Sinologija - enodisciplinarni program 2. stopnje

 Predstavitveni zbornik Oddelka za azijske in afriške študije

DRUGOSTOPENJSKI MAGISTRSKI ENODISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
SINOLOGIJA
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA
1. Podatki o študijskem programu
Drugostopenjski magistrski študijski program Sinologija traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 ECTS. Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant, je magister oziroma magistrica sinologije. Okrajšava za naziv je mag. sin.
Program se deli na dve smeri: humanistično in družboslovno. Program se ne deli na module.
2. Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki se pridobijo s programom
Temeljni cilji programa: V sklopu magistrskega študija so temeljni cilji programa utrjevanje, razvoj, nadgradnja in specializacija sposobnosti razumevanja in aktivne uporabe kitajskega jezika in pisave, ter splošno poznavanje kulturoloških oziroma družboslovnih vsebin glede na izbrano smer študija (humanistično oziroma družboslovno).
Splošne kompetence: obsegajo tako specifiko tradicionalnih razvojev, kot tudi strukture aktualnih družbenih stvarnosti navedenega kulturno-civilizacijskega kompleksa. Na ravni magistrskega študija morajo študentje in študentke osvojiti znanje, povezano z izbrano študijsko smerjo (humanistična, družboslovna) in izkazati specializirano znanje na področju, povezanim s konkretno temo njihove magistrske naloge.
Diplomanti bodo imeli naslednje kompetence:
sposobnost prepoznavanja in aktivne uporabe okoli 8.000 kitajskih pismenk tako v tradicionalni, kot tudi v poenostavljeni obliki.
Sposobnost samostojnega govornega in pisnega izražanja na zahtevnejši ravni in v specializiranih strokovnih kontekstih, povezanih z izbrano študijsko smerjo (kulturološka oziroma družboslovna).
Sposobnost prevajanja (kitajščina – slovenščina) zahtevnejših literarnih, tehničnih in strokovnih besedil.
Sposobnost konsekutivnega prevajanja iz kitajščine v slovenščino in obratno. Sposobnost obvladanja strokovne terminologije, povezane z izbrano študijsko smerjo.
3. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
V drugostopenjski magistrski študijski program Sinologija se lahko vpiše, kdor je končal:
- kdor je uspešno zaključil prvostopenjski enodisciplinarni univerzitetni študijski program Sinologija;
- Kdor je uspešno zaključil prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program po dvodisciplinarnem programu Kulture Vzhodne Azije z lektoratom iz kitajskega jezika ter opravil diferencialne izpite iz temeljnih sinoloških predmetov v obsegu od 10 do 40 ECTS. Diferencialni izpiti bodo določeni individualno glede na predhodno pridobljene kompetence. Kandidat lahko opravi te obveznosti med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v drugostopenjski študijski program.
- Kdor je končal katerikoli drugi prvostopenjski univerzitetni študijski program, pri čemer mora glede na zaključeno smer študija opravljati diferencialne izpite iz temeljnih sinoloških predmetov v obsegu od 10 do 60 ECTS. Diferencialni izpiti bodo določeni individualno glede na pridobljeno predhodno izobrazbo kandidata. Kandidat lahko opravi te obveznosti med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v drugostopenjski študijski program.
- Kdor je zaključil katerikoli študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet od 1.1.1994 do 11.6.2004, pri čemer mora glede na zaključeno smer študija opravljati diferencialne izpite iz temeljnih sinoloških predmetov v obsegu od 10 do 60 ECTS. Diferencialni izpiti bodo določeni individualno glede na pridobljeno predhodno izobrazbo kandidata. Kandidat lahko opravi te obveznosti med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v drugostopenjski študijski program.
Med temeljne sinološke predmete sodijo
- Sodobna kitajščina 3 – poenostavljene pismenke (6 ECTS),
- Sodobna kitajščina 3 – tradicionalne pismenke (6 ECTS),
- Razvoj kitajske pisave (6 ECTS),
- Zgodovina vzhodne Azije (8 ECTS),
- Kulturna zgodovina kitajske (6 ECTS),
- Tradicionalna kitajska filozofija (6 ECTS),
- Klasična kitajska literatura (6 ECTS),
- Tradicionalna in sodobna kitajska umetnost (6 ECTS),
- Prevajanje (6 ECTS),
- Metodologija medkulturnih raziskav 2 (6 ECTS),
- Literatura, tradicija, moderna (6 ECTS).
