Japonologija - dvodisciplinarni program 2. stopnje

 DRUGOSTOPENJSKI DVODISCIPLINARNI ŠTUDIJSKEMI PROGRAM

JAPONOLOGIJA
FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI
Predstavitev študijskega programa
1. Podatki o študijskem programu
Drugostopenjski dvisciplinarni študijski program Japonologijatraja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 60 kreditnih točk. Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant, je magister japonologije in ... oz. magistrica japonologije in ..., okrajšava za naziv pa mag. jpn. in ..., pri čemer je polni naslov odvisen od vsakokratnega individualnega izbora druge študijske discipline.
Program se ne deli na smeri in module.
2. Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki se pridobijo s programom
Temeljni cilj programa: Drugostopenjski dvodisciplinarni program je nadgradnja prvostopenjskih univerzitetnih programov japonologije, ki omogoča širši strukturiran interdisciplinarni pogled na japonsko stvarnost. Temelji na poglabljanju jezikoslovnih, družboslovnih in kulturoloških vedenj o Japonski. Ob poglobljenem poznavanju jezika je pri proučevanju kulturoloških in družboslovnih vsebin poudarek na rabi japonskih primarnih virov.
Splošne kompetence so istovetne splošnim humanističnim kompetencam. Diplomantke in diplomanti drugostopenjskega dvodisciplinarnega programa Japonologija so medkulturno osveščeni, sposobni preseganja evropocentričnega dojemanja sveta, odprti za drugačnost v najširšem smislu, inovativni v medčloveških odnosih, komunikativni. Sposobni so samostojnega delovanja v slovensko-japonskem medjezikovnem in medkulturnem okolju in podrobneje:
- so sposobni pasivne in v manjši meri aktivne rabe pismenk, besedišča in slovničnih vzorcev okvirno na ravni 1. stopnje standardnega izpita iz japonščine kot tujega jezika (Nihongo nouryoku siken 1 kyu), t.j. okoli 10.000 najpogostejših besed (od tega okrog 50% aktivno) in okoli 2000 (od tega približno 1200 aktivno) pismenk, ki se uporabljajo za zapis tega besedišča, ter vseh osnovnih slovničnih struktur in vzorcev sodobne japonščine;
- poglobljeno poznajo in so sposobni aplicirati principe rabe primernih oblik japonščine v različnih družbenih kontekstih;
- poglobljeno razumejo besedila v sodobnem jeziku s splošno družbeno in poljudno-znanstveno tematiko;
- znajo prevajati zahtevnejša besedila iz japonščine v slovenščino;
- so sposobni medjezikovnega posredovanja in v primeru opravljenih študijskih obveznosti pri ustreznem predmetu tudi konsekutivnega tolmačenja med slovenščino in japonščino;
- znajo uporabljati informacijsko-komunikacijske tehnologije v povezavi z japonščino: računalniška obdelava besedil; raba interneta; raba elektronskih slovarjev.
- v primeru opravljenih študijskih obveznosti pri ustreznem predmetu, poznajo osnove didaktike japonščine kot izhodišče za kasnejšo specializacijo pedagoške smeri.
Preko analize sistematično izbranih medijskih in strokovnih besedil poznajo glavne značilnosti ustroja japonske družbe ter glavne značilnosti japonske kulture in tradicije.
3. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
Predvideno število študijskih mest: 15 rednih in 5 izrednih študijskih mest.
Pogoji za vpis na študijski program so usklajeni s členi 33, 38, 38a, 38b ter 41 ZViS-UPB3, UL RS 119/06, 16. členom prehodnih in dokončnih določb ZViS-UPB3, UL RS 119/06 ter 117. členom Statuta Univerze v Ljubljani.
V drugostopenjski dvodisciplinarni študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
a) prvostopenjski dvodisciplinarni študijski program istih disciplin;
b) kateregakoli od drugih prvostopenjskih študijskih programov z drugih strokovnih področij, če je kandidat/-ka pred vpisom opravil/-a študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 KT;
c) visokošolski strokovni študijski program po starem programu, če je kandidat/-tka pred vpisom opravil/-a študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 KT.
Kandidat oz. kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem manjkajočih obveznosti pred vpisom v študijski program druge stopnje.
Obveznosti se določijo pri obeh študijskih programih oz. jih določita oddelka, ki izvajata program.
Študijske obveznosti, ki so bistvene za študij japonologije na drugi stopnji, so opravljene obveznosti pri predmetih prvostopenjskega programa Japonologija – dvodisciplinarna:
Sodobna japonščina III (18KT),
Metodologija medkulturnih raziskav 1 (4KT),
Uvod v japonsko zgodovino I (3 KT),
Uvod v japonsko slovnico I (3KT).
Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov, bistvenih za študij na drugi stopnji.
