Nemški jezik v sistemu in rabi I

Nemški jezik v sistemu in rabi I

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Škerlavaj Tanja, izr. prof. dr. Polajnar Lenarčič Janja

Vsebina

Tesnierjeva vezljivostna izhodišča ter nadaljnji razvoj vezljivosti; sodobne germanistične vezljivostne teorije; logična, semantična, skladenjska vezljivost ter pragmatično-besedilni vidiki vezljivosti; aktantifikacija argumentov; obvezni in neobvezni aktanti, izpustljivi aktanti, glagolska, samostalniška in pridevniška vezljivost, nominalizacija; nemški stavčni vzorci; ubesedovanje: referenca in predikacija, onomaziološki vidiki ubesedovanja, vrste in posebnosti kongruence in inkongruence.