V skladu s 121. členom statuta Univerze v Ljubljani pogoje za vpis na študij za pridobitev izobrazbe izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. Postopek vodi pooblaščena oseba Univerze v Ljubljani, vsebinsko pa o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe odloča senat članice oziroma univerze skladno s 77. oz. 47. členom Statuta UL.
V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila za izbor: - povprečna ocena na prvostopenjskem ali dodiplomskem študiju (50 %), - ocena zaključnega diplomskega dela (50 %).
4. Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program
Za priznavanje znanja in spretnosti, ki predstavljajo pogoj za vpis na enodisciplinarni magistrski študij sinologije zadostuje dokazilo o uspešno opravljenem dodiplomskem študiju sinologije (diploma). V izjemnih primerih komisija, ki jo določi Oddelek za azijske in afriške študije, obravnava tudi prošnje za vpis tistih študentov in študentk, ki tega pogoja niso izpolnili, vendar izpolnjujejo podobne pogoje oziroma dokazljivo razpolagajo s primerljivim znanjem.
5. Pogoji za napredovanje po programu Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik:
Pogoji za napredovanje po študijskem programu so usklajeni s 151. členom Statuta Univerze v Ljubljani. Za prehod v drugi letnik programa mora študent opraviti študijske obveznosti v tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom (54 od 60 KT) za posamezni letnik.
V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL, 153. člen), pa se lahko na podlagi rešene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili 85 odstotkov obveznosti (torej dosegli 51 KT). O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje, pri čemer lahko oddelek poda posvetovalno mnenje. Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v naslednji, višji letnik (sklep, sprejet na 42. seji senata FF z dne 13.2.2013).
Pogoji za ponavljanje letnika: pogoji za ponavljanje letnika in podaljšanje statusa študenta so v
skladu s 151. in 153. ter z 238. in 240. členom statuta UL in z Zakonom o visokem šolstvu. Študentom med študijem svetujejo in jih usmerjajo sodelavci oddelka AAŠ.
6. Pogoji za dokončanje študija
Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti, ki jih določajo študijski program in učni načrti predmetov. Poleg uspešno opravljenih izpitov in drugih oblik preverjanja znanja pri predmetih, navedenih v študijskem programu, to vključuje tudi:
1) samostojno izdelavo magistrskega dela pod mentorstvom izbranega predavatelja in zagovor magistrskega dela v kitajščini pred tričlansko komisijo, izdelava in zagovor magistrskega dela – skupaj 13 ECTS.
2) Skupni zaključni izpit v slovenščini, ki zaobjema izkazano strokovno znanje iz vseh predmetov podiplomskega študijskega programa sinologije (glede na izbrano smer študija) in s specializiranega področja, ki ga študent/ka obdela v specifični temi svojega magistrskega dela, skupaj 3 ECTS. (Za podrobnosti glej sklep nadaljevanja 43. seje senata FF z dne 25.5.2005.)
7. Pogoji za prehod med programi
Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje, torej 2. stopnje.
Prehodi so možni med študijskimi programi:
* ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc;
* med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študent oz. študentka se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa. Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik študijskega programa.
Pri prehodih se lahko priznavajo:
* primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent/-tka opravil/-a v prvem študijskem programu;
* neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent/-tka izkazuje z ustreznimi dokumenti.
V skladu s 5. členom Meril za prehode med študijskimi programi lahko študenti prehajajo tudi iz univerzitetnih (nebolonjskih) študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, na bolonjske študijske programe, pri čemer je prehod mogoč:
- le med študijskimi programi istih disciplin in
- če od kandidatovega zadnjega vpisa na univerzitetni študijski program, s katerega prehaja, nista minili več kot 2 leti, vendar pa najkasneje do konca študijskega leta 2015/2016.
O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL.
V primeru, da ima študent/-tka opravljene obveznosti na tuji visokošolski instituciji, vloži vlogo za priznanje v tujini opravljenega izobraževanja na predpisanem obrazcu v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja in veljavnim pravilnikom. Vlogi priloži predpisane dokumente.
8. Načini ocenjevanja
Načini ocenjevanja oziroma načini preverjanja znanja so določeni za vsak predmet posebej v učnih načrtih, in obsegajo ustne ter pisne izpite, kolokvije, eseje in seminarske naloge, projektno delo in študije primerov, aktivno sodelovanje v diskusijah.