V skladu s 121. členom statuta Univerze v Ljubljani pogoje za vpis na študij za pridobitev izobrazbe izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje tujini. Postopek vodi pooblaščena oseba Univerze v Ljubljani, vsebinsko pa o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe odloča senat članice oziroma univerze skladno s 77. oz. 47. členom Statuta UL.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih:
a) če je študent zaključil študijski program, ki predvideva diplomsko delo in/ali diplomski izpit se upošteva:
- povprečna ocena na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (50%),
- ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (50%);
b) če je študent zaključil študijski program, ki ne predvideva diplomskega dela in/ali diplomskega izpita, se upošteva:
- povprečna ocena na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študiju (100%).
Glede na obliko prvostopenjskega izobraževanja bodo v primeru omejitve vpisa v skladu s 38.b členom ZViS in 121. členom Statuta UL po opisanih načelih izbrani tudi kandidati, ki so zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.
4. Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program
Znanje, pridobljeno pred vpisom v študijski program, se lahko prizna tudi kot opravljena študijska obveznost, o čemer odloča senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na predlog Oddelka za azijske in afriške študije.
5. Pogoji za napredovanje po programu
Pogoji za napredovanje po programu so usklajeni s 151.–153. členom Statuta Univerze v Ljubljani.
Za napredovanje iz prvega v drugi letnik drugostopenjskega dvodisciplinarnega študijskega programa mora študent oz. študentka v celoti opraviti vse obveznosti, predpisane s predmetnikom in posameznimi učnimi načrti za prvi letnik, v skupnem obsegu 60 KT.
V skladu s sklepom Senata Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (43. seja senata FF z dne 25. 5. 2005) in s 153. členom Statuta Univerze v Ljubljani se lahko študentu oz. študentki pri prehodu v višji letnik izjemoma spregleda do 6 KT študijskih obveznosti (10 % skupnega števila KT za posamezni letnik), če ima za to opravičljive razloge. Opravičljivi razlogi so navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.
V skladu s 152. členom Statuta Univerze v Ljubljani ima študent oz. študentka, ki ni opravil oz. opravila vseh študijskih obveznosti za vpis v višji letnik, določenih s študijskim programom, možnost, da v času študija enkrat ponavlja letnik, če izpolnjuje s študijskim programom določene pogoje za ponavljanje. Pogoj za ponavljanje letnika so opravljene študijske obveznosti v skupnem obsegu 15 KT (25% skupnega števila KT za posamezni letnik).
Pogoji za podaljševanje statusa študenta so določeni z 238. členom, pogoji za mirovanje statusa študenta pa z 240. členom Statuta Univerze v Ljubljani.
Študentom in študentkam glede usmerjanja v različne smeri študija, izbire posameznih modulov znotraj študijskih programov in drugih vprašanj, povezanih s študijem, svetujejo predstavniki študentov, tutorji, mentorji posameznih letnikov ter drugi sodelavci ustreznih oddelkov v okviru govorilnih ur.
6. Pogoji za dokončanje študija
Za dokončanje študijskega programa mora študent oz. študentka opraviti vse študijske obveznosti, kot jih določajo študijski program in učni načrti posameznih predmetov, v skupnem obsegu 60 KT. Ker gre za dvodisciplinarni študijski program, mora študent oz. študentka za dokončanje celotnega študija opraviti tudi vse obveznosti pri drugi disciplini, v skupnem obsegu 60 KT, skupaj torej 120 KT.
V zadnjem letniku študija študent pripravi ustrezno magistrsko delo, ki ga mora uspešno zagovarjati.
Zagovor magistrskega dela pred tričlansko komisijo učiteljev z Oddelka za azijske in afriške študije obsega:
a) predstavitev magistrskega dela v japonščini in
b) odgovore na vprašanja v japonščini in slovenščini.
7. Prehodi med študijskimi programi
Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje, torej 2. stopnje.
Prehodi so možni med študijskimi programi:
- ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc;
- med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študent oz. študentka se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.
Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik študijskega programa.
Pri prehodih se lahko priznavajo:
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent/-tka opravil/-a v prvem študijskem programu;
- neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent/-tka izkazuje z ustreznimi dokumenti.
V skladu s 5. členom Meril za prehode med študijskimi programi lahko študenti prehajajo tudi iz univerzitetnih (nebolonjskih) študijskih programov, sprejetih pred 11.6.2004, na bolonjske študijske programe, pri čemer je prehod mogoč:
- le med študijskimi program istih disciplin in
- če od kandidatovega zadnjega vpisa na univerzitetni študijski program, s katerega prehaja, nista minili več kot 2 leti, vendar pa najkasneje do konca študijskega leta 2015/2016.
O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL.
V primeru, da ima študent/-tka opravljene obveznosti na tuji visokošolski instituciji, vloži vlogo za priznanje v tujini opravljenega izobraževanja na predpisanem obrazcu v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja in veljavnim pravilnikom. Vlogi priloži predpisane dokumente.
