Metodika znanstvenega dela

Metodika znanstvenega dela

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kramberger Petra

- Kaj je znanost; principi znanstvenoraziskovalnega dela, metode, znanstveni vs. strokovni diskurz.
- Spoznavanje vsebinske in formalne strukture: slovnice, učbenika, priročnika, enciklopedije, leksikona, monografije, znanstvenega članka v nemščini ter primerjalno s slovenščino.
- Spoznavanje konvencij izbranih znanstvenih besedilnih vrst v nemščini in slovenščini.
- Spoznavanje in uporaba instrumentarija za vsebinsko in formalno oblikovanje referata, seminarske in magistrske naloge (tematska členitev, teza, vrste definicij, predgovor; kazalo, viri/literatura/navedenke, citiranje, opombe; povzetek, bibliografiranje itd.).

- Eco, Umberto (1993): Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit schreibt. Doktor-, Diplom- und Magisterarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Heidelberg: C. F. Müller, 271 str. COBISS.SI-ID – 1208401
- Franck, Norbert/Stary, Joachim (2003): Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. Paderborn: Schöningh, 307 str. COBISS.SI-ID - 30038114
- Hladnik, Miran (2002): Praktični spisovnik ali šola strokovnega ubesedovanja. Ljubljana: samozaložba, 311 str. COBISS.SI-ID - 115795968
- Niederhauser, Jörg (2000): Die schriftliche Arbeit. Ein Leitfaden zum Schreiben von Fach-, Seminar- und Abschlussarbeiten in der Schule und beim Studium. Mannheim (etc.): Dudenverlag, 32 str. COBISS.SI-ID - 13380360