Predstavitev oddelka

Oddelek za azijske študije je bil s prvotnim imenom Oddelek za azijske in afriške študije ustanovljen leta 1995 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ustanovitelji oddelka so bili japonolog dr. Andrej Bekeš ter sinologa dr. Jana S. Rošker in dr. Mitja Saje. Dr. Andrej Bekeš je mednarodno uveljavljen strokovnjak za japonsko jezikoslovje in poznavalec širše družbeno kulturne specifike japonske družbe. Dr. Jana Rošker je vodilna in mednarodno uveljavljena strokovnjakinja za področje kitajske filozofije in metodologije medkulturnih raziskav, dr. Mitja Saje pa je vodilen strokovnjak za kitajsko zgodovino ter politični in ekonomski sistem Ljudske republike Kitajske.


Specializacije ustanoviteljev so se zrcalile v bogato zasnovanih študijskih programih s področja sinologije in japonologije, saj sta vse od ustanovitve dalje na oddelku delovali dve katedri: katedra za japonologijo in katedra za sinologijo, samo poimenovanje oddelka pa je naznanjalo težnjo po ustanovitvi dodatnih kateder (zlasti za afrikanistiko, koreanistiko in indologijo) in s tem širitvi novih znanstveno raziskovalnih disciplin v slovenski prostor. Četudi so bile ideje, povezane afrikanistiko – zaradi objektivnih pogojev in odsotnosti ustreznega kadra – opuščene in se je zato »afriške študije« črtalo tudi iz imena oddelka, smo v zadnjih letih pričeli uresničevati načrte, povezane z ustanovitvijo katedre za koreanistiko. Že od leta 2003/04 smo na oddelku ponujali začetni in nadaljevalni lektorat korejskega jezika in pisave, s študijskim letom 2015/16 pa smo začeli izvajati tudi smer Koreanistika v sklopu dvodisciplinarnega programa Kulture Vzhodne Azije. Poleg tega  smo od  letnega semestra 2008/9 dalje na oddelku začeli odpirati vrata tudi v jezike in kulture Indije: najprej je bil to sanskrt s kulturo klasične Indije, s študijskim letom 2009/10 pa se mu je pridružil tudi lektorat jezika hindi. V zadnjih dveh letih na oddelku podpiramo tudi lektorat iz perzijskega jezika in uvajanja vsebin s področja iranistike.


Kot celota je Oddelek za azijske študije zasnovan interdisciplinarno in je osnovan na metodologiji medkulturnih raziskav. Osrednji cilj študijskih in raziskovalnih programov je s sistematičnim multidisciplinarnim pristopom h kulturam in jezikom Azije, posebej še Vzhodne Azije (Kitajske, Japonske, Koreje), ter indijske podceline preseči rigidne okvire posameznih paradigem in omogočiti kritično razumevanje glavnih kulturnih determinant obravnavanih regij v njihovem družbenem kontekstu. Tovrstni cilji so za razvoj slovenskega družboslovja in humanistike še posebej pomembni zaradi naraščajoče relevantnosti teh regij (zlasti vzhodnoazijskih) v okviru svetovnih političnih, gospodarskih, kulturnih in znanstvenih procesov. Oddelek si vseskozi prizadeva tudi za širše in celovitejše pristope k vzhodnoazijskim študijam, saj je za sodobno, aktualnemu trenutku primerno obravnavanje teh regij potrebno preseganje ozkih, nacionalno pogojenih pogledov na azijske jezike, kulture, družbene stvarnosti in njihove zgodovine. To široko perspektivo ohranjamo tudi v naših prizadevanjih po širitvi oddelka v smislu že uvedene koreanistike in bodočih ciljev po uvedbi indologije ter iranistike.


