Poučevanje slovenščine kot tujega jezika

Poučevanje slovenščine kot tujega jezika

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pirih Svetina Nataša

Vsebina

- temeljni pojmi podrocja slovenšcine kot TJ
- proces ucenja in poucevanja slovenšcine kot tujega jezika
- dejavniki jezikovnega usvajanja in ucenja
- ravni jezikovnega znanja
- komunikacijski pristop pri poucevanju slovenšcine kot TJ
- metode poucevanja, razlaga, dajanje navodil
- delo z besedilom
- sporazumevalne dejavnosti: branje, poslušanje, govorjenje, pisanje
- dejavnosti pri pouku slovenšcine kot tujega jezika
- ucenje izgovorjave, besedišca, slovnice
- teme, situacije, pojmi, jezikovne funkcije
- testiranje znanja slovenšcine kot J2/TJ
- nacrtovanje in izvedba pouka
- opazovanje in analiza pouka