Geografija Slovenije

Geografija Slovenije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 90

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ogrin Darko, prof. dr. Potočnik Slavič Irma

- lega in posledice lege Slovenije v srednjih geografskih širinah in na stiku velikih naravnih enot Evrope,
- posebnosti tektonske in kamninske zgradbe in potresna ogroženost Slovenije,
- relief Slovenije in današnje preoblikovanje površja,
- prsti in degradacija ter ogroženost prsti,
- vremenska in podnebna raznolikost ter spremenljivost,
- vodni viri Slovenije in njihov pomen,
- raznovrstnost živega sveta in življenjska okolja,
- geografski položaj Slovenije na stičišču evropskih geografskih makroregij,
- demografski procesi v Sloveniji,
- oblikovanje slovenskih kulturnih pokrajin (primerjava ključnih dejavnikov v agrarni, industrijski in postindustrijski dobi),
- značilnosti razvoja kmetijstva in gozdarstva,
- gospodarska struktura Slovenije,
- urbanizirane pokrajine,
- razvojni pritiski na ravninskih, gričevnatih in hribovitih pokrajinah Slovenije ter središčnih in obrobnih pokrajinah,
- razvojne priložnosti in omejitve (za)varovanih pokrajin,
- izzivi sodobne Slovenije (okoljske tematike, energetika, zdravje itd.).
- razvoj (ob)mejnih območij Slovenije,
- Slovenci v zamejstvu, zdomstvu, izseljeništvu.

• Ogrin, D., Plut, D., 2009/2012. Aplikativna fizična geografija Slovenije. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 246 str. COBISS.SI-ID – 244410624, COBISS.SI-ID – 262988032
• Geografija Slovenije. 1998. Gams, I., Vrišer I. (ur.). Ljubljana, Slovenska matica, 501 str. COBISS.SI-ID – 98299648
• Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole, 2014. Ur.: Natek, K., Ogrin, D., Potočnik Slavič, I., Mladinska knjiga, Ljubljana, 130 str. COBISS.SI-ID – 271205632
• Geographical Tidbits from Slovenia. 2012, Geografski vestnik, 84, 1. COBISS.SI-ID – 261936128
• Slovenia, a Geographical Overview. 2004. Orožen Adamič, M. (ur.). Ljubljana, Association of the Geographical Societies of Slovenia, Založba ZRC, 159 str. COBISS.SI-ID – 214725120
• Slovenia: Geographic aspects of a new independent European nation. Ljubljana, 1992. COBISS.SI-ID – 30238976
• Potočnik Slavič, I., 2019. Staranje na podeželju: dejstva, pričakovanja in prostorske razsežnosti. V: Nared, J., Polajnar Horvat, K., Razpotnik Visković, N. (ur.): Demografske spremembe in regionalni razvoj, str. 27–44. COBISS.SI-ID – 45269805

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.