Back to top

    Facebook skupina za izmenjavo študijskih izkušenj iz tujine

 

Priznavanje študijskih obveznosti.  

Kdor se vrne s študijskega bivanja v tujini in bi rad, da mu FF prizna opravljene obveznosti, izpolni ta obrazec in ga s prilogami odda v tajništvo oddelka.

Na katedri za japonologijo je možno priznanje tako obveznih kot izbirnih predmetov, po dogovoru s katedro za japonologijo.

 

Obvestilo o možnosti podaljšanja statusa iz upravičenih razlogov

 

Konec decembra 2018 je na predlog Oddelka za azijske študije senat Filozofske fakultete sprejel in dopolnil naslednji sklep v Merilih za reševanje študentskih prošenj (http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Pravilniki_merila/Merila_za_resevanje_studentskih_prosenj): 

 

Pravico do podaljšanja statusa imajo tudi študentke dvopredmetnih in enopredmetnih študijskih programov, ki so bile na študijski izmenjavi, če se jim po izmenjavi prizna minimalno vsaj 10 KT (dvopredmetni študijski programi) oz. 20 KT (enopredmetni študijski programi). To je mogoče le v primerih, kadar gre za:

• jezikovno izpopolnjevanje (za študentke jezikovno-kulturoloških programov, na katere se vpišejo brez predhodnega formalno pridobljenega jezikovnega znanja); ali

• študijske izmenjave, pri katerih zaradi neusklajenosti študijskih programov in sistema študija (sistem ECTS, študijski programi izven sistema EU itd.) ni mogoče priznati vseh opravljenih obveznosti.

V obeh primerih morajo študentke (i) pred odhodom v soglasju z oddelkom izdelati študijski načrt, iz katerega je razvidno, katere obveznosti mora študentka opraviti v tujini, in (ii) v tujini opraviti vse dogovorjene obveznosti, kar dokazuje s potrdilom tuje univerze o opravljenih obveznostih in s predhodno potrjenim študijskim načrtom.

 

V skladu s tem imajo vse študentke in študenti našega oddelka, ki pridobijo državne štipendije za dodatno jezikovno izpopolnjevanje, možnost za podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov. Pogoj za podaljšanje je:

 

a) priznanih vsaj 10 KT (dvopredmetni programi) oz. 20 KT (enopredmetni programi) po povratku.

b) pred odhodom je potrebno dobiti soglasje oddelka in izdelati študijski načrt, iz katerega je razvidno, katere obveznosti mora opraviti in kaj se bo po povratku priznalo.

c) v tujini opraviti vse zahtevane obveznosti in prinesti dokazila o opravljenih obveznostih + predhodno potrjen študijski načrt.

 

V primeru, da študent oziroma študentka tega ne uredi pred odhodom na študijsko izpopolnjevanje v tujino, podaljšanje statusa ne bo možno.