Ocenjevalna lestvica:
10 - (odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami),
9 - (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami),
8 - (prav dobro: solidni rezultati),
7 - (dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami),
6 - (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem),
5-1 (nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim kriterijem).
9. Predmetnik študijskega programa s predvidenimi nosilci predmetov
Razmerje predavanj (P), seminarjev (S), vaj (V) in samostojenaga dela (SD) študenta/ke pri posameznem predmetu ter njegovo ovrednotenje s kreditnimi točkami (ECTS).
Izbirni strokovni predmeti so tisti, ki jih v okviru akreditiranega programa ponuja Oddelek za azijske in afriške študije. Vsi predmeti se ne izvajajo nujno vsako leto, temveč odvisno od razpoložljivosti predavateljev. Izvajajo se bodisi celoletno bodisi semestrsko.
Izbirni predmeti – splošni so splošni izbirni predmeti znotraj ali izven UL in jih študenti sami svobodno izberejo.
Ker je razmerje med različni oblikami izvajanja (P, S, V) odvisno od posameznega izbirnega predmeta, v predmetniku podatki niso navedeni. Pri predmetih vrednih 6 ECTS je predvidenih 60 kontaktnih ur, pri predmetih vrednih 3 ECTS pa 30 kontaktnih ur.
Študijska smer: humanistična
Predmet
P
S
V
SD
ECTS
1. LETNIK
60
1. semester
30
Sodobna kitajščina 4
30
90
4
Prevajanje 2
30
60
3
Moderna kitajska filozofija
30
90
4
Politični in ekonomski sistem Kitajske 1
30
60
3
Klasična kitajščina 1
30
90
4
Moderna kitajska literatura
60
120
6
Izbirni strokovni predmet 1
60
3
Izbirni predmet – splošni
30
3
2. semester
30
Sodobna kitajščina 4
30
90
4
Prevajanje 2
30
60
3
Moderna kitajska filozofija
30
90
4
Politični in ekonomski sistem Kitajske 1
30
60
3
Klasična kitajščina 1
30
90
4
Izbrana poglavja iz kitajske tradicije
60
120
6
Izbirni strokovni predmet 1
30
3
Izbirni predmet – splošni
30
3
2. LETNIK
60
3. semester
30
Klasična kitajščina 2
30
30
4
Izbrana poglavja iz kitajske umetnosti
30
30
120
6
Metodološki seminar za magistrsko delo
30
60
3
Izbirni strokovni predmet 2
60
3
Izbirni strokovni predmet 3
60
3
Izbirni strokovni predmet 4
60
3
Magistrsko delo
240
8
4. semester
30
Klasična kitajščina 2
30
90
4
Sodobna kitajska literatura
60
120
6
Metodološki seminar za magistrsko delo
30
60
3
Izbirni strokovni predmet 2
60
3
Izbirni strokovni predmet 3
60
3
Izbirni strokovni predmet 4
60
3
Magistrsko delo
150
5
Zaključni izpit
90
3
Študijska smer: družboslovna
Predmet
P
S
V
SD
ECTS
1. LETNIK
60
1. semester
30
Sodobna kitajščina 4
30
90
4
Prevajanje 2
30
60
3
Poslovna kitajščina
30
90
4
Politični in ekonomski sistem Kitajske 1
30
60
3
Moderna kitajska literatura
60
120
6
Klasična kitajščina 1
30
90
4
Izbirni strokovni predmet 1
60
3
Izbirni predmet – splošni
60
3
2. semester
30
Sodobna kitajščina 4
30
90
4
Prevajanje 2
60
90
3
Poslovna kitajščina
30
90
4
Politični in ekonomski sistem Kitajske 1
30
60
3
Izbrana poglavja iz kitajske tradicije
60
120
6
Klasična kitajščina 1
30
30
4
Izbirni strokovni predmet 1
30
3
Izbirni predmet – splošni
30
3
2. LETNIK
60
3. semester
30
Medijska kitajščina
30
90
4
Politični in ekonomski sistem Kitajske 2
30
30
120
6
Metodološki seminar za magistrsko delo
30
60
3
Izbirni strokovni predmet 2
60
3
Izbirni strokovni predmet 3
60
3
Izbirni strokovni predmet 4
60
3
Magistrsko delo
240
8
4. semester
30
Medijska kitajščina
30
90
4
Sodobna kitajska literatura
