Diplomski red - japonologija

Dokončanje študija 1. stopnje programa Japonologija:
 
Za dokončanje študija je potrebno opraviti vse obveznosti, ki jih določa študijski program.
 
1               Način diplomiranja:
- samostojna izdelava diplomske naloge pod mentorstvom izbranega predavatelja (diploma mora biti izdelana v skladu s tehničnimi navodili Oddelka za azijske študije).
- predstavitev diplomskega dela najprej na diplomskem seminarju v 3. letniku študija, kjer se pridobi tudi ocena iz tega predmeta: 6 KT
- zagovor diplomskega dela v japonščini in odgovori na vprašanja v japonščini in slovenščini pred tričlansko komisijo.
-  študent pridobi oceno diplomskega dela in zagovora (vpiše se pod diplomsko delo) sestavljeno iz:
 
1. ocenjeno diplomsko delo                                                                                                             60%
2. zagovor diplomskega dela, ki obsega: predstavitev diplomske naloge v japonščini                            20%
3. odgovore na vprašanja v japonščini in slovenščini                                                                          20%
 
ocene: 1-5 (negativno), 6-10 (pozitivno)
 
2               Termini diplomiranja:
Diplomski roki za zagovor diplomskega dela so novembra, februarja, aprila, junija in septembra, roki za prijavo pa so od 1.-15. oktobra za november, januarja za februar, marca za april, maja za junij in julija za september.
Diplomsko nalogo je treba oddati mentorju vsaj 3 tedne pred zagovorom, razen če se z mentorjem ne dogovorite drugače.
 
3               Formalni postopek:
Študent temo diplomskega dela prijavi v skladu z vpisanim študijskim programom in v soglasju z mentorjem. Študent, ki želi prijaviti skupno diplomsko delo na dvodisciplinarnem študijskem programu, mora pridobiti pisno soglasje mentorjev z obeh vpisanih študijskih programov.
Študent se na zagovor diplomskega dela in diplomskega izpita prijavi preko študentskega informacijskega sistema, ko mentor v isti sistem vnese podatek, da je delo zaključeno.
 
Študent v tajništvu oddelka predloži diplomsko delo v elektronski obliki in ustrezno število spiralno/ne vezanih izvodov (glede na število članov komisije za zagovor), najmanj en teden pred zagovorom. Po zagovoru se vnesejo popravki in študent zadnjo verzijo diplomske naloge pošlje v tajništvo in knjižnico po elektronski pošti ter odda 1 izvod termo vezane diplome v knjižnico.
 
V primeru vsebovanega avtorskega gradiva, mora avtor pridobiti dovoljenje za objavo tega gradiva na spletu ali oddati kopijo brez tega gradiva. Ob prijavi dela se podpiše izjava na koncu priporočil na spodnji povezavi: http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/pravilniki_in_merila/tehnicnapriporocila.pdf
 
Po končanem zagovoru mentor oziroma člani komisije za zagovor podpišejo zapisnik o zagovoru diplomskega dela, iz katerega je razvidna skupna ocena diplomskega dela in njegovega zagovora. Zapisnik se posreduje v tajništvo oddelka, kjer se ocena vnese v študentski informacijski sistem, zapisnik pa posreduje referatu za dodiplomski študij.
 
Pravilnik o zaključku študija na prvi stopnji in skupna navodila za izdelavo diplomske naloge: http://www.ff.uni-lj.si/studij/dodiplomski_studij_1_stopnja/pravilniki_merila/pravilnik_o_zakljucku_studija_na_studijskih
 
NAVODILA ZA IZDELAVO DIPLOMSKE NALOGE 1. Stopnja programa Japonologija
 
Diplomsko delo v obsegu okrog 20 standardnih tipkanih strani se izdela pod mentorstvom izbranega učitelja. Delo mora vsebovati uvod, delovno hipotezo, pregled teoretičnih izhodišč, gradivo in metode za analizo, interpretacijo rezultatov, sklep, navedbo uporabljene literature in povzetek v japonščini. Delo je izdelano v slovenščini, s povzetkom v japonščini v obsegu 4 tipkane strani (3600-4800 japonskih znakov) v enodisciplinarnem programu in 3 tipkane strani (2400 japonskih znakov) v dvodisciplinarnem programu.
 
Diplomsko delo mora vsebovati naslednje dele in poglavja: naslovnico, kazalo, uvod, osrednji del, zaključek, vire in literaturo, izvleček v slovenskem in/ali angleškem jeziku in/ali povzetek v slovenskem in tujem jeziku ter morebitne priloge.
 
V diplomskem delu na zadnji strani mora biti priložena pisna izjava o avtorstvu. 
Diplomsko delo naj bo napisano na papirju formata A4. Besedilo naj bo enostransko natiskano, velikost črk naj bo 12, razmik 1,5 vrstice. Diplomsko delo mora biti oblikovno in jezikovno korektno.
 
Študent pozitivno ocenjeno diplomsko delo predstavi in zagovarja v japonskem jeziku.
 
Za citiranje se lahko uporablja eden izmed standardiziranih sistemov citiranja (APA, MLA ali CMS). Pomembno je, da se v diplomski nalogi uporablja 1 sistem dosledno skozi celotno nalogo. Več o citiranju na povezavi: https://owl.english.purdue.edu/media/pdf/20110928111055_949.pdf.
 

Originalni japonski viri v seznamu literature so navedeni v celoti v japonskem jeziku in imajo še transliteracijo v latinico ter prevod v slovenščino. Za transliteracijo se uporablja ali sistem Hepburn ali kunrei dosledno skozi celotno nalogo, kar se tudi omeni na začetku v nalogi.