Testiranje znanja angleščine

Testiranje znanja angleščine

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sokolov Cvetka, prof. dr. Skela Janez

Preverjanje znanja se najprej umesti v širši kontekst preverjanja znanja na splošno, nato se študentje seznanijo s pomenom in rabami testov jezikovnega znanja v šolah in drugih institucijah. Na konkretnih primerih za angleščino se analizirajo lastnosti objektivnih in učinkovitih jezikovnih testov. Posebej se obravnava testiranje posameznih sestavin jezikovnega znanja (leksikona, slovnice, štirih jezikovnih spretnosti, sociolingvistične kompetence). Pojem 'preverjanje' se primerja s pojmi ocenjevanje, vrednotenje in povratna informacija. Obravnava se tudi učinek ocene na testiranca oziroma učinek preverjanja na učenčev proces usvajanja tujega jezika. Študenti se seznanijo tudi z 'avtentičnimi' in 'alternativnimi' načini preverjanja znanja (npr. portfolijo, samoocenjevanje ipd.)

Alderson, J. C., C. Clapham, D. Wall. 1995. Language Test Construction and Evaluation. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 39442177
Bachman, L. F. 1990. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID - 810338
Heaton, J. B. 1988. Writing English Language Tests. London: Longman. COBISS.SI-ID - 458082
Hughes, A. 2003. Testing for Language Teachers. 2nd ed. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 512001419
Weir, C. 2003. Understanding and Developing Language Tests. Hemel Hempstead: Prentice Hall Europe. COBISS.SI-ID - 37790465, 1993