Mednarodna pisarna

Erasmus

ERASMUS+

Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Program Erasmus+ spodbuja in finančno podpira evropsko sodelovanje na področju vseh oblik formalnega izobraževanja.

Študenti, ki odhajate na študij v tujino, obvezno preberite OBVESTILO ZA ŠTUDENTE, KI ODHAJAJO NA ŠTUDIJ V TUJINO in ravnajte v skladu z zapisanim.

Katere aktivnosti podpira sektorski program Erasmus+? 

Erasmus+ podpira individualno mobilnost študentovučnega osebja in drugih zaposlenih z upravičenih institucij, organizacijo projektov intenzivnih programov (poletne/zimske šole), večstranske projekte in mreže. Individualna mobilnost in projekti intenzivnih programov so decentralizirane aktivnosti, torej se izvajajo na nivoju vsake sodelujoče države. Večstranski projekti in mreže pa so centralizirane aktivnosti, torej razpis objavi Evropska komisija, ki tudi vodi celoten postopek prijave, izbora in spremljanja izvedbe projektov. 

 

Kaj akcija Erasmus+ omogoča študentom? 

V okviru Erasmus+ programa lahko posamezen študent:

 • del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost)  vpisanega programa namesto na domači instituciji opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav; uspešno opravljene obveznosti v tujini, se priznajo na domači univerzi;
 • v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+.

Študijska izmenjava in praktično usposabljanje Erasmus+ omogočata spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, prepoznavnost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev.

 

Erasmus+ ponuja naslednje možnosti:

 • del REDNIH študijskih obveznosti opraviti na partnerski instituciji,
 • opravljati prakso v podjetju v tujini,
 • plačano šolnino v tujini,
 • priznane obveznosti, opravljene v tujini,
 • možnost pridobitve finančne pomoči v okviru  Erasmus+ programa.

 

Listina ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) in EPS (Erasmus Policy Statement)

Erasmus+ študijske izmenjave

Predstavitev z Informativnega dneva 21. 12. 2023.

Na informativnem dnevu bodo svoje izkušnje z izmenjave predstavili študentke in študenti, ki so na izmenjavi že bili, pridružila pa se nam bo tudi ga. Erika Bolčina iz Službe za mednarodno sodelovanje UL.

Javni razpis za zbiranje kandidatk in kandidatov za mobilnost študentk in študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2024/25

Navodila za prijavo na Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2024-25:

 • Pozor: pripravite si vse zahtevane priloge, ki jih morate naložiti v prijavo.
 • Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo.
 • Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter prijavnice z vsemi dokazili po e-pošti oddelčni koordinatorici oz. koordinatorju je ponedeljek 15. 1. 2024.
 • Seznam oddelčnih koordinatoric in koordinatorjev je objavljen na povezavi
 • Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.
 • Potrditev kandidatov se opravi na oddelku, preko katerega se prijavljate za izmenjavo.
 • Prijave so možne samo v okviru mest določenih v pogodbah*. Seznam je objavljen na spletni strani v razdelku Pogodbe* po oddelkih (* nekatere pogodbe so v postopku podaljševanja zato lahko pride še do sprememb)
 • PRIJAVE PREKO DRUGIH ODDELKOV NISO MOGOČE!

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje:

Na razpis se lahko prijavi študentka oz. študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študentke oz. študenta na matični članici UL,
 • na razpis se ne morejo prijaviti študentke oz. študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (določeno z bilateralno pogodbo). To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju.

Študentke oz. študenti, ki so do leta 2022-23 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora študentka oz. študent preko VISa izpolniti prijavnico ter naložiti spodaj naštete dokumente najkasneje do ponedeljka 15. 1. 2024 ter jih po e-pošti posredovati oddelčni koordinatorici oz. koordinatorju za izmenjave:

 • Prijavnica (izpolnjena v VISu).
 • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
 • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh.
 • Morebitna dodatna dokazila/dokumentacijo, ki jih zahteva oddelek, se oddajo direktno po e-pošti oddelčnemu koordinatorju (preverite na spletni strani oddelka ter pri oddelčnem koordinatorju).

Prijave so možne samo v okviru mest določenih v pogodbah*. Seznam je objavljen v razdelku Pogodbe* po oddelkih (* nekatere pogodbe so v postopku podaljševanja zato lahko pride še do sprememb)

PRIJAVE PREKO DRUGIH ODDELKOV NISO MOGOČE!

Seznam je objavljen na spletni strani v razdelku Pogodbe po oddelkih

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

Povezava na razpis.

V besedilu razpisa najdete tudi informacije o višini finančne pomoči za posamezno državo ter ostale dodatke (dodatek Javnega sklada, dodatek za študente iz okolij z manj možnostmi, dodatek za zeleno potovanje ter dodatek za študente s posebnimi potrebami).

