Slovenščina kot drugi in kot tuji jezik

Slovenščina kot drugi in kot tuji jezik

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pirih Svetina Nataša

Vsebina

Temeljni pojmi področja slovenščine kot J2 in TJ:
- vloga in položaj slovenščine kot J1, J2 in TJ v Sloveniji, zamejstvu in v tujini,
- zgodovina slovenščine kot TJ,
- organiziranost in delovanje na področju slovenščine kot J2 in TJ,
- jezikovna politika in načrtovanje slovenščine kot J2 in TJ, analiza pravnih aktov,
- govorci slovenščine kot J2 in TJ in njihove značilnosti,
- značilnosti slovenščine z vidika njenega učenja in poučevanja kot TJ,
- teorije jezikovnega usvajanja in modeli jezikovnega poučevanja,
- značilnosti procesov učenja in usvajanja slovenščine kot J1 in TJ,
- dejavniki jezikovnega usvajanja,
- podobnosti in razlike med procesoma učenja in usvajanja J1 in TJ,
- jezikovno znanje in sporazumevalna zmožnost,
- ravni jezikovnega znanja in skupni evropski referenčni okvir za jezike,
- raziskovanje na področju slovenščine kot J2 in TJ.