"Arko Korean Artist in Residence Abroad Program" (bivanje korejskih umetnikov v tujini)

  • Project Leader / projektni vodja: doc. dr. KANG Byoung Yoong
  • Supported by / podpira: Art Council Korea
  • Goal / cilj: Visiting lectures of Korean Artists (writers) and cultural exchange / gostujoča predavanja korejskih umetnikov (pisateljev) in kulturna izmenjava
  • Duration / trajanje: od 2013 vsako leto
  • Content / vsebina:  Yearly three month visits of a writer to Slovenia with a purpose to lecutre on selected topics / vsako leto vsaj en pisatelj iz Koreje pride v Slovenijo za 3 mesece in predava o izbranih temah.