Špansko glasoslovje in besedotvorje

Špansko glasoslovje in besedotvorje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Veselko Vita, prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Predmet obsega dva vsebinska sklopa:

GLASOSLOVJE
- mesto fonetike in fonologije v jezikoslovju,
- temeljni pojmi glasoslovja (fonem, alofon, zlog, dvoglasniki, troglasniki in zevi, odnos fonem-grafem, …),
- govorila in artikulacijske značilnosti španskih soglasniških in samoglasniških glasov,
- onosintaksa,
- mednarodna fonetična abeceda (AFI – IPA) in transkripcija,
- razlike med evropsko in ameriško španščino in med slovenskim in španskim jezikom.

BESEDOTVORJE
- osnovni pojmi besedotvorja (podstava, obrazilo,…),
- vrste morfemov in njihov pomen,
- temeljni besedotvorni postopki (izpeljava, zlaganje in sklapljanje, sestavljanje),
- tvorba samostalniških in pridevniških besed, glagolov in prislovov,
- besedotvorje glagola. fleksija glagola (pravilni, nepravilni, delno nepravilni glagoli).

- HIDALGO NAVARRO, A. (2006): Aspectos de la entonación española: viejos y nuevos enfoques. Madrid: Arco/Libros. COBISS.SI-ID - 35096930
- Handbook of the International Phonetic Association. A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge University Press, 1999. COBISS.SI-ID - 16705634
- IRIBARREN, M. C. (2005): Fonética y fonología españolas. Madrid: Síntesis. COBISS.SI-ID - 33159522
- MARKIČ, J. (2002): »Breve estudio contrastivo entre los sistemas fonético-fonológico del español y del esloveno y su aplicación en la enseñanza del español a hablantes eslovenos«, Verba Hispanica, X; 101-108. COBISS.SI-ID - 24313856
- MUÑOZ-BASOLS, J.; MORENO, N.; TABOADA, I., LACORTE M. (2017): Introducción a la lingüística hispánica actual: teoría y práctica. London in New York: Routledge. COBISS.SI-ID - 65560930
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2011): Nueva gramática de la lengua española. Fonética y fonología. Madrid: Espasa COBISS.SI-ID - 47611746
- QUILIS, A., FERNÁNDEZ J. A. (2003): Curso de fonética y fonología españolas. Madrid: CSIC.
COBISS.SI-ID - 52941410
- QUILIS, A. (1997): Principios de fonología y fonética españolas. Madrid: Arco/Libros. COBISS.SI-ID - 4734562
- QUILIS, A. (1999): Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos. COBISS.SI-ID - 22721122
- TOPORIŠIČ, J. (1984): Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja. (ustrezna poglavja)
- ALVAR EZQUERRA, M. (1993): La formación de palabras en español. Madrid: Arco/Libros COBISS.SI-ID - 2348642 .
- BOSQUE, I., DEMONTE, V. (ur.) (1999): Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa. COBISS.SI-ID - 45536769
- LANG, M. F. (2009): Formación de palabras en español. Morfología derivativa productiva en el léxico moderno. Madrid: Cátedra. COBISS.SI-ID - 43075426
- GONZÁLEZ HERMOSO, A. (1998): Conjugar es fácil. Madrid: Edelsa. COBISS.SI-ID - 20629090
- MARKIČ, J., PIHLER, B., RODRÍGUEZ DÍAZ DEL REAL, A., SANTIAGO ALONSO, G. M., ŠIFRAR KALAN, M. (2008): El verbo en español, Ejercicios prácticos. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 238478080
- MARKIČ, J. (2006): El verbo en español- Aspectos teóricos de la morfosintaxis del verbo español. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.. . COBISS.SI-ID - 291574784
- PÉREZ CINO, W. (2002): Manual práctico de formación de palabras en español. Madrid: Editorial Verbum. COBISS.SI-ID - 26119522
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2010): Nueva gramática de la lengua española. Manual. Madrid: Espasa-Calpe. COBISS.SI-ID - 53491042
- VARELA ORTEGA, S. (2009): Morfología Léxica: La formación de palabras. Madrid: Gredos. COBISS.SI-ID - 43092578
Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.