Romansko jezikoslovje

Romansko jezikoslovje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata

1. Definicija vede: predmet preučevanja in cilji.
2. Kratka zgodovina vede:
- prvi začetki v predznanstveni dobi;
- začetek znanstvenega preučevanja romanskih jezikov (romantika, Friedrich Diez);
- prva moderna znanstvena dela v romanskem jezikoslovju (mladogramatiki, Wilhelm Meyer-Lübke);
- začetki znanstvenega preučevanja vulgarne latinščine;
- nasprotniki in kritiki mladogramatične šole;
- lingvistična geografija in jezikovni atlasi;
- idealistično jezikoslovje;
- Ferdinand de Saussure in njegova šola;
- sodobne smeri v romanskem jezikoslovju;
- romansko jezikoslovje na Slovenskem.
3. Vulgarna latinščina in njen pomen za romansko jezikoslovje; njene bistvene značilnosti v primerjavi z romanskimi jeziki na področju glasoslovja, oblikoslovja, skladnje in besedišča.
4. Romanski jeziki:
- Romanija: definicija pojma;
- različni kriteriji razvrščanja romanskih jezikov;
- razdelitev romanskih jezikov po geografskem kriteriju;
5. Balkanska romanščina.
6. Italoromanščina.
7. Romanščina v Alpah.
8. Galoromanščina.
9. Iberoromanščina:
- problem klasifikacije
- kastiljščina
- katalonščina
- portugalščina
- galicijščina
- mozarabščina

SKUBIC, M.: Uvod v romansko jezikoslovje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1996. COBISS.SI-ID - 62599424
SKUBIC, M.: Romanski jeziki. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2002. COBISS.SI-ID – 115930880
GARGALLO GIL, J. E. – BASTARDAS, M. R.: Manual de lingüística románica. Barcelona: Ariel, 2007. 516 str. COBISS.SI-ID - 39115362
ČEPON, R., Mala latinska slovnica, Ljubljana 2005. COBISS.SI-ID – 220444672

Dodatna in priporočena literatura:
MUNTEANU, COLÁN, D.: Breve historia de la lingüística románica. Arco Libros: Madrid, 2005.
PICKL, W. – RAINER, F. – PILL, B: Introducción a la lingüística románica. Gredos: Madrid, 2004.
RENZI, L.: Introducción a la filologia románica, Gredos: Madrid, 1982.
Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami in deli.