Magistrski red - sinologija

Dokončanje študija 2. stopnje programa Sinologija (od leta 2015/16 dalje):

Za dokončanje študija je potrebno opraviti vse obveznosti, ki jih določa študijski program.

Način magistriranja:

- samostojna izdelava magistrske naloge pod mentorstvom izbranega predavatelja (diploma mora biti izdelana v skladu s tehničnimi navodili Oddelka za azijske in afriške študije).

- zagovor magistrskega dela v kitajščini ter odgovori na vprašanja v kitajščini pred tričlansko komisijo.

- magistrski izpit: zgodovina, literatura in filozofija. Študent iz vsakega predmeta dobi po dve vprašanji.

- študent pridobi tri ocene: oceno magistrskega dela in zagovora ter oceno magistrskega izpita

Termini magistriranja:

Roki zagovora magistrskega dela in magistrskega izpita: četrtek, 24. november 2016; četrtek, 26. januar 2017; četrtek, 29. junij 2017; četrtek, 30. avgust 2017. Magistrsko nalogo je potrebno oddati mentorju vsaj 6 tednov pred zagovorom, v kolikor se z mentorjem ne dogovorita drugače.

Prijava na zagovor magistrskega dela: 14 dni pred izpitnim rokom v tajništvu oddelka

Formalni postopek:

Študent temo magistrskega dela prijavi v skladu z vpisanim študijskim programom in v soglasju z mentorjem. Študent, ki želi prijaviti skupno magistrsko delo na dvodisciplinarnem študijskem programu, mora pridobiti pisno soglasje mentorjev z obeh vpisanih študijskih programov. Obrazec dobite na spodnji povezavi.

Študent se na zagovor magistrskega dela in magistrskega izpita prijavi preko študentskega informacijskega sistema, ko mentor v isti sistem vnese podatek, da je delo zaključeno.

Študent v tajništvu oddelka predloži magistrsko delo v elektronski obliki in ustrezno število vezanih izvodov (glede na število članov komisije za zagovor), najmanj en teden pred zagovorom. Najmanj 1 izvod magistrskega dela in pdf verzijo mora oddati v trdi vezavi (knjižnični izvod).

Tajništvo oddelka tiskane izvode magistrskega dela posreduje članom komisije za oceno in zagovor diplomskega dela.

Po končanem zagovoru mentor oziroma člani komisije za zagovor podpišejo zapisnik o zagovoru magistrskega dela, iz katerega je razvidna skupna ocena magistrskega dela in njegovega zagovora. Zapisnik se posreduje v tajništvo oddelka, kjer se ocena vnese v študentski informacijski sistem, zapisnik pa posreduje referatu za podiplomski študij.

Pravilnik o zaključku študija na drugi stopnji

PriponkaVelikost
prijava_teme_magistrskega_dela_-_obrazec.doc63.5 KB