Izbrana vprašanja iz zgodovine JV Evrope 19. stoletja

Izbrana vprašanja iz zgodovine JV Evrope 19. stoletja

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stergar Rok

Vsebina

Izbrana vprašanja se iz leta v leto spreminjajo in so odvisna od raziskovalnega dela predavatelja in od specifičnega interesa štu-dentov. Poudarek je na predstavitvi zgodovine raziskav, trenutnega stanja s pregledom relevantne literature in glavnih virov. Poleg tega so študentje seznanjeni z glavnimi raziskovalnimi pristopi. Ob delu v seminarju in pri samostojnem raziskovanju se seznanijo s prob¬lematiko in odprtimi vprašanji in znajo sami oblikovati raziskovalni problem, zbrati vire in literaturo, jih analizirati ter dognanja predstaviti v pisni obliki ter v nastopu.