Organizacija ter izvedba ekskurzije in terenskega dela

Organizacija ter izvedba ekskurzije in terenskega dela

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, prof. dr. Resnik Planinc Tatjana

Namen in cilji izvedbe ekskurzije in terenskega dela na vseh stopnjah šol v Sloveniji. Šolska zakonodaja za potrebe izvedbe ekskurzije in terenskega dela. Vrste ekskurzij. Organizacija ekskurzije. Oblike in metode, pristopi in tehnike dela na terenu. Poznavanje psihologije obnašanja otrok in mladostnikov na terenu ter ustrezni odzivi učitelja na le-te. Praktični primeri prikaza izvedbe ekskurzije in terenskega dela. Samostojno delo študentov/-k na terenu.

• Dačić, U., Dermastija, B., Gjureč, U., Hotić, M., Intihar, Š., Kardum Šibila, D., Kastelic, R., Kovačič, U., Lupše, M., Ovsenek, Ž., Prešeren, N., Rupčič, T., Sirk, M., Sirše, M., Stojilković, B., Škrlec, R., Tratnik, P., Vrtin, A., Zakovšek, S., Resnik Planinc, T. (ur.), Ilc Klun, M. (ur.). Priprava in izvedba geografskih terenskih vaj v Iški vasi: visokošolski priročnik učnih priprav in učnih listov za organizacijo in izvedbo fizičnogeografskih terenskih vaj za dijake srednjih šol: relief in kamnine, vodovje, prst in rastlinstvo, orientacija. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. http://geo.ff.uni-lj.si/sites/default/files/priprava_in_izvedba_geograf…, doi: 10.4312/9789612377434.
• Fieldwork in Geography: Reflections, Perspectives and Actions. 2000, GeoJournal Library, 54. Gerber, R., Goh Kim Chuan (Eds.).
• Resnik Planinc, Tatjana, Ogrin, Matej. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj. V: Lampič, B. (ur.), Zupančič, J. (ur.). Raziskovalno-razvojne prakse in vrzeli trajnostnega razvoja Slovenije, (E-GeograFF, 9). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017. http://geo.ff.uni-lj.si/sites/default/files/e-geograff_9.pdf.
• Resnik Planinc, Tatjana, Nemec, Lea. Terensko delo pri pouku geografije. V: Polšak, Anton (ur.), Polšak, A.. Geografija, Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2010, str. 214–231.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici./ Other current literature available in the e-classroom.