60
120
6
Metodološki seminar za magistrsko delo
30
60
3
Izbirni strokovni predmet 2
60
3
Izbirni strokovni predmet 3
60
3
Izbirni strokovni predmet 4
60
3
Magistrsko delo
150
5
Zaključni izpit
90
3
Izbirni strokovni predmeti – obe smeri
Predmet
P
S
V
SD
ECTS
Značilnosti sodobne kitajščine
30
30
120
6
Priprave za HSK
60
120
6
Posebna poglavja iz kitajske filozofije
60
120
6
Kitajska kozmologija
30
30
120
6
Izbrana poglavja iz sodobne kitajske družbe
30
30
120
6
Etničnost in nacionalizem na Kitajskem
30
30
120
6
Stiki med Azijo in Afriko
30
30
120
6
Izbirni predmet 1 (izvajajo ga gostujoči predavatelji glede na svojo specializacijo, tema in način izvajanja odvisna od njih)
120
6
Predvideni nosilci obveznih predmetov (obe smeri):
Predmet Nosilec
Sodobna kitajščina 4
red. prof. dr. Mitja Saje
Prevajanje 2
izr. prof. dr. Maja Lavrač
Moderna kitajska literatura
izr. prof. dr. Maja Lavrač
Sodobna kitajska literatura
izr. prof. dr. Maja Lavrač
Izbrana poglavja iz kitajske tradicije
doc. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik
Politični in ekonomski sistem Kitajske 1
red. prof. dr. Mitja Saje
Politični in ekonomski sistem Kitajske 2
red. prof. dr. Mitja Saje
Klasična kitajščina 1
red. prof. dr. Jana S. Rošker
Klasična kitajščina 2
red. prof. dr. Jana S. Rošker
Izbrana poglavja iz kitajske umetnosti
doc. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik
Poslovna kitajščina
red. prof. dr. Mitja Saje
Medijska kitajščina
red. prof. dr. Mitja Saje
Moderna kitajska filozofija
red. prof. dr. Jana S. Rošker
Metodološki seminar za magistrsko delo
red. prof. dr. Jana S. Rošker
Predvideni nosilci izbirnih strokovnih predmetov (obe smeri)
Predmet
Nosilec
Značilnosti sodobne kitajščine
red. prof. dr. Mitja Saje
Priprave za HSK
red. prof. dr. Mitja Saje
Posebna poglavja iz kitajske filozofije
red. prof. dr. Jana S. Rošker
Kitajska kozmologija
doc. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik
Izbrana poglavja iz kitajske družbe
red. prof. dr. Jana S. Rošker
Etničnost in nacionalizem na Kitajskem
red. prof. dr. Jana S. Rošker
Stiki med Azijo in Afriko
doc. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik
10. Kratka predstavitev posameznih predmetov
Sodobna kitajščina 4 (Peking) (8 ECTS)
Najzahtevnejše slovnične strukture kitajskega jezika, nadaljnih 2000 besed oziroma poenostavljenih pismenk (skupno 8000), poznavanje terminologije različnih strokovnih besedil (iz humanističnih ali družboslovnih strok), tekoča konverzacija v sodobni kitajščini za izbrano stroko, pisanje zahtevnejših strokovnih esejev z uporabo poenostavljenih pismenk, podrobno razumevanje specifike strokovnih termiologij izbranih področij.
Prevajanje 2 (6 ECTS)
Razumevanje pesniških besedil v klasični kitajščini, težnja na besednih zvezah in kontekstu, pravilna raba slovenskega knjižnega jezika; pravilna raba kitajsko-angleškega in kitajsko-kitajskega slovarja, odkrivanje, proučevanje in primerjanje temeljnih razlik kitajskega in slovenskega jezika, tradicionalna kitajska poezija.
Moderna kitajska literatura (6 ECTS)
Pregled moderne kitajske književnosti, zgodovinsko in kulturno ozadje moderne kitajske literature, povezave s specifičnimi političnimi, filozofskimi in idejnimi konteksti obdobja kitajskega literarnega preporoda, osnove epistemološkega premika v modernem literarnem ustvarjanju Republike Kitajske, moderna kitajska literarna teorija, baihua (sodobni jezik).
