Oddelek za azijske študije

Oddelek za azijske študije

Humanism in Intercultural Perspective: Europe and China

Humanism in Intercultural Perspective: Europe and China

Članica UL, ki izvaja projekt

UL Filozofska fakulteta

Šifra projekta

N6-0161

Naziv projekta

HUMEC: Humanizem v medkulturni perspektivi: Evropa in Kitajska

Trajanje projekta – Duration

1. 10. 2020 - 30. 09. 2023

Letni obseg

1,4 FTE

Vodja projekta – Project leader

red. prof. dr. Jana S. Rošker

Veda in področje

Humanistične vede / Kulturologija

Sodelujoče raziskovalne organizacije

/

Sodelavke in sodelavci – Researchers doc. dr. Téa Sernelj, asist. dr. Marko Ogrizek, doc. Jan Vrhovski PhD
Ključne besede – Keywords

humanizem, avtonomija, subjekt, Evropa, Kitajska, transkulturna filozofija

Humanism, autonomy, subject, Europe, China, transcultural philosophy

Domnevna univerzalnost človeških pravic, ki je bila osnovana v razsvetljenski, na pojmu univerzalne nujnosti temelječi zasnovi humanizma, se je vsled ekonomskih, tehnoloških, etičnih in političnih razvojev, ki so zaznamovali konec drugega tisočletja, izkazala kot nerealna, porozna in neustrezna za reševanje prekarnih problemov ekološke, politične in socialne narave, ki se kažejo v globaliziranem svetu. Predlagani projekt zato izhaja iz predpostavke, da je koncept humanizma, kakršen se je v Evropi razvil v okviru razsvetljenstva, v sedanji obliki zastarel in neprimeren za idejno osnovo sodobnega časa. Ker pa je hkrati tesno povezan z idejami človeškega dostojanstva, človekovih pravic, avtonomije in svobode, sodi k najpomembnejšim idejno-kulturnim dediščinam človeštva. Zato ga je potrebno revitalizirati, posodobiti in na ta način prilagoditi potrebam sodobnega časa. V sodobnem globaliziranem svetu ju je v ta namen potrebno postaviti v plodno kontrastivno, poliloško in dialektično razmerje s sorodnimi dediščinami ne-evropskih kultur. Predlagani projekt se bo pri tem osredotočil na kitajsko miselnost; v sklopu osrednjega raziskovalnega vprašanja se bomo posvetili predvsem analizam in interpretacijam tradicionalne osnove idej, ki so primerljivi z evropsko idejo humanizma, pa tudi s konceptom avtonomije. Na osnovi omenjenih konceptualizacij bomo izvedli tudi kontrastivno analizo konceptov intersubjektivnosti v obeh obravnavanih diskurzih, pri čemer se bomo posebej osredotočili na razlike in vzporednice med normativno-dogovorno paradigmo, kakršna je značilna za teorije novodobne Evrope in paradigmo kitajskega koncepta (so)človečnosti (ren 仁). Osrednji cilj raziskav je sistematična analiza in interpretacija omenjenih filozofskih konceptualizacij skozi optiko razvoja ideje humanizma, kritična predstavitev izsledkov širši zahodni akademski javnosti in njihova umestitev v aktualne teoretske tokove na globalni ravni. Sinteza različnih tradicij humanizma ni samo možna in relevantna, temveč tudi nujno potrebna. Medkulturna interpretacija humanizma in na kontrastivni analizi temelječa spoznanja o možnostih sinteze med evropsko in kitajsko konceptualizacijo na avtonomiji temelječe subjektnosti zato niso pomembna zgolj znotraj ozkega področja sinologije, saj sodi ta predmet raziskave k osnovnim in osrednjim problemom sodobne filozofije. Četudi zahodno izobraženi filozofi pogosto še vedno (večinoma zaradi nezadostnega poznavanja dotičnih diskurzov) dvomijo v obstoj ideje »humanizma« in njenih konotacij svobode ter avtonomije znotraj tradicionalne kitajske filozofske miselnosti, nam lahko prav osvetlitev debate o kitajskih relacijskih modelih sebstva in njihovih umestitvah v okvire takim. transformacijskega ali celostnega subjekta, ki se odvija tako znotraj tradicionalne, kot tudi znotraj sodobne kitajske filozofije, nakaže nove možnosti revitalizacije in rehabilitacije idejnih osnov evropskega modela humanizma, ki se kaže tudi v problematični postmoderni konceptualizaciji subjekta, katerega svoboda in avtonomija vsled njegove lastne razpršenosti kontinuirano in nepreklicno razpadata. Predlagani projekt bo osredotočen na politični in etični pomen teh novih humanističnih paradigem, saj bo raziskal njihov potencial za univerzalno rekonceptualizacijo idejnih osnov sodobne politike vključevanja in novih oblik demokracije na mednarodni ravni. 

