Back to top

Datumi zagovorov za SINOLOGIJO v akademskem letu 2019/20 so:

ponedeljek, 25. november 2019;
ponedeljek, 20. januar 2020;
ponedeljek, 22. junij 2020;
ponedeljek, 17. avgust 2020;
ponedeljek, 07. september 2020.

 

Okvirni datumi zagovorov za KOREANISTIKO v akademskem letu 2019/20 so:

27.11.2019
10.2.2020 
10.6.2020
27.8.2020
10.9.2020

 

Dokončanje študija 1. stopnje programa Kulture Vzhodne Azije, smeri koreanistika in sinologija

Dokončanje študija 1. stopnje programa Kulture Vzhodne Azije - koreanistika in sinologija – dvopredmetni poteka v skladu s Pravilnikom o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje. Na tej strani so izpostavljene nekatere pomembnejše informacije tega pravilnika. Poleg splošnih določil se upoštevajo še določila Oddelka za azijske študije, ki so prav tako navedena v nadaljevanju.

 

1. Splošne določbe

Zagovor diplomskega dela je po načinu razpisovanja rokov, prijavljanja, odjavljanja ter drugih vidikov izvedbe izenačen z ostalimi izpiti. Za pristop k zagovoru diplomskega dela ni treba imeti opravljenih vseh ostalih študijskih obveznosti. Študent/ka študij zaključi in pridobi ustrezni strokovni naslov, ko opravi vse študijske obveznosti iz akreditiranega študijskega programa v obsegu 180 ETCS ter ima poravnane vse finančne in druge obveznosti do Filozofske fakultete.

Diplomsko delo je izdelek, s katerim študent/ka dokaže celovito poznavanje obravnavanega področja. Biti mora rezultat samostojnega dela kandidat/ke.

Diplomsko delo je javni dokument, katerega izvod je shranjen in dostopen v oddelčni knjižnici in Repozitoriju UL.

 

2. Izbira in prijava teme diplomskega dela

Študent/ka prijavi izbrano temo diplomskega dela v skladu z vpisanim študijskim programom in v soglasju z mentorjem/ico najkasneje do pričetka šestega semestra študija, na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na naslednji povezavi, če namerava študij zaključiti do konca tekočega akademskega leta. Izpolnjeni obrazec odda v tajništvu oddelka, ki podatek o izbrani temi vnese v študentski informacijski sistem.

Primer:
Prijava je oddana do začetka letnega semestra. → Študij je mogoče dokončati do konca tekočega akademskega leta.
Prijava je oddana po začetku letnega semestra. → Študij je mogoče dokončati v naslednjem akademskem letu.

Študent/ka, ki želi prijaviti skupno diplomsko delo na dvopredmetnem študijskem programu, mora pridobiti pisno soglasje mentorjev/ic z obeh vpisanih študijskih programov.

Če želi študent/ka spremeniti temo svojega diplomskega dela, mora oddati novo prijavo v študentski informacijski sistem. Temo lahko spremeni le ob soglasju mentorjev/ic in predstojnikov/ic oddelka.

 

3. Izbira mentorja/ice

Študent/ka izbere mentorja/ico (in somentorja/ico) iz vrst habilitiranih visokošolskih učiteljev/ic, ki so vključeni v izvajanje vpisanega študijskega programa. Somentorja/ico diplomskega dela lahko v soglasju z mentorjem/ico in predstojnikom/co oddelka izbira tudi izven oddelka ali fakultete, ne glede na to, ali je somentor/ica vključen v izvajanje študijskega programa. Mentor/ica (in somentor/ica) je lahko oseba z nazivom docent, izredni profesor ali redni profesor.

Študent/ka sme zamenjati mentorja/ico ali somentorja/ico v soglasju s predstojnikom/co oddelka in prejšnjim mentorjem/ico.

 

4. Izdelava diplomskega dela

Diplomsko delo mora biti vsebinsko, oblikovno in jezikovno ustrezno.

Diplomsko delo obsega 1,5 (dvopredmetni program) oziroma 2 avtorski poli (enopredmetni program) (1 AP je 30.000 znakov s presledki).

Diplomsko delo mora biti izdelano v skladu s tehničnimi navodili katedre za sinologijo in koreanistiko. Obvezna je uporaba predloge, ki jo dobite na Diplomskem seminarju.

