Magistrski red - sinologija (od 2016/17 dalje)

Dokončanje študija 2. stopnje programa Sinologija

Dokončanje študija 2. stopnje programa Sinologija poteka v skladu s Pravilnikom o magistrskem delu in zaključku študija na programih druge stopnje (v nadaljevanju "PMD"). Na tej strani so izpostavljene nekatere pomembnejše informacije tega pravilnika.

Poleg splošnih določil se upoštevajo še določila Oddelka za azijske študije, ki so prav tako navedena v nadaljevanju.

 

1. Izbira in prijava teme magistrskega dela

Študent temo magistrskega dela izbere v skladu z vpisanim študijskim programom in v soglasju z mentorjem.

Študent prijavi temo magistrskega dela do začetka četrtega semestra magistrskega študija na predpisanem obrazcu (PMD, obrazec št. 1), če namerava študij zaključiti do konca tekočega študijskega leta. Izpolnjeni obrazec odda v tajništvu oddelka.

Primer:
Prijava je oddana do začetka letnega semestra. → Študij je mogoče dokončati do konca tekočega akademskega leta.
Prijava je oddana po začetku letnega semestra. → Študij je mogoče dokončati v naslednjem akademskem letu.

 

2. Izdelava magistrskega dela

Magistrsko delo naj obsega 4 avtorske pole (1 AP je 30.000 znakov s presledki) in mora biti izdelano v skladu s priloženimi tehničnimi navodili. Tehnična navodila katedre za sinologijo se nahajajo na tej povezavi.

 

3. Oddaja magistrskega dela in prijava na zagovor

Študent se prijavi na zagovor magistrskega dela, ko pridobi soglasje mentorja/mentorjev (v primeru somentorstva pa še somentorja), da je magistrsko delo vsebinsko primerno in pripravljeno za zagovor (PMD, obrazec št. 2), in ko izpolni vse preostale obveznosti po študijskem programu, v katerega je vpisan.

Študent mora v tajništvu oddelka skupaj s podpisano izjavo mentorja o vsebinski primernosti oddati magistrsko delo v elektronski obliki in tri spiralno vezane izvode magistrskega dela. V tej fazi enega izvoda v trdi vezavi (knjižnični izvod) še ne odda, kot sicer določa 17. člen PMD.

Ob oddaji magistrskega dela študent v tajništvu oddelka izpolni obrazec za prijavo zagovora magistrskega dela (PMD, obrazec št. 3).

Tajništvo oddelka elektronske in spiralno vezane izvode magistrskega dela posreduje članom komisije za oceno in zagovor magistrskega dela.

Datumi zagovora magistrskega dela se določijo začetek študijskega leta in so objavljeni na oddelčni spletni strani. Roke za zagovor magistrskih del razpiše oddelek na enak način kot roke za ostale izpite. Datumi za leto 2016/17 so:

- četrtek, 24. november 2016;
- četrtek, 26. januar 2017;
- četrtek, 29. junij 2017;
- sreda, 30. avgust 2017;
- sreda, 13. september 2017.

Študent najkasneje 14 dni pred razpisanim datumom zagovora v tajništvo oddelka predloži magistrsko delo v elektronski obliki in ustrezno število spiralno vezanih izvodov magistrskega dela glede na število članov komisije za zagovor.

Tajništvo oddelka najkasneje 10 dni pred datumom zagovora obvesti študenta, člane komisije za zagovor in Referat za magistrski študij o datumu, uri in kraju zagovora ter sestavi komisije za zagovor. Hkrati v referat posreduje prijavo študenta na zagovor, izjavo mentorja o vsebinski primernosti magistrskega dela in študentov indeks. Referat za magistrski študij pripravi mapo za zagovor in objavi informacijo o zagovoru magistrskega dela na spletnih straneh fakultete. Informacijo o zagovoru magistrskega dela objavi tudi oddelek na svoji oglasni deski oziroma na drugem ustreznem mestu.

