Frazeologija

Frazeologija

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valenčič Arh Urška

Vsebina

- Opredelitev frazeologije znotraj jezikoslovja (definicije);
- lastnosti frazemov (večbesednost, stalnost, leksikalnost, figurativnost);
- sistematični pregled tipologije v širšem pomenu s poudarkom na Burgerjevi klasifikaciji (1982, 2015);
- pomenska razmerja v frazeologiji;
- variantnost frazeoloških enot;
- frazeologija v slovarjih (semasiološki in onomasiološki pristop);
- frazemi v različnih besedilih in njihove funkcije;
- kontrastivnost v frazeologiji;
- prevajanje frazemov.