Uvodne besede k posebni številki revije Azijske in afriške študije (let. XIII, št. 2, okt. 2009)

 V zadnjih letih se vedno večkrat srečujemo z besedili, ki se nanašajo na vzhodnoazijske države in njihove kulture. Veseli nas, da lahko tudi v našem tisku in vsakodnevnih novicah vse več slišimo in prebiramo o dogajanjih v teh (danes nič več tako) daljnih deželah, spoznavamo te tuje kulture in na koncu tudi osvajamo nekatere elemente njihovih navad in običajev.

Žal pa moramo priznati, da se v medijih v zvezi z zapisovanjem in pregibanjem besed iz jezikov Vzhodne Azije pojavlja mnogo netočnosti in neenotnosti. Žal sedanji slovenski pravopis ni dovolj dodelan, da bi lahko nudil ustrezne natančne napotke, s katerimi bi lahko odpravili napake in uskladili način pisanja in govorjenja v slovenskem prostoru.

Na Lingvističnem krožku Filozofske fakultete je bila decembra 2008 v zvezi s to problematiko intenzivna razprava, ki so se je udeležili poleg jezikoslovcev te fakultete tudi predstavniki medijskih hiš, prevajalci, lektorji in strokovnjaki z drugih področij, ki so kakorkoli povezani z vzhodnoazijskim kulturnim prostorom. Ugotovili smo, da je treba predlagati dopolnitve, ki bodo odpravile mnoga pravopisna vprašanja in nejasnosti.

Pričujoče predloge smo tokrat omejili na besede iz japonskega in kitajskega jezika, saj se te v medijih najbolj pogosto pojavljajo. Problematiki zapisovanja besed iz drugih azijskih jezikov se bomo posvetili v eni od prihodnjih številk revije. Pri tem nas je vodila želja, da bi popravili nedorečenosti ter odpravili dileme in nejasnosti, kar bi nam omogočilo poenoteno zapisovanje takih besed v bodoče. 

Naj tukaj posebej omenimo, da je dr. Helena Dobrovoljc z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU prijazno prebrala delovne verzije naših predlogov in prispevala koristne strokovne komentarje. Za njeno strokovno pomoč se ji najlepše zahvaljujemo.

Za izdajo pričujoče številke revije smo se člani Oddelka za azijske in afriške študije Filozofske fakultete UL večkrat sestali in intenzivno razpravljali o podrobnostih posameznih problemov ter poenotili stališče oz. način gledanja na to pravopisno problematiko. Lahko rečemo, da je ta številka produkt našega skupnega dela.

Pravila, ki jih predlagamo v tej številki revije, so predstavljena z aktualnimi primeri tudi na internetni strani Oddelka za azijske in afriške študije.

http://aas.ff.uni-lj.si/

 

Uredništvo