Špansko glasoslovje in besedotvorje

Špansko glasoslovje in besedotvorje

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:45

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Veselko Vita, prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Vsebina

Predmet obsega dva vsebinska sklopa:

GLASOSLOVJE
- mesto fonetike in fonologije v jezikoslovju,
- temeljni pojmi glasoslovja (fonem, alofon, zlog, dvoglasniki, troglasniki in zevi, odnos fonem-grafem, …),
- govorila in artikulacijske značilnosti španskih soglasniških in samoglasniških glasov,
- onosintaksa,
- mednarodna fonetična abeceda (AFI – IPA) in transkripcija,
- razlike med evropsko in ameriško španščino in med slovenskim in španskim jezikom.

BESEDOTVORJE
- osnovni pojmi besedotvorja (podstava, obrazilo,…),
- vrste morfemov in njihov pomen,
- temeljni besedotvorni postopki (izpeljava, zlaganje in sklapljanje, sestavljanje),
- tvorba samostalniških in pridevniških besed, glagolov in prislovov,
- besedotvorje glagola. fleksija glagola (pravilni, nepravilni, delno nepravilni glagoli).