Pedagoška praksa - geografija

Pedagoška praksa - geografija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, prof. dr. Resnik Planinc Tatjana

Pedagoška praksa omogoča študentu/-ki:
• povezati teoretična spoznanja iz geografije ter ostalih predmetnih področij, psihološka, pedagoška in specialno didaktična znanja s praktičnimi izkušnjami, da spozna zahteve svojega bodočega poklica, ob ustrezni podpori mentorjev/-ic preizkusi svoja znanja v praksi in ob pomoči neposredne povratne informacije razvija poklicne kompetence,
• osebni razvoj poklicnih kompetenc, ki vključujejo teoretična znanja, poklicne veščine (npr. razlaga na ustreznem nivoju, vodenje razreda, komunikacija …) ter ustrezna stališča in vrednote (npr. pozitiven odnos do učencev/-k in ostalih udeležencev/-k v izobraževalnem procesu, prepričanje, da se učenci/-ke lahko učijo ter temeljno zaupanje v njihove sposobnosti, spoštovanje različnih učencev/-k …),
• ozaveščanje temeljnih profesionalnih vrednot učitelja ter razvoj ustreznih profesionalnih in etičnih vedenj, v katerih se te vrednote izražajo, tako da učitelj/-ica predstavlja učencem/-kam dober zgled,
• presojo na podlagi lastnih izkušenj ob vodeni praksi, če se njegove sposobnosti, osebnostne značilnosti in interesi skladajo z poklicnimi zahtevami in tako zagotavljajo uspešnost v poklicu učitelja/-ice geografije.

• Učbeniki, e- in i-učbeniki, samostojni delovni zvezki, delovni zvezki, atlasi in ostala učila ter učni načrti, katalogi znanj za pouk geografije itd.
• Harris, M., 2018. Becoming an Outstanding Geography Teacher. Abingdon, New York: Routledge.
• Javornik Krečič, M., Kacjan, B., Kolnik, K., Konečnik Kotnik, E., Kukovec, M., Pulko, S., Tavčar Krajnc, M., 2011. Priročnik za praktično usposabljanje študenta. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta. URL: http://ff.um.si/dotAsset/31221.pdf.
• Učne situacije v poklicnem in strokovnem izobraževanju. 2012. Center RS za poklicno izobraževanje, 168 str.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici./ Other current literature available in the e-classroom.