Back to top

Raziskovalni program

 

Azijski jeziki in kulture, šifra P6-0243 (A), trajanje programa od 1.1.2019 do 31.12.2024

 

Vodja programa: Prof. dr. Jana Rošker, Univerza v Ljubljani

 

Raziskovalci

Culiberg Luka

Delakorda Kawashima Tinka

Ditrich Tamara

Hmeljak Sangawa Kristina

Lovrenčič Martina

Moritoki Škof Nagisa

Motoh Helena

Ogrizek Marko

Petrovčič Mateja

Sernelj Tea

Šopič Dean

Vampelj Suhadolnik Nataša

Veselič Maja

Visočnik Nataša

Zima Matej

 

Opis dela:

Temeljna vsebinska zasnova načrtovanega projekta je usmerjena v raziskave zgodovinskega razvoja, politično-ekonomskih razmer, kulturne specifike in jezikovnih posebnosti azijskih družb. Predlagani program je interdisciplinarno zasnovan in vključuje raziskave iz vrste disciplin, ki sodijo v širše področje humanistike in družboslovja. Zastavljen je kot poskus sinteze rezultatov vrste parcialnih študij, ki obravnavajo različne vidike azijskih regij  skozi prizmo razmerja med idejnimi in materialnimi pogoji, kateri opredeljujejo njihove družbene stvarnosti. Specifična posebnost predlagane programske skupine je v tem, da vključuje vrsto strokovnjakov za posamične azijske regije. To pomeni, da bodo študije vključevale tudi analizo in evalvacijo materiala v matičnih jezikih obravnavanih regij in ne bodo odvisne samo od informacij, podatkov in teoretskih paradigem, ki so dostopne v zahodni literaturi. To  izhodišče  je temeljnega  pomena, saj nam  uporaba  primarnih  virov v matičnih jezikih omogoča objektivnejši vpogled  v realnost obravnavanih družb. Člani in članice raziskovalnega projekta razpolagajo z aktivnim poznavanjem kitajskega, japonskega in korejskega jezika in pisave, ter s poznavanjem hindija in sanskrta. Vendar sinologija, japonologija, koreanistika ter indologija v sklopu predlaganega programa  v prvi vrsti niso filološke, temveč kulturološke vede.

Izhajajoč iz vidikov različnih disciplin bodo raziskave osredotočene tudi na analize temeljnih problemov, ki določajo modele dojemanja in posredovanja družbene in individualne stvarnosti kot osnove formiranja različnih kulturnih identitet, katerih razumevanje bo predstavljalo dragocen doprinos h kakovosti odnosov med Slovenijo in azijskimi državami. V tem okviru je pričakovana znanstvena utemeljitev neustreznosti raziskav, ki obravnavajo različne politično ekonomske, kulturne, jezikovne in idejne dejavnike znotraj azijskih regij skozi optiko izoliranih in individualiziranih aksioloških ter epistemoloških kriterijev primerljivih zahodnih modelov.

 

(ANG) The basic design of the proposed program is directed towards investigations of historical developments, political and economic circumstances, cultural and linguistic characteristics of Asian societies. This interdisciplinary program includes studies drawing on various disciplines, as part of a broader field of humanities and social studies. It attempts to synthesize a series of partial studies, dealing with various aspects of Asian regions in terms of the relation between ideal and material paradigms defining their social realities. Studies will include analyses and evaluations of material in native languages, as well as build on information, data and theoretical paradigms available in Western literature. This approach is of fundamental importance, since use of primary sources in native languages enables us to gain a more objective insight into the reality of societies in question. Members of the program group have active knowledge of Chinese, Japanese and Korean, Hindi and Sanskrit.

However, within the program Chinese, Japanese, Korean and Indian studies are mainly cultural studies, rather than philological ones.

Research will focus on core problems, defining prevailing models of perceiving and transmitting social and individual realities as bases in forming various cultural identities. A better understanding of these identities will represent a valuable contribution to the improvement of relations between Slovenia and the Asian countries. We expect a scientific proof that isolated studies dealing with different political, economic, cultural, linguistic and theoretical elements within Asian regions are inadequate, if based on individualized axiological and epistemological criteria deriving from comparable Western models.

 

 

Azijski jeziki in kulture (1.1.2014-31.12.2018)

 

Vodja programa: Prof. dr. Jana Rošker, Univerza v Ljubljani

 

Raziskovalci

Culiberg Luka

Delakorda Kawashima Tinka

Ditrich Tamara

Hmeljak Sangawa Kristina

Lovrenčič Martina

Moritoki Škof Nagisa

Motoh Helena

Ogrizek Marko

Petrovčič Mateja

Sernelj Tea

Šopič Dean

Vampelj Suhadolnik Nataša

Veselič Maja

Visočnik Nataša

Zima Matej

 

Azijski jeziki in kulture (1.1.2009-31.12.2013)

Vodja programa

Prof. dr. Jana Rošker

 

Azijski jeziki in kulture (1.1.2004-31.12.2008)

Vodja programa

Prof. dr. Jana Rošker