Magistrski red

Dokončanje študija 2. stopnje programa Sinologija
 
Dokončanje študija 2. stopnje programa Sinologija poteka v skladu s Pravilnikom o magistrskem delu in zaključku študija na programih druge stopnje (v nadaljevanju "PMD"). Na tej strani so izpostavljene nekatere pomembnejše informacije tega pravilnika. Poleg splošnih določil se upoštevajo še določila Oddelka za azijske študije, ki so prav tako navedena v nadaljevanju.
 
1. Izbira in prijava teme magistrskega dela
Študent/ka temo magistrskega dela izbere v skladu z vpisanim študijskim programom in v soglasju z mentorjem/ico. Temo magistrskega dela prijavi do začetka četrtega semestra magistrskega študija na predpisanem obrazcu (PMD, obrazec št. 1), če namerava študij zaključiti do konca tekočega študijskega leta. Izpolnjeni obrazec odda v tajništvu oddelka.
 
Primer: 
Prijava je oddana do začetka letnega semestra.
Študij je mogoče dokončati do konca tekočega akademskega leta. 
Prijava je oddana po začetku letnega semestra.
 Študij je mogoče dokončati v naslednjem akademskem letu.
 
2. Izdelava magistrskega dela
Magistrsko delo naj obsega 4 avtorske pole (1 AP je 30.000 znakov s presledki) in mora biti izdelano v skladu s tehničnimi navodili oddelka. Obvezna je uporaba pripravljene predloge, ki se nahaja na sinološki oglasni deski.
 
3. Oddaja magistrskega dela in prijava na zagovor
Kandidat/ka se prijavi na zagovor magistrskega dela, ko pridobi soglasje mentorja/ice, da je magistrsko delo vsebinsko primerno in pripravljeno za zagovor (PMD, obrazec št. 2).
 
Z razliko od dodiplomskega študija se kandidat/ka na zagovor magistrskega dela NE prijavi preko študentskega informacijskega sistema. Najkasneje 14 dni pred razpisanim datumom zagovora v tajništvo oddelka predloži ustrezno število spiralno vezanih izvodov magistrskega dela in trdo vezan izvod za knjižnico glede na število članov komisije za zagovor (tj. 3 ali 4) in podpisano izjavo mentorja o vsebinski primernosti. Ob oddaji magistrskega dela študent v tajništvu oddelka izpolni obrazec za prijavo zagovora magistrskega dela (PMD, obrazec št. 3).
 
Tajništvo oddelka spiralno vezane izvode magistrskega dela posreduje članom komisije za oceno in zagovor magistrskega dela.
 
Tajništvo oddelka najkasneje 10 dni pred datumom zagovora objavi obvestilo o datumu, uri in kraju zagovora ter sestavi komisije za zagovor. Hkrati v referat posreduje prijavo študenta na zagovor, izjavo mentorja o vsebinski primernosti magistrskega dela in študentov indeks. Referat za magistrski študij pripravi mapo za zagovor in objavi informacijo o zagovoru magistrskega dela na spletnih straneh fakultete. Informacijo o zagovoru magistrskega dela objavi tudi oddelek na svoji oglasni deski oziroma na drugem ustreznem mestu.
 
 
Datumi zagovora magistrskega dela se določijo začetek študijskega leta in so objavljeni na oddelčni spletni strani. Roke za zagovor magistrskih del razpiše oddelek na enak način kot roke za ostale izpite.
 
Akademsko leto 2017/18:
četrtek, 23. november 2017;
četrtek, 25. januar 2018;
četrtek, 28. junij 2018;
ponedeljek, 27. avgust 2018;
sreda, 12. september 2018.
 
 
 
4. Zagovor magistrskega dela in zaključni izpit
Zagovor magistrskega dela je javen in poteka pred komisijo za zagovor magistrskega dela.
 
Komisija za zagovor magistrskega dela je sestavljena iz najmanj treh članov. Mentor/mentorja in somentor/ica so člani komisije za zagovor po svoji funkciji, vendar ji ne morejo predsedovati.
 