 

Description:

Due to the economic, technological, ethical and political developments that marked the end of the second millennium the alleged universality of human rights that was born during the enlightenment period and linked to universal necessity has proven itself to be unrealistic, porous and unsuitable for solving precarious ecological, political and social problems that prevail in contemporary societies.The concept of humanism, rooted in European enlightenment, is currently experiencing a profound crisis, for in its present form, it does no longer correspond to the transformed conditions of contemporary societies. However, it is a part of the most important philosophical heritages of European culture and hence, it needs to be revitalized, modernized and adapted to the requirements of the present era. In this context, the importance of alternative, non-European concepts of similar or related forms of understanding the subject becomes evident. Therefore, the proposed sinological project aims to set it into a contrastive and dialectical relation with similar ideational heritages from Chinese culture; within this research the project team will focus on analysing and interpreting the philosophical foundations of the Chinese notion of humanism and the specific Chinese concepts of freedom and autonomy. On the basis of the aforementioned conceptualizations, we will carry out a contrastive analysis of the various concepts of intersubjectivity in the two main discourses addressed within this project. In this context, we will focus upon the differences and parallels between the Western paradigms of normative-agreement and the concept of (co)humaneness (ren 仁), which prevailed in the Chinese, Confucian philosophical tradition. The central aim of our research work will lie in the systematic analysis and interpretation of the abovementioned philosophical conceptualizations through the lens of the notion of the subject, in a critical introduction of the research results to a broader Western academic readership and in their implementation into the topical discourses of international theory. A synthesis of different humanistic traditions is not merely possible and relevant, but also urgent. The relevance of intercultural interpretations and insights into the possibilities of creative connections between European and Chinese conceptualizations of autonomy-based humanism is not limited to the narrow field of Sinology, as the problem we aim to investigate belongs to the central queries of contemporary world philosophy. Western trained philosophers often (mainly due to the lack of knowledge as regards the respective discourses) still doubt the existence of any ideas related to the idea of “humanism” within traditional Chinese philosophical thought. Hence, the illumination of Chinese discussions on relational models of Self and their positioning into the frameworks of traditional humanistic discourses, as can be found in traditional and modern Chinese philosophy, can show us new ways of revitalizing and renovatingm humanistic models in contemporary Westgern societies, that are based upon the postmodern conceptualization of the subject, the autonomy of which is – due to its own dispersion – continuously and persistently falling apart. The research team will also focus on the political and ethical significance of these paradigms of humanism. This will be performed by exploring their potential for a reconceptualization of ideational bases for modern integration politics and new forms of democracy on the international level.

Vodja projektne skupine:

Red. prof. dr. Jana Rošker, redna profesorica sinologije in znanstvena svétnica
Raziskovalna šifra ARRS: 13009
Specializacija: klasična, moderna in sodobna kitajska filozofija, kitajska epistemologija, transkulturna filozofija, metodologija medkulturnih raziskav.
Publikacije zadnjih 10 let >
SICRIS

Članice in člani projektne skupine:

Doc. dr. Tea Sernelj, lektorica sinologije
Raziskovalna šifra ARRS: 35805
Specializacija: moderna in sodobna kitajska filozofija, moderno konfucijanstvo, kitajska estetika
Publikacije zadnjih 10 let >
SICRIS

Doc. Dr. Jan Vrhovski, doktorand sinologije
Raziskovalna šifra ARRS: 39578
Specializacija: kitajska logika, zgodovina kitajske znanosti, predmoderna in moderna kitajska filozofija
Publikacije zadnjih 10 let
SICRIS

