Stilistika

Stilistika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Škerlavaj Tanja, prof. dr. Bračič Stojan

Različni pristopi k obravnavanju besedilnega sloga ter različne pojmovanja stila:
- funkcionalna stilistika in pragmatična stilistika
- stilistična sredstva dodajanja (figure ponavljanja, razporejanja in kopičenja),
- stilistična sredstva izpuščanja (elipsa, izolacija, aposiopeza, anakolut, zevgma),
- stilistične figure (tropi: metafore, personifikacija, sinestezija, sinekdoha in metonimija, perifraza in parafraza, parabola),
- fonostilistična sredstva (rima in ritem, glasovno barvanje in glasovna simbolika),
- dialoška besedila in poročani govor

- Fix, Ulla/Poethe, Hannelore/Yos, Gabrielle (2001): Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 236 str.
- Fleischer, Wolfgang/Michel, Georg (1977): Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig, 341 str.
- Heusinger, Siegfried (1995): Pragmalinguistik. Frankfurt a.M.: Haag + Herrchen, 60-139.