8. Načini ocenjevanja
Načini ocenjevanja oziroma načini preverjanja znanja so določeni za vsak predmet posebej v učnih načrtih, in obsegajo ustne ter pisne izpite, kolokvije, eseje oziroma seminarske naloge, projekte in reševanje realnih problemov.
Ocenjevalna lestvica:
10 - (odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami),
9 - (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami),
8 - (prav dobro: solidni rezultati),
7 - (dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami),
6 - (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem),
5 - 1 - (nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim kriterijem).
9. Predmetnik drugostopenjskega študijskega programa Japonologija - dvodisciplinarna
1. semester
Učna enota
Kontaktne ure
Sam. delo študenta
Ure skupaj
ECTS
Pred.
Sem.
Vaje
1
Analiza in prevajanje japonskih medijskih besedil
60
210
270
9
4
Izbirni strokovni I
30
30
120
180
6
SKUPAJ
30
60
30
330
450
15
Izbirni predmeti v 1. semestru
Predmet
Kontaktne ure
Sam. delo študenta
Ure skupaj
ECTS
Pred.
Sem.
Vaje
1
Japonski jezik v medijih
30
60
90
3
2
Informacijski viri in orodja za japonologe
30
60
90
3
3
Moderna japonska književnost
30
60
90
3
4
Sodobna japonska književnost
30
60
90
3
5
Poglavja iz japonskega družboslovja
15
15
60
90
3
6
Epistemologija japonološkega raziskovanja
30
60
90
3
7
Korejski jezik začetni I
60
120
180
6
8
Korejski jezik nadaljevalni I
60
120
180
6
9
Japonsko jezikoslovje I
30
30
120
180
6
10
Klasična japonščina I
30
30
120
180
6
2. semester
Učna enota
Kontaktne ure
Sam. delo študenta
Ure skupaj
ECTS
Pred.
Sem.
Vaje
1
Analiza in prevajanje japonskih znanstvenih besedil I
60
210
270
9
4
Izbirni strokovni II
30
30
120
180
6
SKUPAJ
30
90
330
450
15
Izbirni predmeti v 2. semestru
Predmet
Kontaktne ure
Sam. delo študenta
Ure skupaj
ECTS
Pred.
Sem.
Vaje
1
Uvod v konsekutivno tolmačenje japonščine
30
60
90
3
2
Uvod v didaktiko japonščine
30
60
90
3
3
Posebna poglavja iz kulturne zgodovine Japonske
60
120
180
6
4
Posebna poglavja iz zgodovine idej Japonske
60
120
180
6
5
Klasična japonska književnost
30
60
90
3
6
Klasične japonske odrske umetnosti
30
60
90
3
7
Korejski jezik začetni II
60
120
180
6
8
Korejski jezik nadaljevalni II
60
120
180
6
9
Japonsko korpusno jezikoslovje
60
120
180
6
10
Japonsko jezikoslovje II
60
120
180
6
3. semester
Učna enota
Kontaktne ure
Sam. delo študenta
Ure skupaj
ECTS
Pred.
Sem
Vaje
1
Analiza in prevajanje japonskih znanstvenih besedil II
60
210
270
9
2
Magistrski seminar*
30
60
90
3
3
Izbirni strokovni III
30
60
90
3
SKUPAJ
30
90
330
450
15
Izbirni predmeti v 3. semestru
Predmet
Kontaktne ure
Sam. delo štud.
Ure skupaj
ECTS
Pred.
Sem.
Vaje
1
Japonski jezik v medijih
30
60
90
3
2
Informacijski viri in orodja za japonologe
30
60
90
3
3
Moderna japonska književnost
30
60
90
3
4
Sodobna japonska književnost
30
60
90
3
5
Poglavja iz japonskega družboslovja
15
15
60
90
3
6
Epistemologija japonološkega raziskovanja
30
60
90
3
7
Korejski jezik začetni I
60
120
180
6
8
Korejski jezik nadaljevalni I
60
120
180
6
9
Posebna poglavja iz prevajanja v japonščino
60
120
180
6
4. semester
Učna enota
Kontaktne ure
Sam. delo študenta
Ure skupaj
ECTS
Pred
Sem.
Vaje
1
Magistrski seminar*
30
60
90
3
2
Magistrsko delo z zagovorom
--
--
--
360
360
12
SKUPAJ
30
420
450
15
Izbirni strokovni predmeti so izbirni predmeti, ki jih kot take ponuja Oddelek za azijske in afriške študije oz. posamezen akreditiran program, in se spreminjajo glede na specializacije vsakokratnih predavateljev, ter predmeti znotraj Filozofske fakultete, ki jih Oddelek za azijske in afriške študije vsako leto posebej izbere iz ponujenih predmetov.
