Morfologija slovenskega knjižnega jezika

Morfologija slovenskega knjižnega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Horjak Luka, prof. dr. Žele Andreja

Razmejitev pojmov morfologija in oblikoslovje. Izrazna podoba in vloga posameznih morfemov. Morfemi kot nosilci slovarskih in skladenjskih kategorialnih lastnosti.
Opredelitev kategorialnih lastnosti kot pogoja za realizacijo stavčnih členov in s tem oblikovanja temeljne stavčne strukture kot enote besedila. Stalnost stavčnočlenskih vlog kot pogoj za stalnost kategorialnih lastnosti in s tem odprto, dinamično stalnost besednih vrst. Vpliv spremembe kategorialne lastnosti na prehod ene skladenjske vloge v drugo in s tem ene besedne vrste v drugo. Kategorialne lastnosti kot podlaga za razmejitev besednih vrst na stavčnočlenske in nestavčnočlenske.
Tipologija nestavčnočlenskih besednih vrst na podlagi denotata. Medmeti in členki kot modifikatorji uslovarjenega govornega dejanja, predložna in vezniška beseda v vlogi izražanja razmerij v jeziku.

- TOPORIŠIČ, Jože: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 2004 COBISS.SI-ID 53483521 (poglavje o oblikoslovju).
- VIDOVIČ MUHA, Ada. Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2013. 328 str., graf. prikazi. ISBN 86-7207-125-5. COBISS.SI-ID 110073600
- VIDOVIČ MUHA, Ada: Kategorialnost leksemov med slovarjem in slovnico. Slavistična revija – posebna številka, 2006. 54/4. 23–42, 377–99. COBISS.SI-ID 761092