Asist. dr. Marko Ogrizek
Raziskovalna šifra ARRS: 39170
Specializacija: vzhodnoazijsko konfucijanstvo, izvorno konfucijanstvo, japonska in vzhodnoazijska filozofija
Publikacije zadnjih 10 let >
SICRIS

Načrt implementacije in urnik v treh fazah

Faza 1 (01.10. 2020 – 30.09.2021)

Faza 2 (01.10. 2021 – 30.09.2022)

Faza 3 (01.10. 2022 – 30.09.2023)

Začetno srečanje in skupna diskusija ter opredelitev strukture ter delitve projektnega dela v prvi fazi raziskav; vključitev posamičnih segmentov dela v celotno konceptualno zasnovo; ustvarjanje osnovne koordinacijske sheme; osnovna delitev nalog.

X

 

 

Srečanje ob pričetku druge faze raziskovanja: izmenjava osrednjih rezultatov, skupna evalvacija, načrtovanje nadaljnjih raziskav in skupnih aktivnosti; diskusija o splošni strukturi projektnega dela in vključevanje posamičnih segmentov v to osnovno in koherentno zasnovo.

 

X

 

Zaključno srečanje s končnimi prezentacijami in debatami, sinteza in zaključna evalvacija rezultatov raziskovalnega dela, pregled že objavljenih in načrtovanih publikacij teh rezultatov, načrtovanje nadaljnjega sodelovanja v okviru naslednjih projektov.

 

 

 X

Ustvarjanje in vzdrževanje spletne strani in elektronskih forumov projekta

X

X

X

Kontinuirani pregledi in študij aktualno relevantnih virov in literature; intenzivne raziskave ozadij;

X

X

X

Priprave konferenčnih prezentacij in publikacij

 X

 X

X

Pisanje in pregledi delnih in končnih poročil

 

X

X

Udeležbe na konferencah

 X

X

X

Organizacija in izvedba mednarodne konference na projektno temo v Ljubljani

   

X

Organizacija in izvedba mednarodnih simpozijev na projektno temo v Ljubljani

X

X

X

Raziskovalna bivanja na Kitajskem – delo v arhivih, terensko delo (intervjuji in ankete)

X

X

X

 Objava posamičnih rezultatov raziskovanja v znanstvenih revijah (izvirni znanstveni članki) 

X

 X

 X

Objava skupnega zbornika raziskovalnih rezultatov članov in članic projektne skupine ter zunanjih sodelavcev

 

 

 X

Objava prevodov pomembnih kitajskih del, ki obravnavajo projektno temo v knjižni zbirki SHA (Studia Humanitatis Asiatica), katere urednica je nosilka predlaganega projekta

 

X

 

Objava posebne tematske številke znanstvene revije Asian Studies, katere glavna urednica je nosilka predlaganega projekta

 

X

X

Objava znanstvene monografije

X

 X

X

Članki

Chinese and global philosophy [Elektronski vir] : postcomparative transcultural approaches and the method of sublation
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2022
Vir: Dao. - ISSN 1569-7274. - Vol. 21, Issue 1, str. [1-18]
COBISS.SI-ID: 105006339

Comparing logical paradoxes through the method of sublation : Hui Shi, Zeno and the “flying arrow problem”
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2022
Vir: Asian studies = Azijske študije. - ISSN 2232-5131. - Vol. 10 (26), iss. 2, str. 299-312
COBISS.SI-ID: 107210243

COVID-19, digital tracking control and Chinese cosmotechnology
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2022
Vir: Asian studies = Azijske študije. - ISSN 2232-5131. - Vol. 10 (26), iss. 1, str. 345-369
COBISS.SI-ID: 94253571

Double ontology and the unemployed god [Elektronski vir] : Mou Zongsan’s transformation of Kant’s intellectual intuition
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2022
Vir: Il Pensiero [Elektronski vir]. - ISSN 2532-7550. - LXI, 1, str. 13-34
COBISS.SI-ID: 117925891

He Zhen and the decolonialization of feminism
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2022
Vir: Journal of Chinese philosophy. - ISSN 0301-8121. - Vol. 49, No. 1, str. 22-35
COBISS.SI-ID: 102840579

Li Zehou and the concept of free will
Rošker, Jana S.

Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2022
Vir: Guoji ruxue (Zhong-yingwen); 国际儒学(中英文) = International Studies on Confucianism. - ISSN 2096-9805. - Vol. 2, no. 2, str. 143-157
COBISS.SI-ID: 117347587

Sublating Sinic relationism : on a winding path from transcultural to global ethics
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2022
Vir: Asian studies = Azijske študije. - ISSN 2232-5131. - Vol. 10 (26), iss. 3, str. 81-104
COBISS.SI-ID: 120555523

Transforming knowledge to wisdom [Elektronski vir] : Feng Qi and the new Neo-Marxist humanism
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2022
Vir: Asian philosophy [Elektronski vir]. - ISSN 1469-2961. - str. 1-21
COBISS.SI-ID: 130654723

Two models of Confucian democracy [Elektronski vir] : a contrastive analysis of Tang Junyis and Mou Zongsans political philosophy
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2022
Vir: Asian philosophy [Elektronski vir]. - ISSN 1469-2961. - str. 1-14
COBISS.SI-ID: 111066883

Zhongguo wenbende kua wenhua quanshi: yangsi yu jingjiede quanshi yanjiu
Rošker, Jana S.; Liao, Zhihua
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2022
Vir: Zhongguo bijiao wenxue = Comparative literature in China. - ISSN 1006-6101. - No. 2, str. 64-80
COBISS.SI-ID: 113559043

An increase in racism during the COVID-19 pandemic and the ontology of race [Elektronski vir] : intercultural comparison of the European and Chinese traditions
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Economic and business review [Elektronski vir]. - ISSN 2335-4216. - Vol. 23, iss. 4, str. [251]-259
COBISS.SI-ID: 91764995

Chinese philosophy of life, relational ethics and the COVID-19 pandemic [Elektronski vir]
Rošker, Jana S.

Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Asian philosophy [Elektronski vir]. - ISSN 1469-2961. - Vol. 31, iss. 1, str. 64-77
COBISS.SI-ID: 43937283

Confucian humanism and the importance of female education : the controversial role of Ban Zhao
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Asian studies = Azijske študije. - ISSN 2232-5131. - Vol. 9 (25), iss. 1, str. 13-29
COBISS.SI-ID: 46461443

Filosofia chinesa contemporânea e a importância das relações de parentesco confucionistas [Elektronski vir] : Li Zehou, tradição xamanista e relacionalismo
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Locus. - ISSN 2594-8296. - V. 27, n. 1, str. 106-121
COBISS.SI-ID: 63289347

Intercultural dialogues in times of global pandemics [Elektronski vir] : the Confucian ethics of relations and social organization in Sinic societies
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Ethics & bioethics. - ISSN 2453-7829. - Vol. 11, Iss. 3-4, str. 206-216
COBISS.SI-ID: 90523907

Intercultural methodology in sinology : transculturality, textual criticism and discursive translations
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Acta Universitatis Carolinae, Philologica. - ISSN 0567-8269. - No. 3, str. 135-151
COBISS.SI-ID: 102049795

Kant, Confucianism, and "global rooted philosophy" in Taiwan : from Mou Zongsan to Lee Ming-huei
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja = internationale Ausgabe der Zeitschrift Filozofska istraživanja = edition internationale de la revue Filozofska istraživanja. - ISSN 0352-7875. - Vol. 36, no. 1, str. 217-238
COBISS.SI-ID: 66028291

Kitajska filozofija življenja, relacijska etika in pandemija COVID-19
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Asian studies = Azijske študije. - ISSN 2232-5131. - Vol. 9 (25), iss. 3, str. 323-340
COBISS.SI-ID: 76127235

Modernization of Chinese philosophical methodology : Zhang Dainianʼs innovation and the challenges of neo-materialism
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Asian studies = Azijske študije. - ISSN 2232-5131. - Vol. 9 (25), iss. 2, str. 121-141
COBISS.SI-ID: 62491651

Porast rasizmov med pandemijo COVID-19 in ontologija rase : medkulturna primerjava evropske in kitajske tradicije
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Pandemija COVID-19 in njene družbene posledice = Covid-19 and its social consequences. - str. 43-55
COBISS.SI-ID: 71267331

