Studijski programi prve stopnje

Oddelek za arheologijo

Dodiplomski študijski program Arheologija

Oddelek za arheologijo na prvi stopnji študija izvaja enopredmetni študijski program Arheologija. Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.

Diplomanti in diplomantke študijskega programa pridobijo mednarodno primerljiva temeljna znanja s področja arheologije. Ta jim omogočajo prepoznavanje arheoloških virov, njihovo osnovno funkcionalno, časovno, prostorsko in kulturno ovrednotenje ter kritično uporabo strokovne in znanstvene arheološke literature.

Z osvojenim znanjem je diplomant oz. diplomantka prvostopenjskega študijskega programa Arheologija usposobljen oz. usposobljena za opravljanje pomožnih in strokovno tehničnih nalog v muzejih in na zavodih za varstvo kulturne dediščine pa tudi v drugih kulturnih ustanovah in javnih službah, medijih ter gospodarskih družbah na področju kulture, dediščine, turizma in prostorskega planiranja. Osnovno poznavanje in obvladovanje metod in tehnik arheološkega terenskega, poterenskega in laboratorijskega dela ter dokumentacijskih postopkov mu oz. ji omogoča, da uspešno sodeluje kot tehnični sodelavec oz. sodelavka pri terenskih in poterenskih arheoloških raziskavah ter v projektih evidentiranja, varovanja, vrednotenja, predstavljanja in promocije (arheološke) kulturne dediščine.

Prvostopenjski študijski program Arheologija študente in študentke pripravlja na nadaljevanje študija arheologije na drugi stopnji. Posebej smiselno se povezuje z drugostopenjskim magistrskim študijskim programom Arheologija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, saj sta zasnovana tako, da skupaj ponujata zaokroženo in celovito izobraževanje strokovnjakov arheologov, kar najbolje usposobljenih za delo v arheoloških institucijah. Gre za študijski program nacionalnega pomena, ki skrbi za kvalitetno izobrazbo vseh temeljnih arheoloških strokovnih profilov in razvoj vseh ključnih disciplinarnih področij. Posebnega pomena je usposabljanje za izvajanje primarnih, terenskih in drugih, raziskav, ki poteka v obliki terenskega in projektnega pouka v sklopu različnih učnih enot in je integrirano v dejanske raziskave arheoloških najdišč, podatkov in gradiva.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte v predstavitvenem zborniku.

Pojasnilo: P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (terensko delo in praktično usposabljanje); KT – kreditne točke po evropskem sistemu kreditnih točk (ECTS; 1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta oz. študentke).

1. letnik P S V D KT
1. semester 300   60   30
Arheologija paleolitika in mezolitika 1 60       5
Rimska arheologija 1 60       5
Arheologija zgodnjega srednjega veka 1 60       5
Arheologija mlajših obdobij 1 60       5
Antična zgodovina 60       5
Latinščina 1     60   5
2. semester 195-225 60 90 80 30
Arheologija neolitika in eneolitika v Evropi in Aziji 60       5
Arheologija kovinskih obdobij 1 (Bronasta doba) 45 15     5+6+
Klasična arheologija 1 60       5
Arheološka metodologija 1   45 30 80 6
Latinščina 2     60   5
Zunanji izbirni predmet 30-60*       3+4++
           
Skupaj 495-525 60 150 80 60

* Ker gre za izbiro študenta oz. študentke, ni mogoče predvideti dejanske oblike in števila ur izvajanja.

+ Dodatno KT študent/ka pridobi, če izdela pisno seminarsko nalogo.

++ Število KT, ki jih mora študent/ka pridobiti z zunanjim izbirnim predmetom, je odvisno od tega, ali je pri Arheologiji kovinskih obdobij 1 izdelal pisno seminarsko nalogo ali ne.

Univerzitetni dodiplomski študijski program Arheologija zaključite s pisnim diplomskim delom, ki ga izdelate pod mentorstvom izbranega visokošolskega učitelja ali učiteljice in ga obvezno tudi javno predstavite.

Mentorja in temo diplomskega dela morate izbrati najkasneje v 5. semestru študija. Za prijavo teme izpolnite poseben obrazec, ki ga podpišeta tudi mentor in morebitni somentor diplomskega dela in ga oddate v oddelčno tajništvo.

Interni rok za prijavo diplomske teme je 30. november oz. prvi naslednji delovni dan v študijskem letu, ko ste vpisani v 3. letnik študija.

Veljavnost teme diplomskega dela je 2 leti od prijave.

Podrobnejša navodila glede postopkov in zahtev v zvezi z izdelavo diplomskega dela in zaključkom študija najdete v fakultetnem Pravilniku o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje. Pri izdelavi diplomskega dela obvezno upoštevajte oddelčna Navodila za citiranje.

POMEMBNO:

Če ima diplomsko delo podnaslov, naj glavnemu naslovu sledi dvopičje, podnaslov naj se začne z veliko začetnico.

Dne 18. 11. 2019 je bil organiziran sestanek glede postopka prijave teme, zaključka študija, tehničnih navodil za izdelavo zaključnega dela in stopnje izobrazbe, ki se zahteva za posamezna delovna mesta (priloga).

 

  • Mentor v tajništvo po e-pošti sporoči, da je diplomsko delo vsebinsko in tehnično ustrezno ter primerno za zagovor.
  • V tajništvo sporočite, da se želite prijaviti na zagovor. Tajništvo preveri izpolnjevanje pogojev za pristop k zagovoru diplomskega dela.
  • Sledi oddaja diplomskega dela v VIS in preverjanje podobnosti vsebine diplomskega dela
  • Ko mentor v VISu odobri ustreznost diplomske naloge, morate v tajništvo prinesti obrazce številka 2, 3 in 4 (izjava mentorja o ustreznosti diplomskega dela, prijava zagovora diplomskega dela, izjava ob oddaji zaključnega dela)
  • Ko so vsi dokumenti v tajništvu, se začne postopek organizacije zagovora (določitev termina zagovora, sestava komisije za zagovor).

Pomembno:

  • Zadnji rok za prijavo zagovora diplomskega dela v tekočem študijskem letu je 7. 9. oz. naslednji delovni dan. Za prijavo zagovora morajo biti izpolnjeni vsi pogoji: opravljene vse izpitne obveznosti, s strani mentorja pregledano in potrjeno diplomsko delo, opravljen pregled podobnost vsebine, oddana naloga v oddelčni knjižnici, oddana dokumentacija v oddelčnem tajništvu.
  • Prijave zagovorov zaključnih del potekajo skozi celo leto (razen v mesecu avgustu), in sicer od 1. do 7. v mesecu.
  • Rok za oddajo diplomskega dela v prvo branje je do 15. 6. v tekočem letu, v kolikor želi študent diplomirati do izteka tekočega študijskega leta. Rok za oddajo končne verzije diplomskega dela je 7 dni pred zagovorom

Če ste prekinili stari univerzitetni (štiriletni) dodiplomski študij, ga lahko nadaljujete in zaključite po univerzitetnem dodiplomskem študijskem programu Arheologija prve stopnje.

Na podlagi prošnje vam bomo ovrednotili in priznali na starem študiju opravljene izpite in študijske obveznosti ter določili, v kateri letnik sedanjega dodiplomskega študija se lahko vpišete in katere obveznosti morate morda pred tem še opraviti.

Prošnjo za nadaljevanje študija oddajte v Referatu za dodiplomski študij.

Seznam za prevedbo obveznosti opravljenih na starem univerzitetnem študiju (1. stopenjski študijski program Arheologija, 2. stopenjski magistrski študijski program Arheologija).

Sodelavke in sodelavci oddelka