Jezikovni sistem I (morfologija in fonetika)

Jezikovni sistem I (morfologija in fonetika)

Stopnja: 1

Ure predavanj: 90

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Škerlavaj Tanja, doc. dr. Valenčič Arh Urška, lekt. mag. Vremšak Richter Vanda, prof. dr. Polajnar Lenarčič Janja

Morfologija:
- Umestitev predmeta v jezikoslovje glede na ostale jezikoslovne discipline.
- Osnovna terminologija.
- Oblikovne in pomenske značilnosti besednih vrst, razdelitev.
- Pregibnostni (spregatveni, sklanjatveni, stopnjevalni, množinskotvorbni) in vezljivostni vzorci s prikazom paradigmatičnih zakonitosti in izjem ter tendenc v sodobni nemščini.
- Možnosti prehajanj iz ene besedne vrste v drugo.
- Sposobnost besednih vrst v realizaciji stavčnih členov.
- Analiza besednih vrst po izbrani klasifikaciji: samostalnik, pridevnik, glagol, prislov, števnik, zaimek, predlog, veznik, členek.
- Opozarjanje na nevarnost prenašanja struktur maternega jezika v nemščino (glagolska povratnost / nepovratnost, prehodnost / neprehodnost, samoedninskost / samomnožinskost ipd.)
- Teoretične vsebine pri predavanjih se poglab-ljajo pri vajah.

Fonetika:
- temeljni pojmi fonoloških in fonetičnih disciplin: fonologija – artikulacijska, akustična in avditivna fonetika – fon – fonem – fonemske različice (alofoni) – fonemski sestav – sintagmatični in paradigmatični odnosi (kontrast in opozicija) – distribucija fonemov in fonemskih različic – fonotaktika – fonetični inventar v primerjavi s slovenskim – fonetični zapis ( IPA – transkripcija) nemške standardne izreke – diakritični znaki – zlog (zaprt: odprt) – zlogotvorni in nezlogotvorni glasovi – junktura;
- fiziologija govora: govorila in njihovo delovanje (dihanje, fonacija, artikulacija) - artikulacijska osnova nemščine v primerjavi s slovensko – tvorba glasov – medjezikovna interferenca;
- samoglasniki: enoglasniški samoglasniki in dvoglasniki – akustične značilnosti nemških enoglasniških samoglasnikov (samoglasniški četverokotnik, sonagrami, palatogrami idr.) – homofoni – homografi – homonimi – pravila za določanje kolikosti (kvantitete) in kakovosti (kvalitete) samoglasnikov – označena in neoznačena dolžina samoglasnikov – povezava glas - grafem – minimalni pari – zastavek samoglasnikov – fonetični opis posameznih samoglasnikov – izgovorjava in pisava tujk;
- soglasniki: opis samoglasnikov z ozirom na njihovo mesto artikulacije in premostitveni način (nezvočniki (zaporniki, priporniki, zlitniki), zvočniki) – razzvenečenje – asimilacija nezvenečnosti pri nezvočnikih – vezava dveh homorganih soglasnikov – aspiracija nezvenečih zapornikov;
- prozodične lastnosti: naglašen in nenaglašen zlog – besedni naglas v preprostih besedah, sestavljenkah in zloženkah – stavčni poudarek – glavni in stranski naglas – ritmična členitev povedi – stavčna melodija (padajoča – lebdeča – rastoča) – fonostilistika.

Morfologija:
- Dreyer, Hilke / Schmitt, ichard (2009): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache. Die Gelbe aktuell. Ismaning: Hueber Verlag. 392 str.
- Gruntar Jermol, Ada (2011): Ausgewählte Kapitel der deutschen Morphologie mit kontrastivem Ansatz. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
- Götze, Lutz / Hess-Lüttich Ernest (1993): Grammatik der deutschen Sprache. Sprachsystem und Sprachgebrauch. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon. 287 str.
- Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2007): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig (etc.): Klett Sprachen. 532 str.
- Kessel, Katja / Reimann, Sandra (2010): Basiswissen deutsche Gegenwartssprache. 3. Aufl. Tübingen: UTB.
- Linke, Angelika / Nussbaumert, Markus/ Portmann, Paul R. (2004): Studienbuch Linguistik. 5. erw. Aufl. Tübingen: Niemeyer.
- Muster, Ana Marija (2002): Morphologie der deutschen Sprache. Popr. izdaja. Ljubljana: Oddelek za germanistiko FF. 216 str.
- Polajnar, Janja / Muster, Ana Marija (2017): Morphologie der deutschen Sprache: Übungen. Razširjena izdaja. Ljubljana: Znanstvena založba FF.

Fonetika:
Strokovna literatura:
- Rausch, R.. und I. (1991): Deutsche Phonetik für Ausländer. Leipzig (etc.): Langenscheidt (pogl. 3 in 4 (80str.))
- Linke, Angelika / Nussbaumert, Markus/ Portmann, Paul R. (2004): Studienbuch Linguistik. 5. erw. Aufl. Tübingen: Niemeyer.
- Ternes, E. (1999): Einführung in die Phonologie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. (pogl. 1 (30 str))
- Stock, E. (1996): Deutsche Intonation. Leipzig: Langenscheidt. (144 str.)
- Vremšak-Richter, V. (2008): Deutsche Phonetik für slowenische Muttersprachler – Vokale und Konsonanten. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (130 str.)
Slovarji izgovorjave:
- Krech, E.M. et al (1982): Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut.
- Duden (1990): Aussprachewörterbuch (Band 6)

Duden (1990): Aussprachewörterbuch (Band 6)