacionalne države. Ljubljana, 2003, str. 183-221 (D 4218/50)

Priporočljiva temeljna dela

Karl Kaser, Südosteuropäische Geschichte und Geschichtwissenschaft. Eine Einfürung. Wien, Köln, 2002.
D 6806
Ulf Brunnbauer, (Re)Writing History. Historiography in Southeastern Europe after Socialism. Munster 2004
Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie. Herausgegeben Marlene Kurz, Martin Scheutz, Karl Vocelka und Thomas Winkelbauer. MIÖG, Erganzungsband 48. Wien 2005
Michel W. Weithmann, Balkan-Chronik. 2000 Jahre zwischen Orient und Okzident. Darmstadt, 1997, str. 117-248.
Historija osmanske države i civilizacije / priredio Ekmeleddin Ihsanoglu, Sarajevo, Istanbul, 2004.
D 3298/26
Historija osmanske države i civilizacije. 2 / priredio Ekmeleddin Ihsanoglu, Sarajevo, Istanbul, 2008.
D 3298/29
Halil Inalcik, Osmansko carstvo : klasično doba 1300. – 1600. Zagreb, 2002.
C 3455/3
Peter F. Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule (1354-1804). Seattle, London, 1996.
D 2203/5
Franco Cardini, Evropa in islam. Zgodovina nekega nesporazuma. Ljubljana 2003

Priporočljiva literatura o pokrajinah in regijah

Željko Holjevac, Nenad Moačanin, Hrvatsko-slavonska Vojna Krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskog carstva u ranome novom vijeku, biblioteka Hrvatska povijest, Leykam international Zagreb, Zagreb 2007.
D 7534/1/2
Ignacij Voje, Starodavni Dubrovnik v besedi in sliki, Celje, 2011.
D 8131
Josip Vrandečić, Miroslav Bertoša, Dalmacija, Dubrovnik i Istra u ranome novom vijeku, biblioteka Hrvatska povijest, Leykam international Zagreb, Zagreb 2007.
D 7534/1/3
Borislav Grgin, Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku, FF-press, Filozofski fakultet Zagreb, Zagreb 2006.
D 7171/5
Ivo Goldstein: Hrvaška zgodovina, SM, Ljubljana 2008.
D 7204/3
Sima Čirković: Srbska zgodovina, SM, Ljubljana 2009.
D 7204/4
László Kontler, Madžarska zgodovina : tisočletje v Srednji Evropi, SM, Ljubljana 2005.
D 7204/2
Noel Malcolm, Povijest Bosne : kratki pregled. Zagreb, Sarajevo, 1995.
C 5151
Noel Malcolm, Kosovo : a short history. London, 1998.
C 5426