10. Podatki o možnostih izbirnih predmetov in mobilnosti
Mednarodno mobilnost študentov na Oddelku za azijske in afriške študije načrtuje koordinator za mednarodno sodelovanje skupaj z ostalimi učitelji. Mobilnost omogočajo štipendije po medfakultetnih in meduniverzitetnih ter meddržavnih bilateralnih sporazumih, ki praviloma krijejo vse stroške študija in nastanitve, v nekaterih primerih pa tudi poti. Ker druge univerze v Sloveniji ne izvajajo sorodnih programov, poteka mobilnost izključno v tujino, predvsem na univerze na Japonskem. Študenti lahko študirajo v tujini tako v 1. kot v 2. letniku 2. stopnje.
Obveznosti opravljene v okvirih mobilnosti se priznajo po dogovoru z oddelčnim koordinatorjem, ki se posvetuje z ostalimi učitelji. Medtem ko sta osnova za priznavanje obveznosti v okvirih programov Erasmus in Erasmus Mundus študijski sporazum (»Learning Agreement«) in potrdilo o opravljenih obveznostih (»Transcript of records«), ki omogočata priznanje obveznosti v celoti, se pri ostalih mobilnostih upošteva potrdilo gostujoče univerze o opravljenih obveznostih ter vsebinski obseg posameznega opravljenega predmeta.
Preko programa meddržavnih štipendij gredo letno na Japonsko s Filozofske fakultete kot štipendisti japonske države 2-3 študentje japonologije, (1-2 letno preko programa enoletnih državnih dodiplomskih štipendij za japonologe, tkzv. nikkensei, drugi (1-2 letno) preko štipendij, ki jih Japonska nudi za vzpodbujanje bilateralnih programov sodelovanja med univerzami).
Sodelovanje Filozofske fakultete poteka tudi preko vzpostavljenih meduniverzitetnih sporazumov (gostovanja profesorjev) in medfakultetnih pogodb, ki jih ima fakulteta sklenjenih 33. Med temi so: Univerza v Tsukubi, Univerza Gunma, Univerza Tokio, Tokijska univerza za tuje jezike, Japonska ženska univerza, Tehnična univ. v Tokiu, Univerza Miyazaki. V okviru teh se letno pretaka povprečno 1-2 profesorja (intenzivni bloki predavanj) in 6-8 študentov (enoletno študijsko bivanje) v vsako smer. V okviru programa Erasmus-Socrates poteka sodelovanje z Univerzo Vilnius in z Univerzo Olomouc.
11. Kratka predstavitev posameznih predmetov
1. LETNIK
Analiza in prevajanje japonskih medijskih besedil
Študenti utrjujejo bralno razumevanje z uporabo različnih bralnih tehnik, analizo in povzemanjem težjih japonskih besedil različnih zvrsti. Pri tem sistematsko širijo besedišče s pomočjo leksikalne analize, povezovanja in grupiranja ter aktivne rabe novo pridobljenega besedišča in leksikalnih vzorcev, obenem pa utrjujejo in širijo znanje slovničnih in skladenjskih vzorcev. Analizirajo japonska pisana besedila različnih funkcij in z različnih področij, jih primerjajo z vzporednimi slovenskimi besedili in vadijo njihovo prevajanje (iz slovenščine v japonščino), ob tem ugotavljajo primernost različnih prevajalskih rešitev v različnih situacijah. Slušno razumevanje utrjujejo s poslušanjem oz. gledanjem japonskih radijskih oz. televizijskih poročil (preko spleta) in oddaj o aktualnih temah. Pisno sposobnost utrjujejo s povzemanjem in pisanjem krajših sestavkov v japonščini. Govorno sposobnost urijo z ustnimi predstavitvami zbranega gradiva v japonščini pred ostalimi študenti in sodelovanjem pri debatah o istih temah.
Analiza in prevajanje japonskih znanstvenih besedil I
Študenti utrdijo znanje, ki so ga pridobili na dodiplomski stopnji, seznanjajo se z lastnostmi znanstvenih in strokovnih besedil, s koraki pri nastajanju le-teh in s specifiko japonskega znanstvenega in strokovnega jezika. Ob branju slovenskih in manj zahtevnih japonskih strokovnih in znanstvenih besedil razčlenjujejo njihovo zgradbo in spoznavajo strokovno in znanstveno izrazje. Ob utrjevanju aktivnega znanja pisne japonščine vadijo pisanje strokovnega besedila v japonščini o temi, s katero se bodo ukvarjali pri magistrski nalogi. Pri tem se urijo v zbiranju podatkov, sestavljanju osnutkov besedil, v ustnem podajanju te vsebine in končno v pisanju lažjega znanstvenega oz. strokovnega besedila.