Sodobna kitajska literatura (6 ECTS)
Kulturno in politično ozadje sodobne kitajske literature, povezave s specifičnimi političnimi, filozofskimi in idejnimi konteksti obdobja Ljudske republike Kitajske, osnovni literarno-teoretski premiki v literarnem ustvarjanju obdobja Ljudske republike Kitajske, pregled sodobne kitajske književnosti.
Izbrana poglavja iz kitajske tradicije (6 ECTS)
Različne specializirane teme iz kitajske zgodovine, umetnosti, literature in filozofije, ki predstavljajo poglobitev in nadgradnjo znanj, pridobljenih pri kulturoloških predmetih na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Izbira tem se vsako leto spreminja in je odvisna od specializacij vsakokratnih gostujočih predavateljev in drugih, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta.
Politični in ekonomski sistem Kitajske 1 (6 ECTS)
Politični in gospodarski sistem sodobne Kitajske, aplikacija znanj na Taiwan, Singapur, gospodarsko vplivne skupine izseljenih Kitajcev ter Honk Kong in Makao, politično-ekonomsko izrazoslovje, aktualne teme in problemi tega dela sveta.
Politični in ekonomski sistem Kitajske 2 (6 ECTS)
Politične in gospodarske razmere sodobne Kitajske, aplikacija znanj na T aiwan, Singapur, gospodarsko vplivne skupine izseljenih Kitajcev ter Honk Kong in Makao, nadgradnja politično- ekonomskega izrazoslovja, aktualne teme in problemi tega dela sveta.
Klasična kitajščina 1 (8 ECTS)
Branje in razumevanje besedil, napisanih v klasični kitajščini (4.stol. pr.n.št – 19 stol.), osnovna ključna terminologija, osnovne slovnično-strukturne posebnosti klasične kitajščine, diferenciacija med besedili posamičnih obdobij, slovnični ter semantični razvoja kitajskega jezika in pisave, razumevanje lažjih besedil v klasični kitajščini različnih obdobij.
Klasična kitajščina 2 (8 ECTS)
Branje in interpretacija zahtevnejših besedil, zahtevnejša terminologija klasične kitajščine, dobro poznavanje slovnično-strukturnih posebnosti klasične kitajščine, branje in intepretacija antičnih besedil, ki še niso bila prevedena v sodobno kitajščino, sposobnost natančnjše umestitve vsebine obravnavanih besedil v specifične sociokulturne kontekste tradicionalne Kitajske, zgodovinska besedila, filozofska besedila, literarna besedila, uradna in administrativna besedila, naravoslovna in protoznanstvena besedila, teoretska in metodološka besedila.
Izbrana poglavja iz kitajske umetnosti (6 ECTS)
Posamezne ključne tematike kitajske tradicionalne, moderne in sodobne umetnosti, sposobnost aplikacije osnovnih umetnostnih teoretičnih principov na konkretnih primerih, vzročne povezave in primerjave z ostalimi civilizacijskimi umetnostnimi težnjami, percepcija kitajske umetnosti v kontekstu kitajske kulturne tradicije, komparativna analitična in sintetična metoda
Poslovna kitajščina (6 ECTS)
Posebnosti kitajskega jezika v poslovnem svetu sodobne Kitajske, kulturološko potrebno znanje za uspešno poslovno komuniciranje, kitajski poslovni bonton, teminologija za različna področja (mednarodno poslovanje, trženje, elektronsko poslovanje, poslovna poročila, bančništvo, delniški trg, zavarovanje, poslovanje z nepremičninami, sklepanje pogodb, ekologija in drugo).
Medijska kitajščina (6 ECTS)
Posebnosti kitajskega jezika v medijih, časopisni jezik, elektronski mediji (radio, televizija, internet), branje aktualnih časopisnih člankov iz poglavitnih kitajskih časopisov, široka paleta področij (ekonomija, politika, pravo, kultura, naravoslovje, šport, znanost in tehnika, zdravje in drugo).
Moderna kitajska filozofija (8 ECTS)
Razvoj kitajske filozofske misli od kitajskega Novega veka (ca 14.stol.) do sedanjosti, prehod od avtohtonih filozofskih diskurzov kitajske tradicije do sprejemanja, reinterpretacije, sinizacije in nadgrajevanja »zahodne« miselnosti, metoda komparativne analize in poznavanje specifičnih posebnosti oziroma razlik med transcendentno in imanentno metafiziko.
