Diplomski red - koreanistika

DIPLOMSKI RED in NAVODILA ZA IZDELAVO DIPLOMSKE NALOGE

1. Način diplomiranja

Študent pod mentorstvom izbranega predavatelja izdela diplomsko nalogo. Nalogo nato zagovarja pred izbrano tričlansko komisijo. Predstavitev mora potekati v korejščini, na vprašanja pa se odgovarja v korejščini ali slovenščini. Študent na podlagi tega pridobi oceno diplomskega dela in zagovora.

2. Termini diplomiranja

Diplomski roki za zagovor diplomskega dela so novembra, februarja, aprila, junija, julija in septembra, roki za prijavo pa so oktobra za november, januarja za februar, marca za april, maja za junij, junija za julij in julija za september.

Diplomsko nalogo je treba oddati mentorju vsaj 3 tedne pred zagovorom, razen če se z mentorjem ne dogovorite drugače.

3. Postopek

Študent temo diplomskega dela prijavi v soglasju z mentorjem in prijavo predloži v tajništvo (čas za prijavo je do konca marca oz. datum, ki ga razpiše Oddelek za azijske študije). Študent, ki želi prijaviti skupno diplomsko delo, mora pridobiti soglasje mentorjev z obeh študijskih programov.

Na zagovor se je potrebno prijaviti preko študentskega informacijskega sistema. V tajništvo se predloži ustrezno število nevezanih izvodov diplomskega dela najmanj en teden pred zagovorom. Število je odvisno glede na število članov komisije za zagovor. Po zagovoru študent zadnjo, popravljeno verzijo pošlje v tajništvo in knjižnico ter odda 1 izvod vezane diplome v knjižnico.

Podrobnejša navodila o zaključku študija na 1. stopnji na Filozofski fakulteti so dostopna na: http://www.ff.uni-lj.si/studij/dodiplomski_studij_1_stopnja/pravilniki_merila/pravilnik_o_zakljucku_studija_na_studijskih

4. Splošna navodila za izdelavo diplomske naloge

  • Število strani: 25-50 standardnih tipkanih strani.
  • Jezik: Delo mora biti napisano v slovenščini, z izvlečkom v angleščini (1/2-1 stran) in povzetkom v korejščini (3-4 strani). Predstavitev na zagovoru poteka v korejščini (predvidoma 15 min).
  • Deli in poglavja: naslovnica, kazalo, uvod, osrednji del, zaključek, viri in literatura, izvleček v angleškem jeziku in povzetek v korejskem jeziku ter morebitne priloge.
  • Tehnična priporočila: format A4, enostransko natiskano, velikost črk 12, razmik 1,5 vrstice.
  • Citiranje: skozi nalogo se uporabljati samo 1 sistem. Priporoča se sistem Chicago Manual of Style, Author&Date. Natančnejša navodila za citiranje: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
  • Transliteracija: http://www.korean.go.kr/front_eng/roman/roman_01.do .
  • Navajanje originalnih korejskih virov: originalni viri v seznamu literature so navedeni v celoti v korejskem jeziku in imajo še transliteracijo v latinico ter prevod v slovenščino.
  • V diplomskem delu na zadnji strani mora biti priložena pisna izjava o avtorstvu. 

Podrobnejša tehnična priporočila so dostopna na: http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/pravilniki_in_merila/tehnicnapriporocila.pdf