Merila za izbor kandidatov po posameznih oddelkih:

Na ta razpis se lahko prijavijo tisti doktorski študenti, ki bodo kratkoročne doktorske mobilnosti z namenom študija ali prakse v tujini izvedli od 1. junija 2024 do najkasneje 30. junija 2025.

V okviru tega razpisa program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti, praktičnega usposabljanja, raziskovalnega dela ali pripravo doktorske naloge na tretji stopnji študija namesto na matični instituciji opravi na instituciji v tujini.

Na ta razpis se lahko prijavijo študenti, ki bodo v času mobilnosti vpisani na katerikoli študijski program tretje stopnje na UL. V primeru mobilnosti z namenom prakse se lahko prijavijo tudi študenti, ki bodo v kratkem zaključili študij tretje stopnje na UL, vendar morajo prijavo na ta razpis oddali še pred zaključkom študija in bodo s prakso zaključili v 12 mesecih po zaključku študija oz. do konca upravičenosti razpisa (kar nastopi prej). Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 5 zaporednih dni do največ 30 dni. Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 12 mesecev, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+. Če je študent na tretji stopnji predhodno že izvedel Erasmus+ mobilnost z namenom študija ali prakse, skupni seštevek že opravljenega študija in/ali praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev.

V primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija lahko študent mobilnost izvede na institucijah, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. 

Seznam je objavljen na spletni strani v razdelku Pogodbe po oddelkih.

Kratkoročno mobilnost z namenom prakse lahko doktorski študenti opravijo v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Minimalna delovna obveznost študenta na praksi je 25 ur na teden. V to so zajeta tudi asistentstva za poučevanje za študente tretje stopnje, ki bodo postali učitelji, in raziskovalna asistentstva za doktorande v kateri koli ustrezni raziskovalni ustanovi.

Študent lahko v okviru tega razpisa kratkoročno doktorsko mobilnost izvede v sodelujočih državah programa Erasmus+ (članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija). V partnerskih državah regije 13 in 14 in v 3. državah, ki niso pridružene programu Erasmus+, pa le v primeru, da prakso izvede na akreditirani visokošolski instituciji.

Kratkoročna doktorska mobilnost v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določena z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM (Learning Agreement) za študij ali prakso, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator/delodajalec na tuji instituciji. Študijskemu sporazumu za študij mora kandidat priložiti tudi plan dela/raziskovanja. Ta dva dokumenta sta pogoj za sklenitev Sporazuma o Erasmus+ nepovratnih sredstvih med UL in izbranim študentom. Sporazum o Erasmus+ nepovratnih sredstvih med UL in študentom mora biti sklenjen PRED odhodom študenta na Erasmus+ mobilnost.

Če bo študent za kratkoročno doktorsko mobilnost prejel kreditne točke (ECTS), se to prav tako opredeli v Študijskem sporazumu.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so.

Celoten čas Erasmus+ mobilnosti mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini.

Študenti UL, ki so hkrati tudi zaposleni, se lahko prijavijo na ta razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju kratkoročne mobilnosti ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • da je v času mobilnosti vpisan na matični članici UL kot študent tretje stopnje;
 • na mobilnost za prakso se lahko prijavijo tudi študenti, ki so ob oddaji prijave (še) vpisani na matični članici UL kot študenti tretje stopnje, mobilnost pa bodo izvedli v času enega leta po zaključku študija tretje stopnje oz. do zaključka razpisa (kar nastopi prej).

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+.

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis za kratkoročne doktorske mobilnosti mora prijavitelj izpolniti spletno prijavo najkasneje 30 dni in ne več kot 60 dni pred začetkom mobilnosti.

Prijava z vsemi zahtevanimi prilogami se odda preko VISa – izberite študijsko leto 2024-25

Erasmus+ kratkoročna mobilnost doktorskih študentov za ŠTUDIJ

Prijavi je potrebno obvezno priložiti:

 • Erasmus+ sporazum za študij (Learning Agreement for Studies) podpisan s strani študenta, oddelčnega in tujega Erasmus+ koordinatorja ter
 • plan raziskovanja, potrjen s strani domače in gostujoče institucije.

Erasmus+ kratkoročna mobilnost doktorskih študentov za PRAKSO

Prijavi je potrebno obvezno priložiti:

 • Erasmus+ sporazum za prakso (Learning Agreement for Traineeship), podpisan s strani študenta, oddelčnega in tujega Erasmus+ koordinatorja ter z opredeljeno vsebino prakse.

Seznam oddelčnih koordinatoric in koordinatorjev je objavljen na tej povezavi.

