Oddelek za azijske študije

Pagode

Projekt Pagode se ukvarja s predstavljanjem ter digitalizacijo kitajske kulturne dediščine v Evropi.

Projekt PAGODE, ki ga v okviru instrumenta za povezovanje Evrope CEF sofinancira Evropska unija, se bo ukvarjal s predstavljanjem ter digitalizacijo kitajske kulturne dediščine v Evropi. Osredotočal se bo na razpoložljivost, dostopnost in hranjenje te dediščine v evropski digitalni knjižnici Europeana.

Projekt PAGODE se bo spoprijel z omejitvami sedanjih zbirk kitajskih predmetov na Europeani ter z razvojem in promoviranjem bolj celostnega in mednarodno sistematiziranega pristopa k združevanju, kuraciji in predstavitvi v Evropi ohranjene kitajske kulturne dediščine.

Oddelek za azijske študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je eden od sedmih partnerjev projekta PAGODE. V okviru tega projekta bomo na oddelku vzpostavili  semantično ozadje za kuriranje s Kitajsko povezanega gradiva na Europeani. Z vzpostavitvijo kriterijev in definicije kitajske kulturne dediščine v Evropi bomo nadalje razvili metodologijo za klasifikacijo predmetov ter definirali posebnosti njihovih metapodatkov.

Trajanje projekta: 01.04.2020 – 30.09.2021

(English below)

Opis

PAGODE je namenjen izboljšanju uporabniške izkušnje pri raziskovanju in pregledovanju kitajske kulturne dediščine na Europeani. Osrednji cilji projekta so:

  • postavitev predloge za izpopolnjeno semantično ozadje,
  • zajetje in ureditev najmanj 10.000 novih predmetov,
  • sistematizirana anotacija več kot 2000 digitalnih predmetov, ki so že na Europeani,
  • sodelovanje z ustanovami za kulturno dediščino pri digitalizaciji in obogatitvi sistemov za digitalne predmete kulturne dediščine.

Obsežno in raznoliko gradivo v Europeani bo organizirano v novo tematsko zbirko, ki bo vsebovala visokokakovostne vsebine, privlačne uvodnike, galerije, bloge in virtualno razstavo.

Projekt PAGODE bo skupaj z ustanovami kulturne dediščine, ki imajo v lasti s Kitajsko povezane predmete, pomagal pri njihovi umestitvi, razumevanju in predstavitvi, s tem pa jim pomagal doseči nove uporabnike. Projekt bo spodbujal ustvarjalne načine za ponovno uporabo vsebin kulturne dediščine v medkulturni izmenjavi, kulturnem turizmu, izobraževanju in raziskavah.

PAGODE bo prispeval k boljšemu razumevanju kulturnih vrednot na Kitajskem ter kulturne izmenjave med Kitajsko in Evropo. Ustanove kulturne dediščine bodo omogočile povezovanje in mednarodno izmenjavo svojih zbirk in metapodatkov med različnimi sektorji ter tako povečale ozaveščenost o Europeani ter njeno uporabo med mednarodno publiko. Projekt so-ustvarja okvir za celovit pregled vseh kitajskih zbirk znotraj vseevropskega prostora. Kot tak bo nudil podlago za nadaljnje raziskave, še posebej glede vprašanj kroženja, trgovine in prikazovanja kitajske umetnosti v moderni Evropi, vključno z njenim obrobjem.

Partnerji konzorcija:

Pridruženi partnerji:

Članice projekta Pagode iz Oddelka za azijske študije na FF UL:

Vodja projekta:

izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

Sodelavki:

asist. dr. Maja Veselič

asist. raziskovalka Dunja Zorman

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa za povezovanje Evrope, po sporazumu o financiranju št. INEA/CEF/ICT/A2019/1931839

 

 

 

 

 

The Pagode Project

The PAGODE project, co-financed by the European Union under the CEF Connecting Europe Facility Programme, will be working on the presentation and digitalization practices of the preserved Chinese cultural heritage in Europe, with a focus on its availability and access through Europeana, the European digital library.

The project will be tackling the limitations of the current Europeana Chinese collections by developing and proposing a more comprehensive and internationally applicable approach to aggregation, curation, and presentation of Chinese cultural heritage preserved in Europe.

The Department of Asian Studies at the Faculty of Arts of University of Ljubljana is one of the seven partners of the PAGODE project. Its assignment is the establishment of semantic background for the curation of China related records in Europeana. By identifying and defining what can be considered as Chinese cultural heritage in Europe, the department will develop the methodological approach how to classify objects and define the specifics of related metadata.

Project duration: 1 April 2020 – 30 September 2021

Description

PAGODE will improve the user experience of browsing Chinese cultural heritage at Europeana by way of several inter-connected activities. The central project goals are the following:

  • establishing a refined semantic background template,
  • aggregating a minimum of 10,000 new objects,
  • annotating and enriching more than 2,000 digital objects already featured on Europeana,
  • working with Cultural Heritage Institutions on their digitization and enrichment schemes for digital cultural heritage items.

