Back to top

Mednarodni simpozij - Novi pristopi in viri za raziskovanje in učenje jezikov Vzhodne Azije

 

Vabljeni na simpozij, ki ga prireja Oddelek za azijske študije v ponedeljek, 26. in torek, 27. marca 2018 v prostorih Filozofske fakultete UL.

PROGRAM

 

Ponedeljek, 26. marec 2018

(predavalnica 01)

11.20 - 11.30 Pozdravni nagovor, Andrej BEKEŠ (zaslužni prof., Univerza v Ljubljani)

11.30 - 13.00 Vabljeno predavanje 1, Alexander B. ALEXIEV (Univerza Sv. Kliment Ohridski v Sofiji, Bolgarija), Svet kitajske frazeologije

------ odmor

(predavalnica 013)

16.20 - 16.30 Predstavitev (Andrej BEKEŠ)

16.30 - 18.00 Vabljeno predavanje 2, Prashant PARDESHI (Državni inštitut za japonski jezik in jezikoslovje, Japonska), Priročnik japonskih osnovnih glagolov: kaj je in kako deluje?

------ odmor za kavo

(predavalnica 013)

18.10-19.40 Sekcija A (moderator: Luka CULIBERG)

18.10-18.30 Mateja PETROVČIČ (Univerza v Ljubljani), Kaj nam korpusi povedo o mladih besedah in kaj mlade besede o korpusih

18.30-18.50 Nina GOLOB (Univerza v Ljubljani), Krajšane oblike v govoru: njihova funkcija, pomen in vloga pri poučevanju tujega jezika

18.50-19.10 MORITOKI Nagisa (Univerza v Ljubljani), Težave v bralnem procesu: primerjava med študenti japonščine kot tujega jezika na začetni in višji stopnji

19.10-19.30 Andrej BEKEŠ (Univerza v Ljubljani), Zamišljanje konteksta situacije in empirične jezikovne raziskave

19.30-19.55 Splošna diskusija (Moderator: Andrej BEKEŠ)

19.55-20.00 Zaključek prvega dne

________________________________________

 

Torek, 27. marca 2018 (predavalnica 01)

9.40 - 9.50 Predstavitev (Mateja PETROVČIČ)

9.50 - 11:10 Vabljeno predavanje 3, Alexander B. ALEXIEV (Univerza Sv. Kliment Ohridski v Sofiji, Bolgarija), Odvisnostna slovnica za kitajščino: kako ravnati s polisemijo in multifunkcijskostjo

------ odmor za kavo

11:50 - 14:40 Sekcija B (moderator: Andrej Bekeš)

11:50 - 12:10 Kristina HMELJAK SANGAWA (Univerza v Ljubljani), Kriteriji za izbor pedagoško učinkovitih primerov rabe besed za študente japonščine kot tujega jezika

12:10 - 12:30 MATSUNO Naoyuki (Juraj Dobrila University of Pula), Izoblikovanje standarda za japonski jezik v turizmu

12:30 - 12:50 Irena SRDANOVIĆ (Juraj Dobrila University of Pula) & UEYAMA Motoko (University of Bologna), Kako se učenje japonščine digitalizira?

------ odmor za kavo

13:00 - 14:20 Vabljeno predavanje 4, Prashant PARDESHI (Državni inštitut za japonski jezik in jezikoslovje, Japonska), Pot za nadgradnjo jezikovnih veščin učiteljev japonščine in študentov na višji stopnji: množični odprti spletni tečaj (Massive Open Online Course) o japonskem jezikoslovju

14.20 - 14:40 Splošna diskusija (Moderator: Andrej BEKEŠ)

14:40 - 14:45 Zaključek simpozija

_______________________________________________

 

New approaches and resources for researching and teaching of East Asian languages -- International Symposium

Department of Asian Studies, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 26 - 27 March 2018

 

PROGRAMME

 

Monday, 26 March 2018

(room 01)

11.20 - 11.30 Welcome address, Andrej BEKEŠ (Prof. Emeritus, University of Ljubljana)

11.30 - 13.00 Keynote speech 1, Alexander B. ALEXIEV (Sophia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria), The World of Chinese Phraseology

------ break

(room 013)

16.20 - 16.30 Introduction (Andrej BEKEŠ)

16.30 - 18.00 Keynote speech 2, Prashant PARDESHI (National Institute for Japanese Language and Linguistics, Japan), Japanese Basic Verbs Handbook: what is it and what does it do?

------ coffee break

(room 013)

18.10-19.40 Section A (Chair: Luka CULIBERG)

18.10-18.30 Mateja PETROVČIČ (University of Ljubljana), What corpora reveal about young words, and what young words about corpora

18.30-18.50 Nina GOLOB (University of Ljubljana) Contracted forms in speech: their function, meaning, and role in L2

18.50-19.10 MORITOKI Nagisa (University of Ljubljana), Difficulties in the reading process: comparison between beginners and advanced learners of L2 Japanese

19.10-19.30 Andrej BEKEŠ (University of Ljubljana), Imagining the context of situation and the empirical language research

19.30-19.55 General discussion (Moderator: Andrej BEKEŠ)

19.55-20.00 Closing of the first day

_____________________________________________________

 

Tuesday, 27 March 2018 (room 01)

9.40 - 9.50 Introduction (Mateja PETROVČIČ)

9.50 - 11:10 Keynote speech 3, Alexander B. ALEXIEV (Sophia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria), A dependency grammar for the Chinese language: managing polysemy and multifunctionality

------ coffee break

11:50 - 14:40 Section B (chair: Andrej Bekeš)

11:50 - 12:10 Kristina HMELJAK SANGAWA (University of Ljubljana), Criteria for selecting pedagogically valid word usage examples for learners of L2 Japanese

12:10 - 12:30 MATSUNO Naoyuki (Juraj Dobrila University of Pula) Setting a Japanese language standard for Japanese language in tourism

12:30 - 12:50 Irena SRDANOVIĆ (Juraj Dobrila University of Pula) & UEYAMA Motoko (University of Bologna), How does Japanese language education become digital?

------ coffee break

13:00 - 14:20 Keynote speech 4, Prashant PARDESHI (National Institute for Japanese Language and Linguistics, Japan), A gateway to strengthening linguistic skills of Japanese language teachers and advanced learners: a massive open online course (MOOC) on Japanese Linguistics

14.20 - 14:40 General discussion (Moderator: Andrej BEKEŠ)

14:40 - 14:45 Closing of the Symposium