Magistrski red - japonologija

Dokončanje študija 2. stopnje programa Japonologija (od leta 2015/16 dalje):

Za dokončanje študija je potrebno opraviti vse obveznosti, ki jih določa študijski program.

Način magistriranja:

- samostojna izdelava magistrskega dela pod mentorstvom izbranega predavatelja (magistrsko delo mora biti izdelano v skladu s tehničnimi priporočili za izdelavo magistrskega dela FF).

- predstavitev napredovanja magistrskega dela na magistrskem seminarju v 2. letniku študija, kjer se pridobi tudi ocena iz tega predmeta: 3+3 KT

- zagovor pozitivno ocenjenega magistrskega dela v japonščini ter odgovori na vprašanja v japonščini in/ali slovenščini pred tričlansko komisijo.

Termini magistriranja:

Roki zagovora magistrskega dela in magistrskega izpita: november, februar, junij, julij, september. Magistrsko delo je potrebno oddati mentorju vsaj 4 tedne pred zagovorom, v kolikor se z mentorjem ne dogovorita drugače.

Prijava na zagovor magistrskega dela: 14 dni pred izpitnim rokom v tajništvu oddelka.

Formalni postopek:

Študent temo magistrskega dela prijavi v skladu z vpisanim študijskim programom in v soglasju z mentorjem. Študent, ki želi prijaviti skupno magistrsko delo na dvodisciplinarnem študijskem programu, mora pridobiti pisno soglasje mentorjev z obeh vpisanih študijskih programov. Obrazec dobite na spodnji povezavi. Študent se na zagovor magistrskega dela prijavi preko študentskega informacijskega sistema.

Študent v tajništvu oddelka predloži ustrezno število spiralno vezanih izvodov magistrskega dela (glede na število članov komisije za zagovor) najmanj en teden pred zagovorom. Po zagovoru se vnesejo popravki in študent zadnjo verzijo magistrskega dela pošlje v tajništvo in knjižnico po elektronski pošti ter odda 1 izvod trdo vezane magistrske naloge v knjižnico.

Tajništvo oddelka tiskane izvode magistrskega dela posreduje članom komisije za oceno in zagovor magistrskega dela.

Po končanem zagovoru mentor oziroma člani komisije za zagovor podpišejo zapisnik o zagovoru magistrskega dela, iz katerega je razvidna skupna ocena magistrskega dela in njegovega zagovora. Zapisnik se posreduje v tajništvo oddelka, kjer se ocena vnese v študentski informacijski sistem, zapisnik pa posreduje referatu za podiplomski študij.

Pravilnik o zaključku študija na drugi stopnji

PriponkaVelikost
prijava_teme_magistrskega_dela_-_obrazec.doc63.5 KB