Slovensko zgodovinsko besedoslovje

Slovensko zgodovinsko besedoslovje

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Orel Irena

Vsebina

Teoretična in metodološka izhodišča za zgodovinsko preučevanje besedja. Besedoslovne spremembe v času in prostoru: znotraj- in zunajjezikovni spreminjevalni dejavniki; izrazne in pomenske spremembe. Pomenska razmerja z diahronega vidika. Izmenjava in dinamika besedja. Knjižno in narečno besedje. Pomen lastnoimenskega besednega fonda za rekonstrukcijo slovenskega jezika. Besedotvorne spremembe v zgodovini slovenskega jezika. Besedje glede na izvor: kontinuiteta skupne praslovanske leksike po posameznih razvojnih obdobjih slovenskega jezika. Medjezikovni (stično- in prevodnojezikovni) vplivi na izbor besedja v različnih časovnih in prostorskih okvirih. Prevzete besede in kalki kot del slovenskega besedja v različnih zgodovinskih obdobjih, pokrajinah in pri različnih avtorjih. Obravnava časovno zaznamovanega besedja po tematskih skupinah. Nastajanje in razvoj slovenskega strokovnega izrazja posameznih strok do konca 19. stoletja.
Seminar: Raziskovanje rabe besed in določanje njihove pomenske vrednosti v starejših besedilih in slovarjih, s sinhronega ali diahronega vidika. Prepoznavanje izvora, kontinuitete in medjezikovne sorodnosti oz. različnosti s pomočjo (etimoloških) slovarjev in drugih leksikografskih priročnikov oz. zbirk. Ugotavljanje živosti in zastarevanja besedja v sodobnem knjižnem jeziku in narečjih/ govorih. Razvoj besedja glede na jezikovne zvrsti in besedilne vrste.