Uvod v jezikovno tipologijo

Uvod v jezikovno tipologijo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Živanović Sašo, izr. prof. dr. Manouilidou Christina

Jezikovno tipologijo in zaznamovanje. Zgledi iz slovenščine, evropskih jezikov in širše, s poudarkom na protistavno jezikoslovje:
- Evropa kot jezično področje
- teorije jezikovne tipologije
- glasoslovje
- besedne vrste
- pregibanje
- oblikoslovje
- slovnično ujemanje
- zaporedje sestavin
- priredje in podredje

Comrie, B. Language Universals and Linguistic Typology. Second Edition. Basil Blackwell. 1989. COBISS.SI-ID 2975842
Whaley, L. An Introduction to Typology: The Unity and Diversity of Language. Sage Publications, 1997. COBISS.SI-ID 42084609