Če so v prvem letu obstoja na oddelku vsa predavanja in vaje izvajali samo štirje predavatelji (Andrej Bekeš, Nagisa Moritoki, Jana S. Rošker in Mitja Saje), se je oddelek v 20 letih tudi kadrovsko obogatil. Kmalu po ustanovitvi oddelka so se pridružili Kristina Hmeljak, Chikako Shigemori Bučar in Maja Lavrač, z diplomanti prvih nekaj generacij pa se je kadrovska struktura oddelka še povečala, hkrati pa v program vnesla nove specializacije. Na katedri za sinologijo trenutno redno predava deset oseb: red. prof. dr. Jana S. Rošker, zaslužni prof. dr. Mitja Saje (z julijem 2015 se je upokojil), izr. prof. dr. Maja Lavrač, izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik, izr. prof. dr. Mateja Petrovčič, asist. dr. Maja Veselič, lekt. Tea Sernelj ter trije gostujoči kitajski lektorji. Na katedri za japonologijo redno predava osem oseb: red. prof. dr. Andrej Bekeš (z decembrom 2016 se je upokojil), izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar, doc.  dr. Nagisa Moritoki Škof, doc. dr. Nataša Visočnik, lekt. dr. Kristina Hmeljak Sangwa, lekt. mag. Ryu Hyeonsook, asist. dr. Luka Culiberg in asist. mag. Nina Golob. Na študijskem programu Kulture Vzhodne Azije – smer Koreanistike predavajo trije predavatelji: doc. dr. Byoung Yoong Kang, doc. dr. Bu Mo Kawk ter lekt. mag. Ryu Hyeonsook. Poleg redno zaposlenih pri pedagoškem in raziskovalnem procesu trenutno sodelujejo tudi doc. dr. Saša Istenič, lekt. dr. Katja Kolšek in lekt. mag. Noriaki Sangawa, v raziskovalnem delu pa z oddelkom sodelujejo tudi izr. prof. dr. Tamara Ditrich, izr. prof. dr. Helena Motoh, doc. dr. Tinka Delakorda Kawashima, doc. dr. Irena Srdanović ter asist. dr. Klara Hrvatin. Na oddelku kot mlada raziskovalca trenutno delujeta asist. Matej Zima in Marko Ogrizek.


Poleg pedagoškega dela na oddelku potekajo najrazličnejše raziskovalne dejavnosti in z njimi povezane številne aktivnosti, kot so organizacije mednarodnih konferenc in simpozijev, organizacije poletnih šol, gostujoča in javna predavanja, organizacije najrazličnejših delavnic itd. Med temi velja še posebej izpostaviti organizacije konferenc treh največjih mednarodnih zvez s področja japonskih, kitajskih in tajvanskih študij (konferenca EACS – European Association for Chinese Studies je potekala avgusta 2006, konferenca EATS – European Association for Taiwanese Studies je potekala maja 2011, konferenca EAJS – European Association for Japanese Studies pa je potekala avgusta 2014). Poleg številnih aktivnosti sta bili na pobudo dr. Jane Rošker in dr. Nataše Vampelj Suhadolnik na oddelku ustanovljeni tudi dve mednarodni zvezi, ki sta v svoj krog povezali mednarodne strokovnjake s področja kitajske filozofije (EACP – European Association for Chinese Philosophy) ter s področja azijske umetnosti in arheologije (EAAA – European Association for Asian Art and Archaeology).  Številne zgoraj omenjeni aktivnosti in dejavnosti smo izvedli s podporo Japonske fundacije (Japan Foundation), tajvanske fundacije Chiang Ching-kuo (Chiang Ching-kuom Foundation for International Scholarly Exchange), korejske fundacije (Korea Foundationa) ter s podporo Akademije za korejske študije (Academy of Korean Studies).


Oddelek že od leta 1997 izdaja tudi strokovno znanstveno revijo Azijske študije (sprva z naslovom Azijske in afriške študije), ki predstavlja prvo in najrelevantnejšo periodično publikacijo s področja vzhodnoazijskih vsebin v našem prostoru. Revija objavlja znanstvene članke uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov in si je v devetnajstih letih svojega obstoja pridobila precejšen ugled ne zgolj v Sloveniji, temveč tudi v akademskih krogih širom Evrope in Azije. Z letom 2011 smo na oddelku začeli izdajati še revijo Acta Linguistica Asiatica, posvečeno jezikoslovnim vprašanjem, prevajanju in didaktiki vzhodnoazijskih jezikov.


Od ustanovitve do danes je na oddelku diplomiralo že več kot 300 študentk in študentov, v študijskem letu 2015 pa smo dobili tudi svojega prvega doktorja znanosti. Oddelek je leta 2015 praznoval 20. obletnico delovanja, ki smo jo obeležili s številnimi dogodki ter z izdajo skupne monografije z naslovom Na stičišču mnogoterih svetov: azijske študije v Sloveniji.


Za nami je torej dvajset let pionirskega dela na področju uvajanja, konsolidacije in razvoja azijskih študij v Sloveniji. Upamo, da bomo s svojim delom zapustili neizbrisen pečat ne zgolj v slovenskih, temveč tudi v svetovnih akademskih disciplinah, povezanih z ustvarjanjem in posredovanjem znanj na področju azijskih študij.


red. prof. dr. Jana Rošker in izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

Še podrobnejšo predstavitev oddelka dobite na naslednji povezavi.