2. LETNIK
Analiza in prevajanje japonskih znanstvenih besedil II
Študenti utrdijo znanje, ki so ga pridobili v prvem letniku, o lastnostih znanstvenega in strokovnega besedila, korakih pri nastajanju le-tega, specifiki japonskega znanstvenega in strokovnega jezika ter o problemih, ki se pojavljajo pri prevajanju znanstvenih besedil. Med pisanjem magistrske naloge izmenično predstavljajo svoja besedila na seminarju in ob analizi besedil ostalih študentov pod vodstvom izvajalca predmeta nadgrajujejo aktivno znanje japonskega strokovnega jezika. S pomočjo kontrastivne analize slovenščine in japonščine na leksikalni, sintaktični, besedilni in pragmatični ravni preizkušajo in analizirajo metodološke pristope, mikro- in makrostrategije ter pogoste prevajalske probleme pri prevajanju v japonščino.
Magistrski seminar
Seminar poteka kot samostojno delo na magistrskih projektih posameznih študentov, ob vodstvu in koordiniranju učitelja oz. mentorja. Študentje predstavljajo napredovanje svojega dela na seminarskih urah. Glede na predavane predmete, se vsebine nalog navezujejo na bolj zahtevna vprašanja povezana z jezikoslovjem japonskega jezika, oz. z japonskim jezikom, njegovo rabo in didaktiko. Naloga je izdelana v slovenščini, s povzetkom v japonščini.
Magistrsko delo z zagovorom
Magistrska naloga se izdela pod mentorstvom izbranega učitelja. Naloga mora vsebovati uvod, delovno hipotezo, pregled teoretičnih izhodišč, gradivo in metode za analizo, interpretacijo rezultatov, sklep, navedbo uporabljene literature in povzetek v japonščini. Glede na istočasno izvajane predmete, se vsebine nalog navezujejo na manj zahtevna vprašanja iz japonskega jezikoslovja, literature, zgodovine in družboslovja. Naloga je izdelana v slovenščini, s povzetkom v japonščini. Študentje predstavljajo napredovanje svojega dela na magistrskem seminarju. Študent pozitivno ocenjeno magistrsko nalogo predstavi in zagovarja v japonskem jeziku v magistrskem seminarju.
IZBIRNI PREDMETI
Japonsko jezikoslovje I
Obravnavajo se naslednji sklopi: geneza sodobnega japonskega jezika; fonologija, morfologija, skladnja, leksika sodobnega japonskega jezika; pristopi k raziskovanju sodobnega japonskega jezika – obravnave jezika od Y. Yamade do H. Teramure; tipološki vidiki sodobnega japonskega jezika; pisava kot jezikoslovno vprašanje; paradigme jezikoslovnega raziskovanja japonščine v 21. stoletju.
Japonsko jezikoslovje II
Predmet seznanja študenta z glavnimi vidiki japonskega delovanja jezika s stališča pragmatike, t. j., z dosežki proučevanj japonskega jezika v zadnjih 25 letih, nastalimi na osnovi indigenih pristopov (tkzv. "bunshoron" Tokiede, Nagana, Hayashija) in soočanja z razvojem teorije pragmatike, besediloslovja in analize diskurza, in sicer na naslednjih področjih: besedilna pragmatika (kohezivnost, koherenca); diskurz (analiza diskurza, diskurzivne funkcije); spoštljivost (paradigme in principi rabe); jezikovni registri pri sporočanju (ravni govora, repertoar registrov, principi rabe); istočasno pa ob obravnavi konkretnih tem študentu nudi tudi teoretični okvir, potreben za obravnavo jezikovnih pojavov v japonščini z vidika pragmatike.
Klasična japonščina I
Študenti se seznanijo z osnovo slovnice klasične japonščine, s poudarkom na razlikah glede na slovnico sodobne japonščine. Vadijo interpretacijo klasičnih del s pomočjo vaj, ki so posebej pripravljene za ta namen. Seznanijo se tudi s semantičnimi elementi iz klasične japonščine, ki so delno še živi v sodobni japonščini. Dalje vadijo branje in slovnično analizo reprezentativnih literarnih del iz japonske književnosti. Ob branju odlomkov iz literarnih besedil se seznanijo z njihovim zgodovinskim in kulturnim ozadjem.
Japonsko korpusno jezikoslovje
Študenti spoznajo korpusni pristop k analizi in opisu jezika, specifično na primeru japonščine, ter razliko med empirično analizo korpusnega gradiva in analizo na osnovi intuitivnih sodb oz. elicitiranih primerov. Spoznajo osnovne kriterije za gradnjo in označevanje korpusov, glavne vire (dostopne korpuse) in orodja (konkordančnike, morfološke in sintaktične analizatorje, statistične pakete) za analizo japonskega jezika. Skozi dejansko izgradnjo manjšega korpusa ter analizo individualno postavljenih raziskovalnih vprašanj spoznajo možnosti in omejitve korpusne metode.