Metodološki seminar za magistrsko delo (6 ECTS)
Usposabljanje za izdelavo sinološke magistrske naloge, nadgradnja specifičnega metodološkega znanja, razširitev teorije in metodologije znanstvenih študij s področja humanistike in družboslovja, poznavanje teoretskih posebnosti in praktične aplikacije metod in kategorialnega aparata, ki ga je potrebno upoštevati pri specifiki teoretskih sinoloških del.
Značilnosti sodobne kitajščine (6 ECTS)
Tipološki opis sodobne kitajščine, morfologija, funkcionalni pristop k jezikovnim prvinam, strukturam in stavčnim vzorcem, slovnica diskurza v sodobni Kitajščini, pojem topike, strukture informacij, primarni principi sodobne kitajščine, sinitski jeziki, natančna obdelava posameznih slovničnih prvin.
Priprave za HSK (6 ECTS)
Priprave na mednarodni izpit iz znanja kitajskega jezika (Hanyu shuipin kaoshi), začetni in nadaljevalni nivo, slušno razumevanje, utrjevanje slovničnih struktur, bralno razumevanje, poznavanje pismenk, sopomenke in protipomenke, lažni prijatelji, dodatno izpopolnjevanje semantike kitajskega jezika.
Posebna poglavja kitajske filozofije (6 ECTS)
Kitajska filozofska misel v okviru specifičnih vidikov oziroma specializiranih disciplin (politična teorija, etika, kozmologija, epistemologija, logika, estetika), problematika prehoda od avtohtonih filozofskih diskurzov kitajske tradicije do sprejemanja, reinterpretacije, sinizacije in nadgrajevanja sodobne svetovne miselnosti, aplikacija metode komparativne analize, transcendentna in imanentna metafizika, princip korelativne oziroma dualistične bipolarnosti.
Kitajska kozmologija (6 ECTS)
Kozmogonija (nastanek univerzuma tako z vidika mitološke perspektive kot tudi z bolj abstraktno racionalne interpretacije), korelativna miselnost in z njo povezane tendence (korelativna kozmologija yinyang wuxing), korelativna miselnost v neokonfucijanski tradiciji, kritični pristop do korelativne miselnosti, kozmografija v zgodnji Kitajski, delitev nebesne sfere (28 zvezdnih lož, pet palač, devet polj, 12 segmentov), odraz kozmološke percepcije in razumevanja sveta v politični in družbeni dejavnosti, odraz kozmološke percepcije in razumevanja sveta v posameznih področjih kitajske umetnosti.
Izbrana poglavja iz sodobne kitajske družbe (6 ECTS)
Aktualni družbeno-kulturni procesi in pojavi na Kitajskem s sociološkega in antropološkega vidika, vpliv modernizacije, industrializacije in urbanizacije na preoblikovanje načina življenja v sodobni kitajski družbi, kulturno-historični dejavniki sprememb, vpliv makro politično-ekonomskih odločitev na mikro raven, kritična obravnava ideje homogene kitajske družbe in kulture.
Etničnost in nacionalizem na Kitajskem (6 ECTS)
Osnovne teorije etničnosti in nacionalizma, ovrednotenje uporabnosti teorij za opis in razlago kitajske stvarnosti, položaj izbranih manjšin znotraj države, revitalizacija etničnih in verskih identitet, njeni vzroki ter kulturne, ekonomske in politične posledice, vloga nacionalne identitete, diskurzi nacionalizma, patriotizma in regionalizma.
Stiki med Azijo in Afriko (6 ECTS)
Majpomembnejši kulturni, politični in ekonomski stiki med Azijo in Afriko od 5. stoletja pr. n. št, do danes, Indijski ocean kot točka stika in izmenjave, arabski trgovci v Indijskem oceanu, širjenje islama v Aziji in Vzhodni Afriki, sodobni verski in politični stiki med različnimi muslimanskimi skupnostmi, azijska in afriška potovanja Ibn Battute, kitajske pomorske ekspedicije v dinastijah Han in Ming, kolonializem, indijska diaspora, obdobje hladne vojne, neuvrščeni, sodobne ekonomske povezave Kitajske, Japonske in Indije z afriškimi državami, kitajska gospodarska pomoč nerazvitim.
12. Razpoložljivost predmetov za ostale študijske programe
Vsi predmeti so na razpolago slušateljem ostalih študijskih programov, ki izpolnjujejo morebitne pogoje za vpis k posameznemu predmetu, kot so navedeni v učnem načrtu predmeta.