Finančna pomoč za študente, ki bodo financirani iz tega razpisa, je odvisna od števila dni na mobilnosti in bo v projektu KA 131 2022 znašala:

TRAJANJE MOBILNOSTIDNEVNI ZNESEKENKRATNI DODATEK ZA ŠTUDENTE Z MANJ PRILOŽNOSTMI*
do vključno 14. dneva fizične mobilnosti79 €/dan100 €
od 15. do 30. dneva fizične mobilnosti56 €/dan150 €

Morebitne stroške pridobitve vize in zavarovanja krije študent sam.

V okviru tega razpisa se lahko študentu, ki mu je odobrena osnovna Erasmus+ dotacija za kratkoročne doktorske mobilnosti, izplačajo naslednji finančni dodatki:

Enkratni dodatek za študente z manj priložnostmi bo v okviru tega razpisa dodeljen študentom z manj priložnostmi. Pogoj za pridobitev dodatka je, da: ali študent sam ali član skupnega gospodinjstva prejema enega od spodaj naštetih socialnih transferjev Centra za socialno delo:

 • da študent prejema državno štipendijo ali
 • da je študent član družine, kjer ima eden od otrok ali staršev odločbo CSD/ZZZS/ZRSŠ/ZPIS ali
 • da ima študent sam odločbo ZRSŠ/CSD/ZZZS/ZPIS (spremljevalca, prilagoditev pouka, invalidnost ipd.) ali
 • da študent prihaja iz enostarševske ali rejniške družine ali
 • da študentu Slovenija nudi mednarodno zaščito ali
 • da je študent predstavnik romske skupnosti.

V primeru, da prijavitelj nima slovenskega državljanstva, mora, da bi bil upravičen do dodatka za študente z manj priložnostmi, predložiti druga ustrezna dokazila (originale in prevode v angleščino ali slovenščino), ki izkazujejo, da prihaja iz okolja z manj priložnostmi. To so:

 • potrdilo iz gospodinjske evidence, ki izkazuje, koliko oseb živi skupaj s prijaviteljem v skupnem gospodinjstvu;
 • potrdila o prihodkih prijavitelja in vseh družinskih članov, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, za celotno koledarsko leto 2023.

Do dodatka za pot so upravičeni vsi študentje, ki odhajajo na mobilnost v 3 države.

Študenti, ki bodo prejeli dodatek za študente z manj priložnostmi, so upravičeni tudi do dodatka za pot, katerega višina je odvisna od razdalje med krajem organizacije pošiljateljice (Ljubljana) in krajem sedeža organizacije gostiteljice ter načinom potovanja (zeleno potovanje ali ne). Za izračun razdalje se uporabi EU Kalkulator razdalj (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator).

ODDALJENOST DO KRAJA MOBILNOSTI

(IZRAČUN Z EU KALKULATORJEM RAZDALJ)

STANDARDNO POTOVANJE

(IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

ZELENO POTOVANJE + DO 4 DODATNI DNEVI ZA POT

(IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

med 10 in 99 km23 €/
med 100 in 499 km180 €210 €
med 500 in 1999 km275 €320 €
med 2000 in 2999 km360 €410 €
med 3000 in 3999 km530 €610 €
med 4000 in 7999 km820 €/

Dodatek za zeleno potovanje v višini 50 € (enkratni znesek) bo v okviru tega razpisa dodeljen študentom, ki ne bodo prejeli dodatka za pot in ki bodo v  kraj mobilnosti in nazaj potovali z avtobusom, vlakom, s plovilom in/ali drugim skupinskim prevozom (npr. GoOpti ...), pri čemer mora biti do kraja mobilnosti več kot 100 km (za izračun se uporabi EU kalkulator). Dodatek za zeleno potovanje bo študentu nakazan po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja. Študentom, ki so upravičeni do dodatka za pot, se lahko za izvedbo zelenega potovanja dodeli do dodatno največ 4 (financiranih) dni za pot, če je iz dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja dejansko potreboval dodatne dneve za pot.

Dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami bodo odobrena študentom, ki bodo potrjeni za Erasmus+ mobilnost in bodo z ločeno prijavo zaprosili za dodatna finančna sredstva iz naslova posebnih potreb. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali s prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Študenti s posebnimi potrebami so: slepi ali slabovidni študenti oz. študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Med posebne potrebe se ne uvrščajo udeleženci iz okolij z manj priložnostmi (ekonomski razlogi).

Primeri dodatnih stroškov za študente s posebnimi potrebami so: dodatni potni stroški, prilagojen lokalni transport, dodatni stroški zaradi prilagojene namestitve, dodatni stroški zaradi pomočnika, stroški zdravstvenih storitev, stroški posebnih didaktičnih pripomočkov ipd.

Razpis UL 

Dodatek k razpisu

Objavljena je časovnica za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+.

Udeležena na Erasmus kombiniranih intenzivnih programih v tujini je možna le ob odobritvi pristojnega oddelka oz. oddelčnega koordinatorja/koordinatorice.