Posebna poglavja iz prevajanja v japonščino
Ob utrjevanju jezikovnega in prevajalskega znanja, ki so ga pridobili pri predmetih Analiza in prevajanje japonskih medijskih besedil ter Analiza in prevajanje japonskih znanstvenih besedil 1, se študenti usposabljajo za prevajanje zahtevnejših (zlasti neleposlovnih) besedil iz japonščine v slovenščino in iz slovenščine v japonščino. S pomočjo kontrastivne analize slovenščine in japonščine na leksikalni, sintaktični, besedilni in pragmatični ravni spoznavajo metodološke pristope, mikro- in makrostrategije ter pogoste prevajalske probleme pri prevajanju v japonščino. Pri prevajanju konkretnih slovenskih strokovnih besedil najprej zberejo in analizirajo primerljiva besedila z istega področja v slovenščini in japonščini, prevedejo besedilo ob upoštevanju točno definirane prevajalske situacije in nato komentirajo prevode ostalih študentov na pragmatičnem, besediloslovnem in leksikalnem nivoju. Pri delu se seznanijo s knjižnimi, elektronskimi in spletnimi viri, leksikografskimi pripomočki ter računalniškimi orodji, ki služijo pri prevajanju.
Japonski jezik v medijih
Študenti utrjujejo bralno in slušno sposobnost z branjem in poslušanjem zahtevnih spletnih in medijskih pisnih in govorjenih besedil v japonščini. Spoznajo ažurne vire informacij o aktualnih dogodkih na Japonskem, pripomočke za branje in razumevanje zahtevnejših japonskih besedil, pripomočke za prevajanje in aktivno rabo japonščine. Spoznajo osnovne leksikografske in terminološke pojme, principe in tehnike, s pomočjo katerih širijo, utrjujejo, sistematizirajo poznavanje besedišča. Pisno sposobnost utrjujejo s povzemanjem in pisanjem krajših sestavkov v japonščini o temah, ki so jih obravnavali pri vajah za bralno in slušno razumevanje. Govorno sposobnost urijo z ustnimi predstavitvami zbranega gradiva v japonščini pred ostalimi študenti in sodelovanjem pri debatah o istih temah.
Uvod v konsekutivno tolmačenje japonščine
Študentke in študenti ob utrjevanju že naučenega besedišča, stavčnih vzorcev in spoštljivega govora vadijo tolmačenje tipičnih nagovorov, pozdravov, predstavitev in preprostih poslovnih pogovorov. Ob protistavni analizi japonskih in slovenskih primerov govorjenih besedil ugotavljajo razlike na leksikalni in skladenjski ravni ter še posebej podobnosti in razlike pri povezovanju besedil in na pragmatični ravni. Spoznajo osnovne terminološke in besedilne vire za pripravo na tolmačenje na posameznih strokovnih področjih in se navadijo pripravljanja in delovanja v specifičnih tolmaških situacijah.
Uvod v didaktiko japonščine
Študenti spoznajo glavne metode in tehnike poučevanja tujega jezika in posebnosti poučevanja japonščine kot tujega jezika, pristope k učenju besedja in slovnice (induktivno, deduktivno). Spoznajo in analizirajo nekaj širše rabljenih učbenikov in drugo didaktično gradivo japonščine kot tujega jezika ter njihovo primernost za različne učne situacije. Pod vodstvom mentorja skupinsko načrtujejo, izvedejo (najprej poskusno med kolegi, nato pa za zunanje slušatelje) 20-urni tečaj japonščine za začetnike v organizaciji katedre za japonologijo FFUL ter analizirajo izvedeni tečaj.
Informacijski viri in orodja za japonologe
Študenti spoznajo oz. utrdijo znanje o rabi programja pri ustvarjanju vsebin v japonščini oz. v več jezikih z različnimi pisavami. Skozi seminarsko delo praktično preizkusijo svoje znanje v ustvarjanju navedenih vsebin. Spoznajo glavne japonske informacijske vire, ki so dostopni v Sloveniji in preko spleta, ugotovijo uporabnost in zanesljivost različnih virov pri iskanju gradiva za raziskovalne teme, ki jih obravnavajo pri drugih predmetih, ter preizkusijo učinkovitost in zanesljivost različnih iskalnih metod.
Klasična japonska književnost
Študenti preberejo odlomke nekaj poglavitnih japonskih klasičnih literarnih del od odbobja Heian do obdobja Edo, ob tem poglobijo svoje poznavanje klasične japonščine in obenem spoznajo zgodovinsko, družbeno in kulturno ozadje, v katerem so dela nastala.
Klasične japonske odrske umetnosti
Študenti izbrano besedilo v klasični japonščini preberejo, analizirajo in prevedejo v sodobno japonščino. Seznanijo se z dejanskim izvajanjem dela s pomočjo DVD posnetkov. Spoznajo zgodovino, strokovno terminologijo in tehniko izvajanja glavnih japonskih klasičnih odrskih umetnosti noo, kyoogen in kabuki. Dalje razmišljajo o pomenu klasičnega gledališča v sodobni japonski družbi in po svetu.