The vast and diverse material will be organized in Europeana to create a new thematic collection, featuring high-quality content to explore, compelling editorials, galleries, blogs, and a virtual exhibition.

Focusing on the various forms of the presence of Chinese culture in Europe, PAGODE will add further value and knowledge to Cultural Heritage Institutions that own Chinese collections, helping them to reach new end users. It will also encourage creative reuse of the cultural heritage content in the domains of intercultural exchange, cultural tourism, education, and research.

PAGODE will work on furthering the understanding of the cultural values of China and the cultural exchange between China and Europe. It will allow Cultural Heritage Institutions to connect and share their collections and metadata across new sectors and borders and thus increase awareness and usage of Europeana amongst an international audience. The project’s originality lies in the creation of a framework for a comprehensive overview of all Chinese collections within the pan-European area. As such, it will offer the grounds for further scholarships, and even more important for a more nuanced understanding of the questions of circulation, trade and the display of Chinese art in modern Europe, including the periphery.

Partners

Associate partners

Contributors to the Pagoda project from the Department of Asian Studies at the Faculty of Arts, University of Ljubljana:

Project leader:

Assoc. Prof. Dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

Project collaborators:

Assist. Dr. Maja Veselič

Assist. Researcher Dunja Zorman

PAGODE – Europeana China is co-financed by the Connecting Europe Facility Programme of the European Union, under GA n. INEA/CEF/ICT/A2019/1931839

(English below)

Delavnica v okviru projekta PAGODE: Semantika

Oddelek za azijske študije Filozofske fakultete UL je organiziral delavnico “PAGODE: semantika” o semantičnem ozadju za kuracijo kitajske kulturne dediščine v digitalni knjižnici Europeana. Delavnica nam je omogočila, da smo se teme dotaknili z različnih strani ter izmenjali pomembne informacije.

Vseh 12 predstavitev lahko najdete na spletni strani PAGODE.

Namen delavnice

Namen delavnice je predstaviti semantično ozadje za kuriranje gradiva na Europeani, ki je povezan s Kitajsko. V okviru delavnice bomo ponovno preučili definicijo kitajske kulturne dediščine in seznam ključnih besed, ki ju razvijamo v okviru projekta PAGODE

Skozi predstavitve gradiva kitajske dediščine, ki ga hranijo posamezne partnerske in pridružene institucije projekta PAGODE, se bomo poglobili v problematiko umeščanja posameznih predmetov v obstoječe kategorije in semantične okvirje. Tako pozivamo partnerje, pridružene partnerje ter ostale institucije, da predstavijo material, ki ga je težko definirati oz. se ga ne da umestiti v obstoječe semantične okvirje. 

Delavnica prinaša tudi priložnost za zbiranje odzivov, mnenj ter predlogov za nadgradnjo obstoječe specifikacije metapodatkov ter nadaljnji razvoj metodološkega pristopa. 

Prijava

Se želite delavnice udeležiti kot poslušalec? Podaljšali smo rok za prijavo. Svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov dunja.zorman@ff.uni-lj.si najkasneje do 7. julija 2020.

Prijava predstavitve materiala: zaprto.

Delavnici bo potekala virtualno na platformi ZOOM. Informacije za dostop do delavnice vam posredujemo ob vaši registraciji.
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na naslednjem elektronskem naslovu: dunja.zorman@ff.uni-lj.si.

PAGODE Semantic Workshop

The PAGODE Semantic Workshop was organized by the project team at the Department of Asian Studies, University of Ljubljana. Its aim was to set the common ground for the curation of Chinese cultural heritage in the Europeana Digital Library. The workshop offered the opportunity to approach the topic from different angles and thus exchange valuable information.

See all 12 presentations at the PAGODE official website.

Workshop Description

The purpose of the PAGODE Semantic Workshop is to discuss the semantic background and the metadata curation methods of the already existing as well as newly added China-related content in Europeana. We will use this occasion to review the definition of Chinese cultural heritage as well as discuss the list of keywords and use of thesauri that are developed within the Activity 3.1. of the PAGODE Project

Above all, the workshop will give the participants the opportunity to tackle specific problems arising from the practical application of semantic definitions and of the metadata specifications. The project partners and the associated content owners are invited to present the material that is difficult to categorise or otherwise problematic as related to specifications.

Ultimately, the PAGODE Semantic Workshop will provide the means for an improvement of the existing metadata scheme and enable further development of methodological approaches.

How to Register

Would you like to register as a silent participant? We've extended registration’s due date. To participate please email us at dunja.zorman@ff.uni-lj.si by 7 July 2020. 

Registration of Material's Presentation: closed.

The workshop will be held online on Zoom Platform. The access information will be provided to you directly upon your registration.

For any additional information contact us at dunja.zorman@ff.uni-lj.si.