Proseminar iz ikonografije

Proseminar iz ikonografije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Valant Miha, doc. dr. Cerkovnik Gašper

Učna enota se vsebinsko povezuje z učno enoto Uvod v ikonografijo. Študenta oz. študentko ob izbranih primerih uvaja v postopek ikonografske analize likovnega dela. Natančno mu predstavi vse njene stopnje:
- predikonografski opis,
- ikonografsko analizo in
- ikonološko interpretacijo.
Študent oz. študentka v okvirju proseminarja spoznava tako mitološke, literarne, zgodovinske in druge profane motive kakor tudi najpogostejše sakralne motive zahodnoevropske umetnosti. Seznanja se z njihovim zgodovinskim razvojem in spoznava, kako nanj vplivajo družbene, kulturne, religiozne in intelektualne okoliščine.
Proseminar študenta oz. študentko uvaja tudi v samostojno ikonografsko analizo izbranega likovnega dela ter njeno predstavitev tako v pisni kot tudi ustni obliki. Nabor motivov, med katerimi lahko študent oz. študentka izbira, se vsako leto spreminja.

Osnovna literatura:
- Tine GERM: Uvod v ikonografijo, Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2001 (s ponatisi). COBISS.SI-ID – 110804992

Temeljna leksikalna dela in ikonološke študije:
- Luc MENAŠE: Evropski umetnostnozgodovinski leksikon. Bibliografski, biografski, ikonografski, kronološki, realni, terminološki in tipografski priročnik Zahoda v 9000 geslih, Ljubljana: Mladinska knjiga 1971. COBISS.SI-ID – 18404609; http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-MJSAIDU0
- Andjelko BADURINA: Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, Zagreb: Liber : Kršćanska sadašnjost : Institut za povijest umjetnosti 1979 (s ponatisi). COBISS.SI-ID – 4758017
- Louis RÉAU: Icongraphie de l'art chrétien. I–II, Paris: Presses Universitaires de France 1955–1959. Del 1: COBISS.SI-ID – 68920576; del 2: COBISS.SI-ID – 68963072; del 3: COBISS.SI-ID – 68963328
- Gertrud SCHILLER: Ikonographie der christlichen Kunst. 1–5, Gütersloh: G. Mohn 1968–1991. Zvezek 1: COBISS.SI-ID – 7248226; zvezek 2: COBISS.SI-ID – 7248482; zvezek 3: COBISS.SI-ID – 7248738; zvezek 4.I: COBISS.SI-ID – 7248994; zvezek 4.II: COBISS.SI-ID – 7249250; register: COBISS.SI-ID - 22586722; zvezek 5: COBISS.SI-ID - 7298914
- Engelbert KIRSCHBAUM in drugi (ur.): Lexikon der christlichen Ikonographie. 1–8, Rom, Freiburg, Basel, Wien 1968–1976 (s ponatisi). COBISS.SI-ID – 3376131
- Guy DE TERVARENT: Attributs et symboles dans l'art profane. 1450–1600. Dictionnaire d'un langage perdu. 1–2, Geneve: Librairie E. Droz 1958–59, dodatek s kazalom 1964. COBISS.SI-ID – 22536290
- Andor PIGLER: Barockthemen. I–II. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts, Budapest: Akadémiai Kiadó 1956. COBISS.SI-ID – 7836002
- Lev MENAŠE: Marija v slovenski umetnosti: ikonologija slovenske marijanske umetnosti od začetkov do prve svetovne vojne. Celje: Mohorjeva družba 1994. COBISS.SI-ID - 39112960