Moderna japonska književnost
Študenti preberejo odlomke nekaj poglavitnih japonskih literarnih del iz obdobij Meiji in Taisho, ob tem spoznajo nastanek moderne japonščine in novih literarnih slogov po vzoru zahodne literature. Seznanijo se z zgodovinskim, družbenim in kulturnim ozadjem, v katerem so dela nastala, družbene pretrese, ki so spremljale modernizacijo Japonske v 19. in začetku 20. stoletja.
Sodobna japonska književnost
Študenti preberejo nekaj del sodobne japonske literature v originalnem jeziku po izboru predavatelja, ob upoštevanju predlogov samih študentov.
Poglavja iz japonskega družboslovja
Pri predmetu se študenti seznanjajo z naslednjimi vsebinskimi sklopi:
- politični sistem Japonske;
- mediji in politične strukture;
- delovni odnosi v postindustrijski družbi;
- velike industrija in lokalna družba;
- problem oboroževanja;
- determinante japonske zunanje politike
Epistemologija japonološkega raziskovanja
Pri predmetu najprej razčlenimo načine, kako teorije postavljajo vprašanja in kako vzpostavljajo svoja problemska polja. Hkrati s spoznavanjem epistemoloških postopkov v humanistiki in družboslovnih vedah se nadalje seznanjamo z značilnostmi japonske družbe in kulture, ter ustaljene interpretacije, razumevanja in stereotipne predstave postavljamo pod vprašaj in jih s pomočjo pridobljenega teoretskega orodja na novo problematiziramo.
Posebna poglavja iz kulturne zgodovine Japonske
Predavanja sestavljajo naslednji vsebinski sklopi:
- indigeni kulturni svet pred stikom s Kitajsko: materialna kultura, organizacija družbe, odrazi miselnega sveta v Kojiki, Nihon shoki in Man'yoshu;
- stik s kontinentom: nova materialna kultura, stavbarstvo, umetnost, pisava, novi miselni tokovi: zgodnji budizem, konfucianizem in daoizem;
- indigenizacija kontinentalnih vplivov v obdobju Heian; materialna kultura, pismenost, umetnost v tem obdobju;
- preobrat politične organizacije Japonske v obdobju Kamakura in posledice v materialni in duhovni kulturi, organizacija družbe;
- obdobje Muromachi in razvoj novih kulturnih praks: gledališče, čajni obred, arhitektura, nastajanje mest;
- prvi stik z Zahodom: novi vplivi v materialni kulturi ter vojskovanju, tisk;
- invazija na Korejo in dotok novih kulturnih vplivov s celine;
- obdobje Edo: razvoj mest, kultura elite in množic, širitev tiska, razvoj protokapitalizma, vpliv na razvoj umetnosti, literature in gledališča;
- obdobje Meiji: modernizacija in kozervativizem, centralizacija in kolonialni ekspanzionizem, tradicionalna kultura ob ponovnem stiku z Zahodom, vplivi na materialno in duhovno kulturo;
- pojav množičnih medijev ter standardizacija jezika in pisave;
- prva globalizacija indigene kulture – recepcija na Zahodu;
- Japonska kot imperialistična velesila: izvoz kulture v kolonije, kulturna
asimilacija;
- odkritje ljudskega izročila in materialne kulture: Yanagi Muneyoshi in Yanagita Kunio;
- Japonska po II. sv. vojni – masovna in potrošniška kultura v obdobju hitrih družbenih sprememb.
Posebna poglavja iz zgodovine idej Japonske
Predavanja sestavljajo naslednji vsebinski sklopi:
- indigeni miselni svet: Kojiki, Nihon shoki in Man'yoshu;
- stik s kontinentom: zgodnji budizem, konfucianizem in daoizem;
- politična misel Kitajske in organiziranje države v obdobju Asuka in Nara;
- indigenizacija kontinentalnih vplivov na področju miselnih tokov v obdobju Heian;
- preobrat politične misli in obdobje Kamakura;
- novi budizem: misleni svet plemstva, vojaštva in množic;
- gibanje ikki in utopična misel od obdobja Muromachi dalje;
- nova estetika: gledališču, čajni obred, arhitektura;
- prvi stik z Zahodom: krščanstvo na Japonskem;
- začetki predmoderne misli v obdobju Edo: Japonska interpretacija konfucjanizma, politična misel, nacionalno učenje, utopična misel, začetki "holandologije";
- obdobje Meiji med modernizacijo in konservativizmom: prihod zahodne misli, modernizacija političnih struktur in ideologija cesarja kot njeno miselno ozadje, nacionalizem in ideologija državnega jezika, gibanje jiyuminken in poskus demokraticije od spodaj navzgor;
- "tennoizem" in njegova vloga pri kolonialni ekspanziji in militarizmu v zrelem obdobju Meiji;
- bushido in "odkritje" tradicije;
- pozni Meiji, Taisho in zgodnja Showa: krščanstvo, anarhizem, socializem, komunizem, ter demokratične in rekacija države nanje;
- 15 letna vojna 1931-45: vzpon nacionalizma in militarizma in njegov propad;
- Japonska po II. svetovni vojni: demokratizacija, reakcija, miselni okvir mirovnih in protivojnih gibanj, študentski revolt in njegov propad, potrošništvo, ponovni vzpon konservativnih ideologij.