Pred odhodom na fizični del mobilnosti mora biti urejen Študijski sporazum (LA agreement) in po povratku zagotovljeno priznavanje v tujini opravljene obveznosti. Pred odhodom v tujino je tudi obvezna prijava za finančno pomoč na spletno stran UL.

Pogodbe po oddelkih so dostopne tukaj.

 

Erasmus+ praktično usposabljanje

Objavljen je javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2024-25.

Razpis je odprt do porabe sredstev. Za prijavo je potreben podpisan študijski sporazum za prakso s strani študenta, delodajalca in oddelčne koordinatorice oz. koordinatorja (torej že dogovorjena in potrjena praksa pri izbranem delodajalcu za določeno obdobje).

Upravičeno obdobje izvedbe je od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2024. – Rok upravičene izvedbe se podaljša do 30. 6. 2025

Univerza v Ljubljani bo sprejemala prijave do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1. 4. 2025.

Mobilnosti, ki se bodo začele po 1.10. 2024 bo UL uvrstila pod nov razpis za študijsko leto  2024-25. 

Upravičeno obdobje za izvedbo Erasmus+ mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja je v okviru tega razpisa od 1. oktobra 2024 do 30. septembra 2025.

Univerza v Ljubljani bo sprejemala prijave do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1. 7. 2025. 

Število odobrenih financiranih mesecev Erasmus+ mobilnosti (za študij in/ali praktično usposabljanje) je v okviru tega razpisa omejeno na 10 mesecev. Študent lahko izvede tudi več mobilnosti za praktično usposabljanje, pod pogojem, da ne gre za istega delodajalca in da vsaka mobilnost za praktično usposabljanje traja vsaj 2 meseca ali poleg Erasmus+ mobilnosti za praktično usposabljanje izvede tudi Erasmus+ mobilnost z namenom študija. Ne more pa študent neposredno pred ali po dolgoročni Erasmus+ mobilnosti za prakso pri isti organizaciji izvesti še kratkoročno Erasmus+ mobilnost za prakso doktorskih študentov.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • Da je v času mobilnosti vpisan na matični članici UL.
 • Diplomanti, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo status študenta), obvezno do datuma zaključka študija in opravijo praktično usposabljanje po zaključku študija, vendar ne kasneje kot v enem letu po zaključku študija (diplomiranju oz. magistriranju) oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2025. Za datum zaključka študija se šteje zagovor zaključnega dela ali zadnji izpit (odvisno od članice) in ne datum, do kdaj ima študent status študenta,

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na usposabljanje gre lahko študent že v prvem letniku.

Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja v okviru Erasmus programa ter predvidenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

Minimalen obseg dela na praktičnem usposabljanju je 25 ur na teden.

Sodelujoče države v programu Erasmus+ so: članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so. Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini. Prekinitve in predčasni zaključki mobilnosti morajo biti vnaprej odobreni s strani Univerzitetne službe za mednarodno sodelovanje.

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL, z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (do datuma zaključka študija) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po zaključku študija (diploma 1. stopnje oz. magisterij 2. stopnje) oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2025. Za datum zaključka študija se šteje zagovor zaključnega dela ali zadnji izpit (odvisno od pravil članice) in ne datum, do kdaj ima študent status študenta.

Pogoj za prijavo je že sklenjen Erasmus+ ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje (»Learning Agreement for Traineeship«,) ki ga podpišejo študent, delodajalec in odgovorna oseba na članici (to je ODDELČNI koordinator).

PRIJAVA:

Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot »Erasmus+ študent«, odda prijavo na svoji matični fakulteti, VSAJ EN MESEC pred začetkom mobilnosti. Prijava z vsemi zahtevanimi prilogami se odda preko VISa – študijsko leto 2024-25.

Prijava mora vsebovati:

1. Sporazum za Erasmus+ praktično usposabljanje,  ki je že potrjen in podpisan s strani delodajalca, oddelčnega koordinatorja in študenta,

2. motivacijsko pismo(lahko v slovenskem jeziku), ki mora zajemati naslednje informacije in s katerim je seznanjen oddelčni koordinator:

 • Kako je delo, ki ga bo opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti.
 • Kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini prispevalo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti.
 • Opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve …).
 • Študent lahko odda prijavo le za obdobje mobilnosti za katero ob prijavi izkazuje, da ima status študenta za celotno obdobje, z izjemo mladih diplomantov, ki se morajo prijaviti pred zaključkom študija. Status prijavitelja ali odhaja na prakso kot študent s statusom za celotno obdobje mobilnosti ali kot mladi diplomant, se med izvedbo mobilnosti ne sme spremeniti. (Če študent ob prijavi še ne more pridobiti potrdila o vpisu, zadostuje potrdilo o izpolnjevanju pogojev za vpis v naslednje študijsko leto, ki ga izda matična fakulteta.)