 

5. Pregled diplomskega dela in preverjanje podobnosti vsebine diplomskega dela

1. korak: Študent/ka predloži zaključeno diplomsko delo v pregled mentor/ju (in somentorju/ici) oziroma obema mentorjema/icama. Povratne informacije o svojem delu mora dobiti v roku enega meseca. V navedeni rok ne šteje čas od 15. julija do 20. avgusta. Ko mentor/ica presodi, da je diplomsko delo vsebinsko in jezikovno ustrezno in primerno za zagovor, o tem pisno obvesti študenta/ko in tajništvo oddelka. Študent/ka od mentorja/ice pridobi "Izjavo o tehnični primernosti zaključnega dela in soglasje za oddajo dela" in ga odda v tajništvo oddelka. [povezava]  

2. korak: Po prejemu povratne informacije, da je diplomsko delo vsebinsko in jezikovno ustrezno, študent/ka pred prijavo na zagovor, kot je opredeljeno v VI. poglavju tega pravilnika, v študentski informacijski sistem odda elektronsko obliko pisnega diplomskega dela. Natančna navodila so na voljo na spletni strani fakultete. [povezava] Študent/ka mora pred oddajo dela v VIS v oddelčno tajništvo sporočiti, da namerava delo oddati, da tajništvo pripravi zapisnik o diplomi in tehnično omogoči oddajo dela.

Vsako diplomsko delo se glede podobnosti vsebine z drugimi deli pred zagovorom preveri s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine. Preverjanje podobnosti vsebine se izvede avtomatično po oddaji elektronske oblike pisne diplomske naloge v študentski informacijski sistem in se izdela analiza. O rezultatu preverjanja podobnosti vsebine študent/ka prejme obvestilo v študentskem informacijskem sistemu.

Mentor/ica v desetih delovnih dneh preveri dele vsebine pisnega diplomskega dela, ki jih je programska oprema označila kot enake oziroma podobne. Pri tem uporabi analizo programske opreme in/ali interaktivni prikaz podobnosti v programski opremi ter pisno zaključno delo študija, ki je predmet preverjanja. V vizualnem in vsebinskem pregledu presodi, ali je študent/ka podobne dele besedila ustrezno označil/a kot citirane in navedla vire ali pa gre za plagiat.

Mentor/ica lahko delo odobri, če so podobne vsebine pravilno citirane in je diplomsko delo v zahtevanem deležu rezultat študentkinega samostojnega dela, ali zahteva, da študent/ka delo ustrezno popravi. V primeru, ko so izpolnjeni pogoji za uvedbo disciplinskega postopka, zadevo posreduje disciplinskemu organu oz. pristojni osebi za uvedbo postopka. Postopek o disciplinski odgovornosti se vodi skladno s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti študentov UL.

Če je mentor/ica zahteval/a, da študent/ka pisno diplomsko delo študija popravi, študent/ka popravljeno delo ponovno odda v študijskem informacijskem sistemu. S programsko opremo se ponovno preveri podobnost vsebine z deli v korpusu programske opreme in izdela analizo, ki se shrani v tajništvu.

Mentor/ica v naslednjih desetih delovnih dneh delo odobri, če so podobne vsebine pravilno citirane in je pisno diplomsko delo študija v zahtevanem deležu rezultat študentkinega samostojnega dela. Če diplomsko delo ni ustrezno popravljeno, mentor/ica pisno diplomsko delo negativno oceni. V primeru, ko so izpolnjeni pogoji za uvedbo disciplinskega postopka, mentor/ica zadevo posreduje disciplinskemu organu oz. pristojni osebi za uvedbo postopka.

Zaradi celotnega postopka se mora drugi korak pričeti najkasneje 30 dni pred predvidenim datumom zagovora diplomskega dela. 

 

6. Oddaja diplomskega dela in prijava na zagovor

3. korak: Študent/ka se prijavi na zagovor diplomskega dela preko študentskega informacijskega sistema, ko sta uspešno zaključena 1. in 2. korak zgoraj, tj. ko pridobi soglasje mentorja/ice, da je diplomsko delo vsebinsko in jezikovno primerno in pripravljeno za zagovor ter da so podobne vsebine ustrezno citirane.