Korejski jezik začetni I
800 osnovnih besed, ki se uporabljajo v vsakdanjih situacijah. Razumevanje in raba osnovnih stavčnih zgradb, osnovnih členkov in veznikov, oblike pogosto uporabljanih in nepravilnih glagolov in pridevnikov glede na čas in pritrjevanje oz. zanikanje.
Pisanje samoglasnikov in soglasnikov, načela za postavljanje presledkov, kratki spisi z vsakdanjimi temami. Pogovori, v katerih se uporabljajo naučene stalne zveze in izrazi, ter enostavne stavčne zgradbe.
Razločevanje osnovnih soglasnikov in samoglasnikov. Obvladanje batchima (zveze končnih soglasnikov s sledečim začetnim soglasnikom). Odgovarjanje na enostavna vprašanja. Slušno razumevanje razgovorov o vsakdanjih temah.
Bralna sposobnost kratkih besedil, npr. dnevnikov, pisem in podobnih enostavnih pisanj. Razumevanje vsebine in zbiranje informacij na osnovi zapiskov, računov ipd.
Korejski jezik začetni II
1500 do 2000 osnovnih besed, ki se uporabljajo v vsakdanjih situacijah. Študenti razumejo in znajo uporabljati osnovne členke in veznike, prisamostalniška podredja, spoštljivi govor, oblike nepravilnih glagolov in pridevnikov ter modalne izraze na koncu stavka. Pisanje z uporabo pogostih členkov in veznikov. Razločevanje fonetično podobnih zvez in znanje o njihovih variacijah. Znajo odgovarjati na enostavna vprašanja in razumejo besedila praktične vsebine v formalnih situacijah. Bralna sposobnost napisov in znakov. Razumevanje vsebine in zbiranje informacij iz razlagalnega besedila, reklame, brošure ipd.
Korejski jezik nadaljevalni I
Večino besedišča, ki se uporablja v vsakdanjih situacijah, in osnovne besede za poklic in družbene dejavnosti. Razumevanje zahtevnejših členkov, veznikov in modalnih izrazov na koncu stavka. Razumevanje neformalnega sloga, posrednega govora, kavzativa in pasiva. Pravilno in tekoče pisanje o zasebnih temah. Pisanje o izbranih družbenih temah. Razumevanje zgradbe besedil razlagalnega značaja in pisanje tovrstnega besedila. Razločevanje osnovnih značilnosti knjižnega in pogovornega jezika ter pisanje v knjižnjem slogu. Pripovedovanje o izbranih družbenih temah. Preproste razlage. Sposobnost natančnega slušnega razumevanja vsakdanjih pogovorov. Zbiranje potrebnih informacij iz reklam, plakatov, intervjujev, vremenske napovedi ipd. Sposobnost bralnega razumevanja vsakdanjih besedil. Razumevanje vsebine kratkih besedil o družbi in kulturi. Zbiranje informacij iz razlagalnega besedila, reklame, brošure ipd.
Korejski jezik nadaljevalni II
Razumevanje pogosto uporabljanih abstraktnih besed in pogosto uporabljanih besed za poslovne dejavnosti ter v časopisih. Razumevanje členkov, veznikov in modalnih izrazov z bolj zapletenim pomenom. Razumevanje slovnice za opis zapletenih situacij. Pisanje besedila o družbenih in abstraktnih temah, enostavnih dokumentov in poročil poslovnega značaja, enostavnih besedil, v katerih se izraža lastno mnenje in razlage ter esejev. Izražanje svojega mnenja po logičnih postopkih. Govorno izražanje svojega mnenja o družbenih temah. Poslovno poročanje. Razumevanje vsebine pogovorov o družbenih temah. Slušno razumevanje pogovorov zapletene vsebine in izražanje o bolj enostavnih temah. Branje in razumevanje besedil o gospodarstvu, družbi in kulturi, urednižkih člankov idr. Zbiranje informacij iz pogodb, specifikacij in podobnih listin. Razumevanje vsebine esejev in zgodb.
12. Razpoložljivost predmetov za ostale študijske programe
Vsi predmeti so na razpolago slušateljem ostalih študijskih programov. Pogoji za poslušanje posameznih predmetov so navedeni v učnih načrtih teh predmetov.