Na zagovoru kandidat/ka ustno predstavi svoje magistrsko delo v kitajščini (15-20 minut). Predstavitev naj jasno opredeli temo, namen in strukturo naloge ter glavne povzetke in zaključke. Branje vnaprej pripravljenega govora ni dovoljeno. Kriteriji ocenjevanja zagovora so a) predstavitev, b) prosti govor v kitajščini in c) vsebina odgovorov. Po predstavitvi dela komisija zastavi svoja vprašanja. Mentor in člani komisije zastavijo vprašanja v zvezi z magistrsko nalogo v kitajščini, kandidat/ka odgovarja v kitajščini. Kandidat/ka ima na svojo željo za pripravo odgovorov na voljo do 15 minut odmora.
 
Zagovoru magistrskega dela sledi zaključni izpit.
Zaključni izpit za študentke in študente, vpisane v študijskih letih 2013/14, 2014/15 in 2015/16, bo obsegal snov magistrskega študijskega programa iz področij politike, ekonomije, kulture ter miselnosti v naslednjem obsegu:
  1. 2 vprašanji iz politike in ekonomije
  2. 2 vprašanji iz izbranih poglavij iz kitajske filozofije
  3. 2 vprašanji iz izbranih poglavij iz kitajske literature
  4. 2 vprašanji iz izbranih poglavij iz kitajske umetnosti
Zaključni izpit za generacije od 2016/17 dalje obsega snov magistrskega študija s področij politike in ekonomije, zgodovine, kulture in miselnosti. Poleg tega mora študent izkazati poznavanje in razumevanje tradicionalnih vsebin, ki so predpogoj za vpis na drugo stopnjo.
Izpit je sestavljen iz po enega vprašanja iz vsakega od naslednjih sklopov:
-          filozofija
-          zgodovina
-          umetnost
-          literatura
-          politika in ekonomija
 
Celotni zagovor magistrskega dela in zaključni izpit lahko traja največ 90 minut.
 
Po končanem zagovoru komisija podpiše zapisnik o zagovoru magistrskega dela, iz katerega so razvidne naslednje ocene:
- ocena magistrskega dela (dikcija v VIS-u: »Ocena dipl. dela
- ocena zagovora (dikcija v VIS-u: »Ocena zagovora«)
- ocena zaključnega izpita (dikcija v VIS-u: »Ocena dipl. izpita«)
 
Oceno magistrskega dela dodeli mentor, oceno zagovora magistrskega dela dodelijo ostali člani komisije, oceno zaključnega izpita dodelijo izpraševalci. Končna ocena zaključnega izpita temelji na povprečni oceni vprašanj iz filozofije, zgodovine in literature.
 
Zapisnik vsebuje tudi vprašanja, ki so jih kandidatu/ki na zagovoru zastavili člani komisije.
 
Po zagovoru kandidat/ka v skladu z navodili komisije odda še en trdo vezan izvod za knjižnico in nalogo v pdf formatu pošlje na naslov darinka [dot] baraga [at] ff [dot] uni-lj [dot] si. Za morebitne popravke ima časa največ 5 delovnih dni. Mentor/ica (ali po dogovoru drug član komisije) preveri, ali so nepravilnosti odpravljene, in šele nato vpiše oceno v zapisnik o zagovoru magistrskega dela.
 
 
5. Postopki po zagovoru
Po končanem zagovoru predsednik komisije celotno dokumentacijo odda v tajništvo oddelka.
 
Tajništvo oddelka preveri, ali ima študent/ka poravnane vse finančne in druge obveznosti do fakultete ter posreduje dokumentacijo Referatu za magistrski študij, elektronski izvod in trdo vezan izvod magistrskega dela pa v oddelčno knjižnico.
 
Referat za podiplomski študij izda začasno potrdilo o zaključku študija, ko je študent/ka opravil/a vse študijske obveznosti iz študijskega programa v obsegu 120 ETCS. Potrdilo o zaključenem študiju je uradni dokument, ki velja do podelitve diplomske listine.