 

4. Zagovor magistrskega dela in zaključni izpit

4.1 Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela je javen in poteka pred komisijo za zagovor magistrskega dela.

Komisija za zagovor magistrskega dela je sestavljena iz najmanj treh članov. Mentor/mentorja in somentor so člani komisije za zagovor po svoji funkciji, vendar ji ne morejo predsedovati.

Na zagovoru študent ustno predstavi svoje magistrsko delo v kitajščini (do 20 minut). Predstavitev naj jasno opredeli temo, namen in strukturo naloge ter glavne povzetke in zaključke. Branje vnaprej pripravljenega govora ni dovoljeno. Kriteriji ocenjevanja zagovora so a) predstavitev, b) prosti govor v kitajščini in c) vsebina odgovorov.

Po predstavitvi dela komisija zastavi svoja vprašanja. Mentor in člani zastavijo vprašanja v zvezi z magistrsko nalogo v kitajščini, študent odgovarja v kitajščini. Študent ima na svojo željo za pripravo odgovorov na voljo do 15 minut odmora.

4.2 Zaključni izpit

Zagovoru magistrskega dela sledi zaključni izpit. (Vsebina in potek zaključnega izpita sta opisana posebej in nista del tega izpitnega reda.)

Celotni zagovor magistrskega dela in zaključni izpit lahko traja največ 90 minut.

Po končanem zagovoru komisija sprejme naslednje ocene magistrskega dela in njegovega zagovora:

- Ocena magistrskega dela (dikcija v VIS-u: »Ocena dipl. dela«)
- Ocena zagovora (dikcija v VIS-u: »Ocena zagovora«)
- Ocena zaključnega izpita (dikcija v VIS-u: »Ocena dipl. izpta«)
- Končna ocena (dikcija v VIS-u: »Končna ocena«)

Oceno magistrskega dela dodeli mentor, oceno zagovora magistrskega dela dodelijo ostali člani komisije, oceno zaključnega izpita dodelijo izpraševalci, končna ocena temelji na povprečni oceni prvih treh ocen.

Komisija lahko magistrsko delo in njegov zagovor oceni pozitivno, pogojno pozitivno ali negativno. Pozitivno ocenjeno magistrsko delo se oceni z oceno zadostno (6), dobro (7), prav dobro (8), prav dobro (9) ali odlično (10).

Če je magistrsko delo vsebinsko ustrezno in zagovor zadovoljiv, v delu pa je mogoče najti manjše napake, lahko komisija sprejme pogojno pozitivno oceno. V tem primeru mora študent ugotovljene napake odpraviti in magistrsko delo ponovno oddati v tajništvu oddelka v roku 15 dni. Mentor (ali po dogovoru drug član komisije) preveri, ali je študent napake odpravil, in šele nato vpiše oceno v zapisnik o zagovoru magistrskega dela.

Oceno z obrazložitvijo sporoči študentu predsednik komisije za zagovor magistrskega dela.

Predsednik komisije za zagovor magistrskega dela vpiše oceno v zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik vsebuje tudi vprašanja, ki so jih študentu na zagovoru zastavili člani komisije.

 

5. Postopki po zagovoru

Po končanem zagovoru predsednik komisije celotno dokumentacijo odda v tajništvo oddelka.

Študent v skladu z navodili komisije odda v tajništvo oddelka še trdo vezan izvod magistrskega dela za knjižnico z ustrezno pdf datoteko na zgoščenki. Pdf datoteko pošlje tudi na naslov oddelčne knjižnice (darinka [dot] baraga [at] ff [dot] uni-lj [dot] si).

Tajništvo oddelka preveri, ali ima študent poravnane vse finančne in druge obveznosti do fakultete ter posreduje dokumentacijo Referatu za magistrski študij, elektronski izvod in trdo vezan papirni izvod magistrskega dela pa v oddelčno knjižnico.