Seznam oddelčnih koordinatoric in koordinatorjev je objavljen na povezavi:

Matična članica podatke o izbranih kandidatih tedensko posreduje v predpisani Excel tabeli Univerzitetni službi za mednarodno sodelovanje preko odlagalnega mesta na Sharepointu. UL bo študenta obvestila o odobritvi prijave na razpis in posredovala navodila za oddajo VISUL spletne prijave za Erasmus+ finančno pomoč ter spletni jezikovni pripravi. Popolno VISUL spletno prijavo za Erasmus+ finančno pomoč z namenom praktičnega usposabljanja mora študent oddati vsaj deset delovnih dni pred začetkom mobilnosti in je pogoj za odobritev Erasmus+ finančne pomoči.

Finančna pomoč

Informacije glede finančne dotacije ter ostali pogoji so navedeni v razpisu. Sklep o podaljšanju razpisa. Za prijavo za finančno pomoč na UL boste potrebovali digitalni podpis!

Razpis 2024-25

 UL spodbuja zeleno potovanje. Erasmus + Interrail vozovnica.

Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, mora poleg drugih z zakonom in podzakonskimi predpisi določenih pogojev izpolnjevati tudi pogoj pridobljenih ustreznih vzgojno-izobraževalnih izkušenj v vrtcu ali šoli, preko katerih se usposablja za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela. Kot ustrezne vzgojno-izobraževalne izkušnje se lahko upošteva tudi vzgojno-izobraževalno delo, ki je opravljeno v tujini, če je primerljivo z vzgojno-izobraževalnim delom, opravljenim v vrtcu ali šoli v Republiki Sloveniji.

Kot ustrezno se upošteva vzgojno-izobraževalno delo v akreditirani instituciji, ki sodi v okvir nacionalnega izobraževalnega sistema države izvora. Vzgojno-izobraževalno delo mora biti opravljeno v javnem oziroma državno priznanem programu, in sicer v obsegu, kot je določen s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite v vzgoji in izobraževanju.

Ne glede na obseg in program opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v tujini mora kandidat za pristop k strokovnemu izpitu v ustreznem javno veljavnem programu v Republiki Sloveniji opraviti predpisanih pet praktičnih nastopov ali pisno nalogo v skladu s pravilnikom.
 
Za namen ovrednotenja ustreznosti vzgojno-izobraževalnega dela, opravljenega v tujini, je potrebno vlogi priložiti dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah, ki ga izda institucija, v kateri je kandidat opravljal vzgojno-izobraževalno delo (lahko tudi pogodba o zaposlitvi ali pogodba o opravljanju pripravništva, v kolikor so iz nje razvidni spodaj navedeni podatki). Iz dokazila mora biti razvidno:

 • ime in priimek kandidata,
 • naziv in sedež institucije ter podatki o akreditaciji,
 • naziv programa in podatki o javni veljavnosti (akreditacija, državna veljavnost…),
 • podatki o delu (delovno mesto ali opis dela, predmet, predmetno ali strokovno področje…),
 • čas in obseg opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela.

Koristne povezave za iskanje praks najdete tukaj.

 

Mobilnost učnega osebja

Rok upravičenosti za izvedbo aktivnosti je od 1. 10. 2023 do 30. 6. 2024 – upravičeno obdobje izvedbe se podaljša do 30. 11. 2024. Po 1.6.2024, se omogoči naknadne prijave v okviru razpisa STA 2023-2024 (velja sprejeta omejitev do 3 mobilnosti, v skupnega trajanju do 30 dni oz. 60 v primeru po-trebe za habilitacijo. V kvoto se upošteva tudi že izvedene mobilnosti v okviru STA za regije 13, 14 ter 3. države). 

Za naknadno prijavo je potrebno mesec dni pred izvedbo posredovati na e-naslov anja.golec@ff.uni-lj.si 

Pogoj za prijavo na razpis je, da je prijavitelj oz. prijaviteljica zaposlen oz. zaposlena na Univerzi v Ljubljani (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih − zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno).

Mobilnost se ne sme začeti v petek in ne končati v ponedeljek ter mora potekati stanjeno

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja (STA) mora poučevanje zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali za katero koli krajše obdobje bivanja). Obdobje v tujini lahko združuje dejavnosti poučevanja in usposabljanja (STAT). V tem primeru se obseg poučevanja zmanjša na 4 ure poučevanja na teden (ali kakršno koli krajše obdobje obiska). Namen usposabljanja pedagoškega osebja (v kombinaciji s poučevanjem) je razvijati pedagoške spretnosti in spretnosti na področju oblikovanja učnih načrtov. Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja sorazmerno s trajanjem mobilnosti v tistem tednu (1,6 pedagoške ure na dan pri STA in 0,8 pedagoške ure na dan pri STAT.)