Študent/ka ob prijavi na zagovor v tajništvo oddelka odda:
- podpisano soglasje mentorja/ice, da je diplomsko delo vsebinsko in jezikovno primerno in pripravljeno za zagovor ter da so podobne vsebine ustrezno citirane (obrazec št. 1),
- V nasprotju s fakultetnim pravilnikom, ki določa, da mora študent/ka oddati ustrezno število spiralno vezanih izvodov diplomskega dela in izvod v trdi vezavi (knjižnični izvod), oddelčni pravilnik določa, da iz ekoloških vzgibov na tej stopnji zadostuje elektronska oblika pisnega diplomskega dela iz koraka 2 zgoraj.

- podpisano izjavo ob oddaji diplomskega dela (obrazec št. 2).

Tajništvo oddelka elektronske izvode diplomskega dela posreduje komisiji za oceno in zagovor diplomskega dela.

Datumi oddaje diplomskega dela se določijo glede na začetek študijskega leta in so objavljeni na oddelčni spletni strani.

Roke za zagovor diplomskih del razpiše oddelek na enak način kot roke za ostale izpite. Korak 3 se mora torej zaključiti najkasneje tri dni pred razpisanim datumom zagovora.

Datumi zagovor za akademsko leto 2018/19 so:
22. november 2018;

20. februar 2019;

27. marec 2019;

22. maj 2019;
19. junij 2019;
26. avgust 2019;

12. september 2019.

Če študent/ka diplomskega dela ne odda v dveh letih od prijave teme, tema dela zapade in jo je potrebno ponovno prijaviti.

 

7. Zagovor diplomskega dela

Zagovor diplomskega dela je javen in poteka pred komisijo za zagovor diplomskega dela, ki jo določi predstojnik/ca oddelka.

Komisija za zagovor diplomskega dela je sestavljena iz najmanj dveh članov/ic. Mentor/ica in somentor/ica je/sta člana komisije za zagovor po svoji funkciji, vendar ji ne more/ta predsedovati.

Zagovor diplomskega dela pred komisijo traja največ 45 minut.

Na zagovoru kandidat/ka ustno predstavi svoje diplomsko delo v kitajščini ali v korejščini (10-15 minut). Predstavitev naj jasno opredeli temo, namen in strukturo naloge ter glavne povzetke in zaključke. Branje vnaprej pripravljenega govora ni dovoljeno. Kriteriji ocenjevanja zagovora so a) predstavitev, b) prosti govor v japonščini in c) vsebina odgovorov. Po predstavitvi dela komisija zastavi svoja vprašanja. Mentor/ica zastavi vprašanja v zvezi z diplomsko nalogo v japonščini, študent/ka odgovarja v japonščini. Drugi član komisije zastavi vprašanje v slovenščini, študent/ka odgovarja v slovenščini.

Po končanem zagovoru komisija za zagovor podpiše zapisnik o zagovoru diplomskega dela, iz katerega sta razvidni oceni diplomskega dela (oceno dodeli mentor/ica) in njegovega zagovora (oceno dodeli drugi član komisije). 

V primeru uspešno izvedenega zagovora (po prvi ali drugi oddaji pisnega zaključnega dela študija) lahko komisija na zagovoru zahteva popravke zaključnega dela. Tajništvo zahtevo po popravkih zabeleži v VIS-u in vpiše rok za popravke po zagovoru, kot ga je določila komisija. V tem primeru je študent/ka ponovno obveščen/a z obvestilom v VIS-u, da mora narediti popravke in pisno zaključno delo ponovno oddati. Študent/ka mora ponoviti celoten postopek oddaje preko VIS-a na enak način kot prvič in drugič. Ko mentor/ica ugotovi, da so popravki ustrezni, študent/ka v tajništvo oddelka odda tudi trdo vezani izvod diplomskega dela in  »Izjavo«. Tajništvo vpiše datum prejema in zaključi zapis o diplomi.

Referat za dodiplomski študij izda začasno potrdilo o zaključku študija, ko so opravljene vse študijske obveznosti iz študijskega programa v obsegu 180 ETCS. Potrdilo o zaključenem študiju je uradni dokument, ki velja do podelitve diplomske listine.

 

8. Končne določbe

Pravilnik je stopil v veljavo 1. 10. 2018.