Sodobna slovenska zgodovina

Sodobna slovenska zgodovina

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Repe Božo

Predmet obravnava družbenopolitično, gospodarsko, socialno in kulturno zgodovino Slovencev od konca prve svetovne vojne dalje na celotnem etničnem ozemlju. Kronološko je problematika zajeta v pet temeljnih sklopov: obdobje med obema vojnama, obdobje druge svetovne vojne, obdobje po drugi svetovni vojni, obdobje osamosvojitve Slovenije in obdobje po osamosvojitvi. Vsebinski sklopi uravnoteženo zajemajo politično, vojaško, gospodarsko, socialno in kulturo zgodovino, vsakdanje življenje, znanstveni razvoj in tehnološki napredek ter z njima povezane spremembe v družbi. Pri politični zgodovini je dan poudarek vsakokratni družbeni ureditvi ter notranjepolitičnim razmeram in odnosom med političnimi silami na Slovenskem. Predmet se navezuje na zgodovino Jugovzhodne Evrope in občo zgodovino.

- D. Nećak, Božo Repe: Oris sodobne obče in slovenske zgodovine. Učbenik za študente 4. letnika, Ljubljana 2003, 342 str.
- B. Repe: Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije, Ljubljana 2002, 459 str.
- D. Nećak, B. Repe: Prelom 1914 -1918. Svet in Slovenci v prvi svetovni vojni, Ljubljana 2005, 297 str.
- J. Pirjevec: Jugoslavija 1918-1992. Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije, Koper 1995, 462 str.
- Slovenska novejša zgodovina 1848-1992, Ljubljana 2005, 1509 str.
- M.Kacin-Wohinz, J. Pirjevec, Zgodovina Slovencev v Italiji 1866- 2000, Ljubljana, 2000, 336 str.
- Avstrijsko-slovenski odnosi, Ljubljana 2004.
- Osnovne gospodarske silnice slovenskega dvajsetega stoletja. Prevrati in slovensko gospodarstvo v XX. stoletju: 1918-1945-1991, Ljubljana 1996, str. 5-11.
- Nećak, Repe: Kriza. Svet in Slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih let, Ljubljana 2008, 268 str.
I- zbrani članki iz znanstvenih revij po navodilih profesorja.