V okviru tega razpisa veljajo pri odobritvi Erasmus+ financiranja za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) naslednje omejitve:

-           Odobrenim prijaviteljem (učiteljem UL in gostujočim strokovnjakom) se odobri Erasmus+ STA financiranje za največ 30 dni (izključujoč dneve za pot).

-           Izjema so učitelji, ki potrebujejo daljšo mobilnost za namen habilitacije. Tem učiteljem se na podlagi potrdila o potrebi strnjenega gostovanja v tujini zaradi habilitacije, podpisanega s strani dekanje in kadrovske službe, odobri financiranje za največ 60 dni – potrdilo po oddani spletni prijavi pošljite po elektronski pošti na anja.golec@ff.uni-lj.si.

-           Učitelj lahko izvede več mobilnosti do skupne vsote 30 dni (izključujoč dneve za pot), a na posamezni instituciji le po eno mobilnost. Za vsako mobilnost se odda nova prijava.

-           Ker se mobilnosti v okviru tega projekta financirajo iz projekta 2022, se v maksimalno kvoto 60 dni Erasmus+ mobilnosti na zaposlenega prišteva že izvedena mobilnost v okviru razpisa Erasmus+ mobilnosti za namen poučevanja v študijskem letu 2022/23 (upošteva se poročano in ne le financirano obdobje). Skupno trajanje izvedene Erasmus+ mobilnosti za osebje v študijskem letu 2022/23 in 2023/24 torej ne sme presegati 60 dni (izključujoč dneve za pot). 

Zneski za posamezne države so naslednji:

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska,  Lihtenštajn, Norveška: 

•           1. do 14. dan mobilnosti: 180€

•           15. do 60. dan mobilnosti:  126

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija,  Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska:

•           1. do 14. dan mobilnosti: 160€

•           15. do 60. dan mobilnosti:  112€

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Severna  Makedonija, Turčija, Srbija:        

•           1. do 14. dan mobilnosti: 140€

•           15. do 60. dan mobilnosti: 98€

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija), ki je dostopen na Distance Calculator | Erasmus+.  

Tabela 2: Izračun dotacije za pot na udeleženca glede na oddaljenost (po kalkulatorju Erasmus+) gostujoče institucije. V izračunu se za kraj odhoda upošteva sedež UL, Ljubljana.

ODDALJENOST DO KRAJA MOBILNOSTI (IZRAČUN Z EU KALKULATORJEM RAZDALJ)

STANDARDNO POTOVANJE (IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

ZELENO POTOVANJE+ DO 4 DODATNI DNEVI ZA POT (IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

med 10 in 99 km

23€

/

med 100 in 499 km

180€

210€

med 500 in 1999 km

275€

320€

med 2000 in 2999 km

360€

410€

med 3000 in 3999 km

530€

610€

med 4000 in 7999 km

820€

/

Višja dotacija za zeleno potovanje bo v okviru tega razpisa dodeljena zaposlenim, ki bodo večino poti v kraj mobilnosti in nazaj potovali z avtobusom, vlakom, s plovilom in/ali drugim skupinskim prevozom (npr. GoOpti). Višja dotacija za zeleno potovanje bo zaposlenemu dodeljena po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja. Zaposlenemu se lahko za izvedbo zelenega potovanja dodeli do dodatno največ 4 financirane dni za pot (za standardno potovanje do največ 2 dni), če bo iz dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja dejansko potreboval dodatne dneve.

Stroški se povrnejo na podlagi obračunanega potnega naloga na podlagi dejansko izkazanih stroškov.

Če bo na razpis prispelo več prijav, kot je prostih mest oziroma razpoložljivih sredstev, bo Univerza v Ljubljani omejila financiranje po naslednjih merilih:

-           Število financiranih Erasmus+ (STA/STAT/STT) mobilnosti na zaposlenega.

-           Število financiranih dni Erasmus+ (STA/STAT/STT) mobilnosti na zaposlenega.

-           Prednost pri odobritvi financiranja imajo prijavitelji, ki še nikoli niso izvedli Erasmus+ mobilnosti.

O izboru in morebitnih omejitvah financiranja bodo prijavitelji (po elektronski pošti) obveščeni s sklepom, ki ga bo izdala Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje v septembru 2023.

Seznam pogodb po oddelkih* je dostopen tukaj.

* pogodbe so v postopku podaljševanja preko sistema EWP

Sklep o podaljšanju razpisa 

Razpis Erasmus za mobilnosti učnega osebja v partnerskih državah regije 13 in 14 ter v tretjih državah, ki niso pridružene programu erasmus+ in s katerimi Univerza v Ljubljani ne sodeluje v okviru erasmus+ KA171* (projekta 2022 in 2023)

(študijsko leto 2023/2024) - podaljšanje razpisa do porabe sredstev

Upravičeno obdobje za izvedbo mobilnosti je od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024. Zadnji rok za oddajo prijav je 25. 7. 2024

Pogoj za izvedbo mobilnosti je podpisan medinstitucionalni sporazum za sodelovanje med partnerskimi in programskimi državami, ki mora biti sklenjen pred začetkom mobilnosti. Podpis rektorja uredimo v Mednarodni pisarni.