Russell and China - 100 years of a meaningful intercultural interaction [Elektronski vir]
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Contemporary Chinese thought [Elektronski vir]. - ISSN 1558-0997. - Vol. 52, Iss. 1/2, Str. 9-20
COBISS.SI-ID: 65680131

Wang Shouren’s ethico-epistemology and the double nature of recognition [Elektronski vir]
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Asian and African Studies [Elektronski vir]. - ISSN 2585-8793. - Vol. 30, no. 2, str. 368-386
COBISS.SI-ID: 88001283

Ban Zhao and the question of female philosophy in China
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2020
Vir: Asian and African Studies [Elektronski vir]. - ISSN 2585-8793. - Vol. 29, no. 2, str. 239-260
COBISS.SI-ID: 40931075
COBISS.SI-ID: 40940035

Humaneness and family values in transcultural perspective [Elektronski vir] : the Confucian revival in the mirror of intercultural exchange between China and Central and Eastern Europe
Sernelj, Tea
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2022
Vir: Asian and African Studies [Elektronski vir]. - ISSN 2585-8793. - Vol. 31, no. 1, str. 69-82
COBISS.SI-ID: 109887235

From shensi to jingjie [Elektronski vir] : the method of artistic imagination and the highest aesthetic realm
Sernelj, Tea
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Synthesis philosophica [Elektronski vir]. - ISSN 1848-2317. - Vol. 36, No. 2, Str. [313]-332
COBISS.SI-ID: 115847683

Modernization of beauty in China : from the "Great Debate on Aesthetics" to the "Aesthetic Fever" and beyond
Sernelj, Tea
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Asian studies = Azijske študije. - ISSN 2232-5131. - Vol. 9 (25), iss. 2, str. 165-179
COBISS.SI-ID: 62727427

Between philosophy and mathematics : General trends in dissemination, teaching, and research on mathematical logic in 1930s China
Vrhovski, Jan
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2022
Vir: Asian studies = Azijske študije. - ISSN 2232-5131. - Vol. 10 (26), iss. 2, str. 209-241
COBISS.SI-ID: 107340547

The liberating power of harmony and order [Elektronski vir] : on the notions of liberty and mathematical logic in Zhang Shenfu’s philosophical thought
Vrhovski, Jan
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2022
Vir: Asian and African Studies [Elektronski vir]. - ISSN 2585-8793. - Vol. 31, no. 1, str. 184-214
COBISS.SI-ID: 109912067

ʼQinghua School of Logicʼ : mathematical logic at Qinghua University in Peking, 1926-1945
Vrhovski, Jan
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: History and philosophy of logic [Elektronski vir]. - ISSN 1464-5149. - Vol. 42, no. 3, str. 247-261
COBISS.SI-ID: 58111235

On infinitesimals and indefinitely cut wooden sticks [Elektronski vir] : a Chinese debate on "mathematical logic" and Russell's Introduction to mathematical philosophy from 1925
Vrhovski, Jan
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: History and philosophy of logic [Elektronski vir]. - ISSN 1464-5149. - Vol. 42, no. 3, str. 262-280
COBISS.SI-ID: 56838147

Shadowlands of objectivism and comprehensiveness : an introduction to key concepts in Zhang Shenfuʼs Philosophical Thought (1919-1948)
Vrhovski, Jan
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Asian studies = Azijske študije. - ISSN 2232-5131. - Vol. 9 (25), iss. 1, str. 227-262
COBISS.SI-ID: 48285443

Traverses between cognitive consonance and existential crisis [Elektronski vir] : notes on Jiang Menglin’s pragmatist notion of Rensheng Guan and his views on suicide from 1919
Vrhovski, Jan
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Acta Universitatis Carolinae. Philologica [Elektronski vir]. - ISSN 2464-6830. - No. 3, str. 9-27
COBISS.SI-ID: 97702147

Balance and innovation : approaches to logic and the teaching of logic in the philosophy department of Peking University, 1916-1927
Vrhovski, Jan
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Journal of modern Chinese history [Elektronski vir]. - ISSN 1753-5662. - Vol. 15, no. 1, str. 55-77
COBISS.SI-ID: 116098051

