Slovenska zgodovina v srednjem veku

Slovenska zgodovina v srednjem veku

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Štih Peter

Paradigma slovenska zgodovina – zgodovina Slovencev. Predstave o slov. srednjem veku in zgodovinska realnost. Vpliv geografskih in prostorskih danosti na konkretno zgod. dogajanje. Slov. ozemlje v zgodnjem srednjem veku: nove etnične, družbene, politične in kulturne manifestacije po koncu antike; karolinško obdobje in (ponovna) integracija v zahodnoevropski civilizacijski krog, specifike razvoja pri nas, pregled po pokrajinah. Visoki in pozni srednji vek: fevdalizacija družbe v vseh njenih segmentih; oblikovanje dežel; dinastično-politični razvoj in nosilci moči ter oblasti; plemstvo, kmetje, meščanstvo; cerkev; kultura.

- P. Štih, V. Simoniti, Na stičišču svetov. Slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. stoletja, Modrijan Ljubljana 2009, 375 str.
- P. Štih, Ozemlje Slovenije v zgodnjem srednjem veku. Osnovne poteze zgodovinskega razvoja od začetka 6. do konca 9. stoletja, Ljubljana 2001, 108 str.
- P. Štih, O slovenskem srednjem veku in iz slovenskega srednjega veka. Izbrane razprave, Ljubljana 2012 (študijsko gradivo), 482 str.
- Zgodovina Slovencev, Ljubljana 1979, 964 str.
- B. Grafenauer, Zgodovina slovenskega naroda 1-2, Ljubljana 1978, 1965.
- B. Grafenauer, Karantanija. Izbrane razprave in članki, Ljubljana 2000.
- Zgodovina Cerkve na Slovenskem, Celje 1991, 503 str.
- S. Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev od naselitve do zloma stare Jugoslavije, Ljubljana 1961, 567 str.
- Sergij Vilfan, Zgodovinska pravotvornost in Slovenci, Ljubljana 1996, 526 str.
- M. Kosi, Potujoči srednji vek, Ljubljana 1998, 344 str.
- Andrej Komac, Od mejne grofije do dežele, Ljubljana 2006, 324 str.
- Andrej Narde, Dežela – knez – stanovi. Oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518, Ljubljana 2009, 366 str.
- Egidio Ivetić (ur.), Istra skozi čas, Rovinj 2011, 735 str.
- Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev 1-2, Ljubljana 1970 (651 str.) in 1980 (794 str.).