Kontakt

+386 1 2411 562
katharina.zanier@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Zimski semester: četrtek od 13.00 do 15.00
Letni semester: četrtek od 11.00 do 13.00
Julij in avgust: po dogovoru

Kabinet

218 ZAVETIŠKA

Oddelek za arheologijo

doc. dr. Katharina Zanier

Katharina Zanier se je rodila v Meranu na Južnem Tirolskem (Italija). Diplomirala je iz arheologije na Filozofski fakulteti Univerze v Trstu, kjer je tudi zaključila Specialistično šolo za arheologijo, in je doktorirala na Univerzi v Vidmu. Njen osnovni raziskovalni interes je usmerjen v rimsko arhitekturo, gradbene tehnike in arhitekturno opremo (mozaiki, stenske poslikave, arhitekturna plastika). Prav tako se ukvarja s temami rimskega kiparstva, predvsem na področju preučevanja ikonografije in slogovnih značilnosti izdelkov akvilejskega področja, ter rimske topografije vzhodnega dela regije X. Sodelovala je v mednarodnih raziskovalnih projektih in izkopavanjih v Italiji in Sloveniji. V letih 2006–2018 je bila zaposlena na Univerzi na Primorskem. V letih 2014–2019 je delala na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Od leta 2017 je članica uredniškega odbora revije Varstvo spomenikov in Zbirke AAS (Arheologija na avtocestah Slovenije). Na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani poučuje klasično arheologijo od leta 2019.

• Zanier, K. 2009, Tra Aquileia e Lacus Timavi: il contesto del "ponte" romano di Ronchi dei Legionari. – Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina 22. – Roma, Quasar.

• Zanier, K. 2009, Casa di Sextus Pompeius Axiochus (VI, 13, 19). – V: Verzár-Bass, M. in F. Oriolo (ur.), Rileggere Pompei. 2, L'insula 13 della regio VI. –  Studi della Soprintendenza archeologica di Pompei 30. – Roma, L'Erma di Bretschneider, str. 227–331.

• Zanier, K. 2009, Casa VI, 13, 16-17. – V: Verzár-Bass, M. in F. Oriolo (ur.), Rileggere Pompei. 2, L'insula 13 della regio VI. – Studi della Soprintendenza archeologica di Pompei 30. – Roma, L'Erma di Bretschneider, str. 399–492.

• Stokin, M. in K. Zanier 2011, Mozaiki rimskih vil iz severozahodne Istre / I mosaici nelle ville romane dell'Istria nord-occidentale. – V: Stokin, M. in S. Kramar (ur.), Mozaiki severnega Jadrana / I mosaici dell'Alto Adriatico. – Vestnik 24. – Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, str. 127–160.

• Stokin, M. in K. Zanier 2011, Simonov zaliv / San Simone. – Vestnik 23. – Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

• Oriolo, F. in K. Zanier 2011, Decorazioni di primo stile nei peristili e giardini di Pompei. – V: La Torre, G. F. (ur.), Pittura ellenistica in Italia e in Sicilia: linguaggi e tradizioni: Atti del convegno di studi (Messina, 24-25 settembre 2009). – Archaeologica 163. – Roma, G. Bretschneider, str. 481–497, 147–149.

• Zanier, K. 2012, Decorazioni parietali nelle ville del Litorale sloveno: considerazioni preliminari. – V: Oriolo, F. (ur.), La pittura romana nell'Italia settentrionale e nelle regioni limitrofe: Atti della XLI settimana di studi aquileiesi (6-8 maggio 2010). – Antichità altoadriatiche 73. – Trieste, Editreg, str. 315–320, 459–460.

• Rebaudo, L. in K. Zanier 2012–2013, Pezzi difficili: due sculture Aquileiesi del IV secolo d.C. – Aquileia nostra 83–84, str. 273–288.

• Rubinich, M., K. Zanier in E. Braidotti 2012, Forme di reimpiego dei materiali e di riuso del monumento nell'area delle 'grandi terme' di Aquileia. – V: Cuscito, G. (ur.), Riuso di monumenti e reimpiego di materiali antichi in età postclassica: il caso della Venetia: Atti della XLII settimana di studi aquileiesi (12-13 maggio 2011). – Antichità altoadriatiche 74. – Trieste, Editreg, str. 103–125.

• Zanier, K. 2015, Il Diomede di Aquileia. – V: Callegher, B. (ur.), Studia archaeologica Monika Verzár Bass dicata. – West & East, Monografie 1. – Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, str. 169–182.

• Zanier, K. 2015, L'Istria nord-occidentale in epoca augustea. – Aquileia nostra 86, str. 35–47.

• Gutman, M., K. Zanier, J. Lux in S. Kramar 2016, Pigment analysis of Roman wall paintings from two villae rusticae in Slovenia. – Mediterranean Archaeology & Archaeometry. International Journal 16/3, str. 193–206.

• Kikelj, M., S. Kramar, M. Ravnik, N. Škrjanec in K. Zanier 2018, Rimska obmorska vila v Simonovem zalivu v Izoli (Slovenija): konservatorsko-restavratorski posegi na mozaikih in preliminarni rezultati arheoloških raziskav v sklopu projekta AS (2015-2017) / Roman villa maritima in Simonov Zaliv, Izola (Slovenia): conservation-restoration interventions on mosaics and preliminary results of archaeological investigations in the context of the AS project (2015-2017). – Varstvo spomenikov 50, str. 11–68.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu