Italijanščina in romanski jeziki

Italijanščina in romanski jeziki

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata

1. Romansko jezikoslovje: predmet preučevanja in cilji, kratka zgodovina vede.
2. Klasična in vulgarna latinščina.
3. Vulgarna latinščina in njen pomen za romansko jezikoslovje; njene bistvene značilnosti v primerjavi z romanskimi jeziki na področju glasoslovja, oblikoslovja, skladnje in besedišča.
4. Romanski jeziki:
- Romanija: definicija pojma;
- različni kriteriji klasifikacijerazvrščanja romanskih jezikov;
- razdelitev romanskih jezikov po geografskem kriteriju;
3. Dakoromanščina
4. Dalmatščina in istroromanščina
5. Iberoromanščina, galoromanščina
6. Romanščina v Alpah.
7. Italoromanščina:
- italijanščina in njena narečna razcepljenost;
- sardščina, sicilijanščina;
- tujejezični govorci na italoromanskem območju.
6. Retoromanščina
7. Galoromanščina
8. Iberoromanščina

1. Skubic, M.: Uvod v romansko jezikoslovje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1996. COBISS.SI-ID - 62599424
2. Skubic, M.: Romanski jeziki. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2002. COBISS.SI-ID - 115930880
3. Cepon, R., Mala latinska slovnica, Ljubljana 2005. COBISS.SI-ID - 220444672
4. Renzi, L. Nuova introduzione alla filologia romanza, Il Mulino: Bologna 1985. COBISS.SI-ID - 76178179

Dodatna in priporočena literatura: 
5. Väänänen, V. Introduzione al latino volgare, Bologna: Patron, 1982.
6. Varvaro, A.: Linguistica romanza. Corso introduttivo. Liguori: Napoli 2001.