Izbrana poglavja iz kitajske filozofije

Izbrana poglavja iz kitajske filozofije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Rošker Jana

Vsebina predmeta vključuje tako poznavanje vseh vplivnih filozofov 14. do 21. stoletja in njihovih doprinosov k razvoju kitajske, pa tudi svetovne miselnosti. Poseben poudarek je na etičnih elementih, ki so skozi vso kitajsko tradicijo tvorili specifično posebnost klasične, pa tudi moderne kitajske miselnosti. V tem kontekstu se posvečamo predvsem struji Modernega konfucijanstva, pa tudi Modernega daoizma ter struji Novih Dialektikov, ki poskuša najti sintezo med neomarksistično in tradicionalno kitajsko, na načelu komplementarnosti temelječo dialektiko. Študentje in študentke spoznajo tudi osnove specifičnega strukturalizma, ki se je na Kitajskem razvil že na pragu 20. stoletja, in katerega korenine segajo v 14. stoletje, torej v začetek kitajskega Novega veka. Sodobna kitajska besedila se obravnavajo tudi v luči tkim. relacijske epistemologije, ki je povezana s specifičnim kitajskim strukturalizmom in v katerem je odnos (relacija) jedro spoznanja. Pomembna dela vsebine predmeta sta tudi poznavanje in komparativna evalvacija siniziranja tkim. »zahodne« miselnosti ter primerjava logičnih in lingvistično – filozofskih sistemov obeh tradicij.

Alitto, Guy S. 1979. The Last Confucian – Liang Shuming and the Chinese Dilemma of Modernity. Berkley – Los Angeles – London: University of CaliforniaPress.
Bauer, Wolfgang. 2000. GeschichtederchinesichenPhilosophie. München:Verlag C.H. Beck.
Bresciani, Umberto. 2001.ReinventingConfucianism – The New ConfucianMovement. Taipei: TaipeiRicci Institute for Chinese Studies
Bunnin, Nicholas in Cheng Zhongying /Chung-ying/, ur. 2002. Contemporary Chinese Philosophy. Oxford: BlackwellPublishers.
Chen, Yunquan in Ru Xin. 2002. ?????????? - ??Ershishiji Zhongguo xueshudadian - zhexue (Kitajski akademski kanon 20. stoletja - filozofija). Fujian: Fujianjiaoyuchubanshe.
Cheng,Chung-ying???. 2008.????? (The Ontology of the Book of ChangeStudies). Taibei: Kant PublishingHouse.
Cheng,Chung-ying??? in MaSang?? . 2008. ??????? – ?????????? (Records of the Modern Neo-ConfucianistPhilosophicalReinaissance – The OntologicalWorld of Sir Cheng Chung-ying). Beijing: Shangwuyinshiguan.
Chen, Grant. 2002. The Concept of Ultimate Reality. V: A ComparativeStudy of newConfucian and Christian Understandings. Tu Wei-ming and Cheng Chung-ying, PhDDis., Deerfield, Illinois: TrinityInternationalUniversity.
Dai Liyong ??? . 2008.???????? (Modernost in kitajske religije). Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe.
Ding, Liqun in Li Xiaojuan, ur. 2002. ?????????????????Ershi shiji mo Zhongguo zhexue yanjiu zhong da wenti tantao (Opredelitev največjih problemov kitajskih filozofskih raziskav s konca dvajsetega stoletja). Ha'erbin: Heilongjiang renmin chuban she.
Feng, Yaoming ??? . 2000. ?????????? (Koncept »subjekta« v sodobnem modernem konfucijanstvu). Daluzazhi – The Continent Magazine 101(4): 145–165.
Feng,Youlan???. 1984.??????? (Nova izdaja zgodovine kitajske filozofije), Beijing: Renmin chubanshe.

Fung, Yu-lan. 1952 – 1953. A History of Chinese Philosophy, (prev. Bodde, Derk). New Jersey: Princeton University Press.

Li, Minghui ??? in Lin Weijie??? , ur. 2007.?????????: ?????n(Modern Confucianism&WesternCulture: Reception and Transformation). Taibei: Zhongyang yanjiuyuan.
Li, You-Zheng. 1997. EpistemologicalProblems of the ComparativeHumanities - A Semiotic/Chinese Perspective. Frankfurt/Main: Peter Lang.

Lin Guoxiong???. 2007. ??????(Modern ConfucianistEpistemology). V: Xin ruxue zhishi lun. Lin, Guoxiong in Yi Xiangquan, ur.Taibei: Zhongguo cihuihongdaogongde hui. Str. 1-82.
Luo, Rongqu ???, ur. 2008.?«??«????. (Od »pozahodenja« do modernizacije). Hefei: Huangshanshushe.
Mall, Ram Adhar. 1996. Philosophie im Vergleichder Kulturen. Interkulturelle Philosophie – eineneue Orientierung. Darmstadt:PrimusVerlag.
Rošker, Jana. 2006. Iskanje poti – spoznavna teorija v kitajski tradiciji, 1. del: Zaton tradicije in obdobje moderne. Ljubljana: FF.
Yu, Wujin in Wu Shaoming, ur. 1999. ??????????Ershishiji zhexue jingdianwenben, (Zbirka filzofskih klasikov dvajsetega stoletja). Shanghai: Fudan daxue chubanshe. Str. 405–420.

Zhang, Dainian. 2002. KeyConcepts in Chinese Philosophy (prev. in ur.: Ryden, Edmund). New Haven, London: Yale University Press in Beijing: Foreign Languages Press.

Zhang, Tianxing???. 2001. ??????????????????? (Poskus celostnega vrednotenja rezultatov miselne kulture Kitajske v 20. stoletju). Zhongguo zhexue shi 2001(1): 39–44.