Bertrand Russell, Fu Tong, and the Emergence of Scientific Secularism in Early 1920s China [Elektronski vir]
Vrhovski, Jan
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Review of religion and Chinese society [Elektronski vir]. - ISSN 2214-3955. - Vol. 8, No. 1, Str. 1-26
COBISS.SI-ID: 62085635

A few important landmarks in the Chinese debates on dialectical and formal logic from the 1930s
Vrhovski, Jan
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2021
Vir: Asian studies = Azijske študije. - ISSN 2232-5131. - Vol. 9 (25), iss. 2, str. 81-103
COBISS.SI-ID: 62499075

Between universal consciousness and cultural patterns of thought : perspectives on Yu Yu's notion of logic in the 1930s
Vrhovski, Jan
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2020
Vir: Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies [Elektronski vir]. - ISSN 2047-1076. - Vol. 18, str. 151-179
COBISS.SI-ID: 25976067

From Mohism to the School of Names, from pragmatism to materialist dialectics [Elektronski vir] : Chinese interpretations of Gongsun Longzi as a text and source of Chinese logic, 1919-1937
Vrhovski, Jan
Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek
Leto: 2020
Vir: International communication of Chinese culture. - ISSN 2197-4241. - Vol. 7, no. 4, 511-538
COBISS.SI-ID: 40933891

Poglavja

Na ozki brvi razumevanja : sinologija, evrocentrizem in problem kitajske filozofije
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.16 samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Leto: 2022
Vir: Prepletenost svetov : zgodovine in refleksije zunajevropskih raziskav v Sloveniji. - Str. 67-86
COBISS.SI-ID: 116073475

Modern Confucian epistemology : from reason to intuition - and back
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.16 samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Leto: 2021
Vir: Dao companion to contemporary Confucian philosophy. - Str. 447-468
COBISS.SI-ID: 45067011

Russell`s inference and Zhang Dongsun`s compatibility - two models of structural perception
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.16 samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikacijiLeto: 2021
Vir: Bertrand Russell's visit to China : selected texts on the centenary of intercultural dialogues in logic and epistemology. - Str. [187]-210
COBISS.SI-ID: 66872835

Russell`s visit to China and the significance of intercultural encounters
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.16 samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Leto: 2021Ž
Vir: Bertrand Russell's visit to China : selected texts on the centenary of intercultural dialogues in logic and epistemology. - Str. [225]-230
COBISS.SI-ID: 66893059

The role of Taiwanese philosophy in the second half of the 20th century
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.16 samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Leto: 2021
Vir: Modern and contemporary Taiwanese philosophy : traditional foundations and new developments. - Str. [1]-20
COBISS.SI-ID: 45083395

Tradicionalna siniška relacijska etika in organizacija družbe v kriznih časih virusnih epidemij
Rošker, Jana S.
Tip dela: 1.16 samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Leto: 2021
Vir: Pandemija covid-19 v Aziji : tradicionalni humanizmi, moderna odtujenost in retorike sodobnih ideologij; slavnostni zbornik ob 25. obletnici ustanovitve Oddelka za azijske študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. - Str. [17]-44
COBISS.SI-ID: 62017283

Izvor in razvoj koncepta tesnobe na Kitajskem in njegove manifestacije v obdobju pandemije covida-19
Sernelj, Tea
Tip dela: 1.16 samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Leto: 2021
Vir: Pandemija covid-19 v Aziji : tradicionalni humanizmi, moderna odtujenost in retorike sodobnih ideologij; slavnostni zbornik ob 25. obletnici ustanovitve Oddelka za azijske študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. - Str. [113]-135
COBISS.SI-ID: 62734083

Modern Confucianism and the methodology of Chinese aesthetics : body and mind in Xu Fuguanʼs theory
Sernelj, Tea
Tip dela: 1.16 samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Leto: 2021
Vir: Modern and contemporary Taiwanese philosophy : traditional foundations and new developments. - Str. 107-124
COBISS.SI-ID: 45085955

Monografije

Humanizem v transkulturni perspektivi : primer Kitajske
Rošker, Jana S.; Pihler Ciglič, Barbara; Saje, Mitja
Tip dela: 2.01 znanstvena monografija
Leto: 2022
COBISS.SI-ID: 95627011