Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov

Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Tivadar Hotimir

Kratka predstavitev slovenskega jezikovnega sistema - od fonetike, morfologije, leksikologije, sintakse do pravorečno-pravopisnega znanja - s poudarkom na kontrastivni analizi med zahodnoslovanskimi jeziki.
Študentje se usposabljajo za kakovostno pisno in govorno izražanje v slovenščini (uporaba elektronskih orodij, poznavanje norme knjižnega jezika in raznolikosti besedilnih žanrov). S pomočjo raznozvrstnih realnih besedil študentje uporabljajo svoje znanje zahodnoslovanskih jezikov pri tvorjenju slovenskih besedil (primerjalna obravnava določene jezikoslovne problematike) in besedil študirajočega jezika. S poglobljeno analizo slovenščine tvorijo tudi krajša besedila v različnih zahodnoslovanskih jezikih, ki jih potem skupaj analiziramo.

- Jože Toporišič: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 2000.
- Slovar slovenskega knjižnega jezika I-V. Ljubljana 1970-1991 (knjižna in elektr. izd.)
- Slovenski pravopis. Ljubljana: SAZU - ZRC SAZU, 2001 (knjižna in elektr. izd.)
- Portal Fran. www.fran.si
- Hotimir Tivadar, 2003: Aktualna vprašanja slovenskega pravorečja. V: GAJDA, Stanislavv (ur.),
- Hotimir Tivadar, Urban Batista, 2019: Fonetika 1. Znanstvena založba FF.
- Vidovič-Muha, Ada (ur.). Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa. Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej; [Ljubljana]: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. [281]-299.
- Skubic, Andrej E.: Obrazi jezika. Ljubljana: Študentska založba, 2005
Poleg navedene temeljne literature še jezikoslovne monografije (slovnica, slovar in pravopis), ki so jih spoznali že na svoji primarni študijski smeri. Posamezne strukturne značilnosti bomo spoznavali tudi na podlagi književnih del in s pomočjo pisnih in govorjenih medijev (npr. internetna pisna in govorjena besedila).