Ob prijavi mora imeti zaposlen že izbrano visokošolsko institucijo za izvedbo mobilnosti in podpisan Program poučevanja (poučevanja in usposabljanja).

Razpis je odprt do porabe sredstev - prijavo je potrebno oddati mesec dni pred načrtovano mobilnostjo.

V okviru tega razpisa veljajo pri odobritvi Erasmus+ financiranja za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) naslednje omejitve:
- odobrenim prijaviteljem (učiteljem UL in gostujočim strokovnjakom) se odobri Erasmus+ STA financiranje za največ 30 dni (izključujoč dneve za pot);
- izjema so učitelji, ki potrebujejo daljšo mobilnost za namen habilitacije. Tem učiteljem se na podlagi potrdila, podpisanega s strani dekana in kadrovske službe, odobri financiranje za največ 60 dni;
- učitelj lahko izvede več mobilnosti do skupne vsote 30 dni (izključujoč dneve za pot), a na posamezni instituciji le po eno mobilnost;
- ker se mobilnosti v okviru tega projekta financirajo iz projekta 2022, se v maksimalno kvoto 60 dni Erasmus+ mobilnosti na zaposlenega prišteva že izvedena mobilnost v okviru razpisov Erasmus+ mobilnosti za namen poučevanja v študijskem letu 2022/23 in 2023/24 (upošteva se poročano in ne le financirano obdobje). Skupno trajanje (katerekoli) izvedene Erasmus+ mobilnosti za osebje v študijskem letu 2022/23 in 2023/24 torej ne sme presegati 60 dni (izključujoč dneve za pot). 

Prijavo pošljite na anja.golec@ff.uni-lj.si (podpisan Erasmus sporazum, Plan poučenja oz poučevanja in usposabljanja, izpolnjena Excel tabela)

Razpis
Medinstitucionalni sporazum 
Tabela za prijavo 
Program mobilnosti za poučevanje 
Program mobilnosti za poučevanje in usposabljanje

* Države, ki jih ni mogoče prijavljati so: BIH, Črna gora, Kosovo, Albanija, Maroko, Kitajska, Japonska, Južna Koreja, Tajvan, Kazahstan, Ukrajina, Rusija, Avstralija, Argentina, Brazilija, Južna Afrika, Uganda, Etiopija, Mavricij, Niger, Tanzanija

»Mobility for teaching assignments − STA« se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini.

 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšanje kompetenc, ki so povezane s strokovnimi profili;
 • širše razumevanje praks, politik in sistemov, na področju izobraževanja in usposabljanja po vseh državah;
 • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • izboljšanje kakovosti dela in aktivnosti v korist študentov;
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb prikrajšanih ljudi;
 • okrepljena podpora in spodbujanje dejavnosti mobilnosti za študente;
 • večje možnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšanje znanja tujih jezikov;
 • povečanje motivacije in zadovoljstva pri vsakdanjem delu.

 

POSTOPEK NA UL in FF – Erasmus – Mobilnost učnega osebja (za prijavljene)

Najvišje upravičene dotacije za bivanje so določene na dan glede na državo obiska ter za pot glede na oddaljenost po kilometrih: distančnik EU

Izplačilo se lahko izvede na podlagi dejanskih stroškov razvidnih iz finančne dokumentacije (obračunan PN), ki jo je potrebno predložiti po koncu obiska, do najvišjega zneska.

Med univerzama mora obstajati podpisan bilateralni sporazum (seznam po oddelkih najdete v priponki).

Možna je izvedba STA mobilnost (zahtevanih 8 ur poučevanja) in STAT mobilnost (4 ure poučevanja + 4 ure usposabljanja).

Izbrani učitelji bodo v skladu z razpisom dolžni najkasneje 10 dni pred odhodom oddati spletno prijavo za Erasmus finančno pomoč. V spletno prijavo bodo vpisali osebne podatke, podatke o mobilnosti in priložili/naložili  potrjen STA Mobility Agreement (Sporazum o STA mobilnosti) oz. potrjen STAT Mobility Agreement (Sporazum o STAT mobilnosti).

Na podlagi ustrezno oddane prijave bomo učitelju izdali pogodbo o Erasmus+ financiranju.

 

Po vrnitvi zaključite PN v spletni aplikaciji procesi ter v Mednarodno pisarno posredujete v potrditev dokument Obračun upravičenih stroškov.

