Poglavja iz slovenske zgodovinske slovnice

Poglavja iz slovenske zgodovinske slovnice

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Orel Irena

Vsebina

Obravnava (glede na aktualnost, neraziskanost in zanimanje) izbranih jezikovnih pojavov s področja zgodovinskega oblikoslovja in skladnje (npr. v okviru posameznih besednih vrst, kategorij (sklonov, števila, spola, podspola, osebe, časa, naklona, načina idr.), formalnih, funkcijskih in pomenskih sprememb končniških morfemov, besednih, stavčnih zvez, besednega reda, medpovednih razmerij idr.
Opis rabe obravnavanih oblikoslovnih kategorij, morfemov in skladov na posameznih razvojnih stopnjah slovenskega jezika ali diahrono, v zgodovinskih besedilih od 10. do 19. stoletja, v narečjih in (lastnih) govorih, medjezikovno primerjalno ali kontrastivno.