Zaključno dokumentacijo (Potrdilo, Končno poročilo in Obrazec upravičenih stroškov s kopijami računov) je potrebno v 14 dneh tudi naložiti v spletno aplikacijo UL.

Vsi obrazci so na strani Mobilnost - obrazci.

 

Mednarodna pisarna uredi zahtevek na UL za refundacijo. Ko je potni nalog na FF obračunan, bo znesek nakazan na vaš transakcijski račun.

Več informacij

Mobilnost strokovnega osebja

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja (STT) v okviru programa Erasmus+ 2023-24 in 2024-25 (zaposleni v plačnih skupinah H in J)

Rok za izvedbo aktivnosti je od 1. 10. 2023 do 30. 6. 2024 – razpis se podaljša do porabe sredstev. Po 1.7.2024 se sprosti omejitev 1 mobilnosti na osebo, zato lahko kandidati izvedejo po 2 mobilnosti v okviru razpisa STT 2023-2024. Pri tem se ohrani omejitev financiranja na 5 dni mobilnosti + dnevi za pot za posamezno mobilnost.

Razpis je odprte narave in prijave se zbirajo do porabe sredstev. 

V okviru tega razpisa veljajo pri odobritvi Erasmus+ financiranja za mobilnost osebja z namenom usposabljanja naslednje omejitve:

 • odobrenim prijaviteljem (zaposlenim UL v plačilni skupini H ali J) se odobri Erasmus+ STA financiranje za največ 5 dni (izključujoč dneve za pot)
 • posameznega usposabljanja (na isti instituciji) v tujini se lahko udeležita največ dva zaposlena iz iste članice UL

Postopek prijave

 • Zaposleni oddajo prijavo za ERASMUS+ STT, okvirno mesec dni pred začetkom mobilnosti. Pogoj za prijavo je izpolnjen in z vseh strani podpisan Erasmus+ Sporazum za mobilnost osebja z namenom usposabljanja (Erasmus+ Mobility Agreement for Training) ter izpolnjeno Excel tabelo. O ustreznosti vsebine usposabljanja in odobritvi prijave odloči odgovorna oseba na članici (Erasmus koordinator/ Vodja službe oziroma oddelka) s podpisom Erasmus+ Sporazuma za mobilnost osebja z namenom usposabljanja. Prijavo posredujete na naslov anja.golec@ff.uni-lj.si
 • Po prejemu prijave UL prijavitelje obvesti o prejemu prijave na razpis in posreduje navodila o oddaji spletne prijave za Erasmus+ STT dotacijo, ki mora biti oddana vsaj 10 delovnih dni pred začetkom mobilnosti.
 • S strani Mednarodne pisarne FF prejmete po oddaji prijave interna navodila.

Izobraževanja lahko iščete tudi preko spletne strani: http://staffmobility.eu/ .

Zneski za posamezne države so naslednji:

Tabela 1: Najvišji zneski  Erasmus+ dotacije  za bivanje glede na državo mobilnosti;

 

DRŽAVA GOSTITELJICA1. do do 14. dan mobilnosti
 Znesek na dan v EUR
Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska,  Lihtenštajn, Norveška180
Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija,  Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska160
Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Severna Makedonija, Turčija, Srbija

 

140

 

Tabela 2: Izračun dotacije za pot na udeleženca glede na oddaljenost (po kalkulatorju Erasmus) gostujoče institucije. V izračunu se za kraj odhoda upošteva sedež UL; Ljubljana

ODDALJENOST DO KRAJA MOBILNOSTI (IZRAČUN Z EU KALKULATORJEM RAZDALJ)STANDARDNO POTOVANJE (IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)ZELENO POTOVANJE+ DO 4 DODATNI DNEVI ZA POT (IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)
med 10 in 99 km23€/
med 100 in 499 km180€210€
med 500 in 1999 km275€320€
med 2000 in 2999 km360€410€
med 3000 in 3999 km530€610€
med 4000 in 7999 km820€/

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija), ki je dostopen na: Distance Calculator | Erasmus+

Višja dotacija za zeleno potovanje bo v okviru tega razpisa dodeljena zaposlenim, ki bodo večino poti v kraj mobilnosti in nazaj potovali z avtobusom, vlakom, s plovilom in/ali drugim skupinskim prevozom (npr. GoOpti ...). Višja dotacija za zeleno potovanje bo zaposlenemu dodeljena po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja. Zaposlenemu se lahko za izvedbo zelenega potovanja dodeli do dodatno največ 4 financirane dni za pot ( za standardno potovanje do največ 2 dni), če bo iz dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja dejansko potreboval dodatne dneve.

Stroški se povrnejo na podlagi obračunanega potnega naloga na podlagi dejansko izkazanih stroškov.

Dokumentacija:

Za prijavo:

Po izvedeni mobilnosti: